Fuels


Link to original

To view links to the source need to register

Publication date


11-02-2017

Description


 1. Section I
  1. Name and addresses
   „Южноцентрално държавно предприятие“ ДП, ТП „Държавно горско стопанство Карлово“
   ул. „Калофер войвода“ № 23
   Карлово
   4300
   Bulgaria
   Telephone: +359 33596502
   E-mail: dgskarlovo@ucdp-smolian.com
   Fax: +359 33596531
   NUTS code: BG421
  2. Type of the contracting authority:
   Body governed by public law
  3. Main activity:
   Other activity: стопанисване на горите — управление, възпроизводство, ползване и опазване, съгласно Закона за горите
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    Периодична доставка чрез покупка на горива — безоловен бензин А 95 Н, газ пропан-бутан, евро дизел, както и на масла, спирачна течност, антифриз, грес и течност за чистачки по обособени позиции.


   2. Main CPV code:
    09100000, 09100000, 09134200, 09122000, 09132100, 09211000, 24951311, 24951000, 09211650
   3. Type of contract:
    Supplies
   4. Short description:

    Предметът на процедурата е: „Периодична доставка чрез покупка на горива — безоловен бензин А 95 Н, газ пропан-бутан, евро дизел (за МПС, специализирана техника и моторни триони), както и на масла, спирачна течност, антифриз, грес и течност за чистачки за нуждите на ТП „ДГС — Карлово“ по обособени позиции“. Поръчката включва 2 обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 включва периодична доставка чрез покупка на течни горива — безоловен бензин А 95 Н, газ пропан-бутан и евро дизел, необходими за моторните превозни средства, специализирана техника и моторни триони, стопанисвани от горското стопанство. Обособена позиция № 2 включва периодична доставка чрез покупка на масла, смазочни материали, спирачна течност, антифриз, грес и течност за чистачки за нуждите на ТП „ДГС Карлово“.


   5. Information about lots:
    This contract is divided into lots: yes
   6. Total value of the procurement:
    Value excluding VAT: 138 400.00 BGN
  2. Description
   1. Title:

    Периодична доставка чрез покупка на течни горива


   2. Additional CPV code(s):
    09100000, 09134200, 09122000, 09132100
   3. Place of performance:
    NUTS code: BG421
    Main site or place of performance:

    Бензиностанциите, с които разполага изпълнителя на територията на Община Карлово и/или Община Сопот.


   4. Description of the procurement:

    Обособена позиция № 1 включва периодична доставка чрез покупка на течни горива — безоловен бензин А 95 Н, газ пропан-бутан и евро дизел, необходими за моторните превозни средства, специализирана техника и моторни триони, стопанисвани от горското стопанство. Възложителят ще закупува периодично горива от бензиностанциите на изпълнителя, според нуждите си. Прогнозните количества горива, които ще бъдат закупени са: бензин А 95 Н — +- 20 000 л, дизелово гориво +- 20 000 л и газ пропан бутан — +- 80 000 л. Описанието им по вид, мерки и прогнозни количества се съдържа в Техническата спецификация — Приложение № 2 от съответстващата по обществената поръчка документация. Доставяните бензин А 95 Н и евро дизел следва да отговарят на изискванията за качество на Български държавен стандарт, EN или еквивалент, Наредба за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол /Обн. ДВ бр. 66 от 25.7.2003 г./, Закона за чистотата на атмосферния въздух и други.


   5. Award criteria:
    Quality criterion - Name: Предложение за безплатно измиване на стъкла на МПС / Weighting: 2
    Quality criterion - Name: Предложение за безплатна проверка на охладителна течност за двигателя на МПС / Weighting: 2
    Quality criterion - Name: Предложение за безплатна проверка на налягането на всички автогуми и напомпване в случай на необходимост / Weighting: 2
    Price - Weighting: 94
   6. Information about options:
    Options: no
   7. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   8. Additional information:
   9. Title:

    Доставка чрез покупка на масла, спирачна течност, антифриз, грес и течност за чистачки за нуждите на ТП „ДГС Карлово“


   10. Additional CPV code(s):
    09211000, 24951311, 24951000, 09211650
   11. Place of performance:
    NUTS code: BG421
    Main site or place of performance:

    Доставките си извършват на място в административната сграда на ТП „ДГС Карлово“ на адрес: гр. Карлово, ул. „Калофер войвода“ № 23.


