Construction work

14 feb

Number: 51987

Country: Bulgaria

Source: TED


Link to original

To view links to the source need to register

Publication date


14-02-2017

Description


 1. Section I
  1. Name and addresses
   Община Благоевград
   пл. „Георги Измирлиев“ № 1
   Благоевград
   2700
   Bulgaria
   Telephone: +359 73884475
   E-mail: vspasova@blgmun.com
   Fax: +359 73884451
   NUTS code: BG413
  2. Type of the contracting authority:
   Regional or local authority
  3. Main activity:
   General public services
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    „Изпълнение на инженеринг — проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на проект: продължава в Раздел VI „Допълнителна информация“.


   2. Main CPV code:
    45000000, 45000000, 71220000
   3. Type of contract:
    Works
   4. Short description:

    „Изпълнение на инженеринг — проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на проект: „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност, осигуряване на достъп за хора в неравностойно положение в сградата на Регионална служба „Пожарна безопасност и защита на населението — Благоевград“, по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“ Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.“.

    Продължава в Раздел VI „Допълнителна информация“.


   5. Information about lots:
    This contract is divided into lots: no
   6. Total value of the procurement:
    Value excluding VAT: 441 198.24 BGN
  2. Description
   1. Title:
   2. Additional CPV code(s):
    45000000, 71220000
   3. Place of performance:
    NUTS code: BG413
    Main site or place of performance:

    Община Благоевград.


   4. Description of the procurement:

    Предвидени за изпълнение по проекта са: 1. Дейности по конструктивно възстановяване/усилване/основен ремонт; 2. Дейности по изпълнение на мерки за енергийна ефективност — подмяна на дограма (прозорци, врати, витрини и др.), топлинно изолиране на външните ограждащи елементи (външни стени, тавани и подове), топлинно изолиране на покрива, подмяна на осветителни тела с енергоспестяващи, подмяна на котела със съвременен такъв, инсталацията да се топлоизолира, да се монтират съвременни отоплителни тела.; 3. Дейности по изпълнение на мерки за осигуряване на достъп на хора в неравностойно положение-изграждане на рампа за достъп на хора в неравностойно положение.


   5. Award criteria:
    Quality criterion - Name: Срок за изпълнение на строителството /ПСС/ / Weighting: 10 %
    Quality criterion - Name: Гаранционен срок /ПГ/ / Weighting: 20 %
    Quality criterion - Name: Срок за проектиране /ПСП/ / Weighting: 10 %
    Price - Weighting: 60 %
   6. Information about options:
    Options: no
   7. Information about European Union funds:
   8. Additional information:

    Продължава в Раздел II.2.14) „Допълнителна информация“ – Регионална служба „Пожарна безопасност и защита на населението — Благоевград“, по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020” Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ по ОПРР 2014-2020“.


 3. Section IV
  1. Description:
   1. Type of procedure:
    Open procedure
   2. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system:
   3. Information about electronic auction:
   4. Information about the Government Procurement Agreement (GPA):
    The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
  2. Administrative information:
   1. Previous publication concerning this procedure:
    Notice number in the OJ S: 2016/S 179-320248
   2. Information about termination of dynamic purchasing system:
   3. Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice:
 4. Section V
  1. Contract No: 98-00-30; BG16RFOP001-1.008-0001-C01-S-01
   Title:

   „Изпълнение на инженеринг — проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на проект: „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност, осигуряване на достъп за хора в неравностойно положение в“


  2. Award of contract
   1. Date of conclusion of the contract: 2017-02-01
   2. Information about tenders:
    Number of tenders received: 3
    Number of tenders received from SMEs: 3
    Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
    Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
    Number of tenders received by electronic means: 0
    The contract has been awarded to a group of economic operators: no
   3. Name and address of the contractor:
    „Монолитстрой-Чорбаджийски и Байкушев“ ООД
    101055748
    ул. „Покровнишко шосе“ № 15
    Благоевград
    2700
    Bulgaria
    Telephone: +359 73880641
    E-mail: monolitstroy@mail.bg
    Fax: +359 73880641
    NUTS code: BG413
    The contractor is an SME: yes
   4. Information on value of the contract/lot (excluding VAT):
    Initial estimated total value of the contract/lot: 459 932.00 BGN
    Total value of the contract/lot: 441 198.24 BGN
   5. Information about subcontracting:
    Value excluding VAT: 88 000.00 BGN
    Short description of the part of the contract to be subcontracted:

    Изпълнение на ЕСМ4 — Мерки по котелна инсталация и изпълнение на ЕСМ5 — Мерки по сградни инсталации.


 5. Section VI
  1. Additional information

   Продължава в Раздел II.2.14) „Допълнителна информация“ – Регионална служба „Пожарна безопасност и защита на населението — Благоевград“, по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020” Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ по ОПРР 2014-2020“.


  2. Procedures for review
   1. Review body
    Комисия за защита на конкуренцията
    бул. „Витоша“ № 18
    София
    1000
    Bulgaria
    Telephone: +359 29884070
    E-mail: cpcadmin@cpc.bg
    Fax: +359 29807315
   2. Body responsible for mediation procedures

   3. Service from which information about the review procedure may be obtained

    