   12. Description of the procurement:

    Обособена позиция № 2 включва периодична доставка чрез покупка на масла, смазочни материали, спирачна течност, антифриз, грес и течност за чистачки за нуждите на ТП „ДГС Карлово“. Необходимите масла по вид и количество са: масло с индекс на вискозитет 10W40 за бензинов и дизелов двигател — +- 720 л, масло с индекс на вискозитет 15W40 за — +- 280 л. Видовете и количествата на останалите артикули са: спирачна течност — +- 48 л, антифриз-концентрат — +- 200 л, грес — +- 40 кг, течност за чистачки — +- 200 л.

    Всички стоки, предмет на обособена позиция № 2 следва да бъдат доставени на място в административната сграда на ТП „ДГС Карлово“ при заявка, отправена от възложителя в срок не по-дълъг от 3 работни дни.


   13. Award criteria:
   14. Information about options:
    Options: no
   15. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   16. Additional information:
 3. Section IV
  1. Description:
   1. Type of procedure:
    Open procedure
   2. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system:
   3. Information about electronic auction:
   4. Information about the Government Procurement Agreement (GPA):
    The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
  2. Administrative information:
   1. Previous publication concerning this procedure:
    Notice number in the OJ S: 2016/S 201-362688
   2. Information about termination of dynamic purchasing system:
   3. Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice:
 4. Section V
  1. Contract No: 10
   Lot No: 1
   Title:

   Договор за доставка на горива


  2. Award of contract
   1. Date of conclusion of the contract: 2017-01-18
   2. Information about tenders:
    Number of tenders received: 3
    Number of tenders received from SMEs: 1
    Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
    Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
    Number of tenders received by electronic means: 0
    The contract has been awarded to a group of economic operators: no
   3. Name and address of the contractor:
    „Петрол“ АД
    831496285
    бул. „Черни връх“ № 43
    София
    1000
    Bulgaria
    Telephone: +359 29690300
    E-mail: delovodstvo@petrol.bg
    Fax: +359 29690296
    NUTS code: BG411
    The contractor is an SME: no
   4. Information on value of the contract/lot (excluding VAT):
    Initial estimated total value of the contract/lot: 124 000.00 BGN
    Total value of the contract/lot: 124 000.00 BGN
   5. Information about subcontracting:

    Contract No: 11
    Lot No: 2
    Title:

    Договор за доставка


   6. Award of contract
    1. Date of conclusion of the contract: 2017-01-26
    2. Information about tenders:
     Number of tenders received: 1
     Number of tenders received from SMEs: 1
     Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
     Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
     Number of tenders received by electronic means: 0
     The contract has been awarded to a group of economic operators: no
    3. Name and address of the contractor:
     „Щерев оил груп“ ЕООД
     202996004
     пл. „20-ти юли“ № 1
     Карлово
     4300
     Bulgaria
     Telephone: +359 888612351
     E-mail: shterevoil1@abv.bg
     Fax: +359 888612351
     NUTS code: BG421
     The contractor is an SME: yes
    4. Information on value of the contract/lot (excluding VAT):
     Initial estimated total value of the contract/lot: 14 400.00 BGN
     Total value of the contract/lot: 14 400.00 BGN
    5. Information about subcontracting:

  3. Section VI
   1. Additional information
   2. Procedures for review
    1. Review body
     Комисия за защита на конкуренцията
     бул. „Витоша“ № 18
     София
     1000
     Bulgaria
     Telephone: +359 29884070
     E-mail: cpcadmin@cpc.bg
     Fax: +359 29807315
    2. Body responsible for mediation procedures

    3. Service from which information about the review procedure may be obtained

     На основание чл. 197, ал. 1, т. 7 от ЗОП, срокът за подаване на жалби е до — 30.12.2016 г., включително.   3. Date of dispatch of this notice
    2017-02-08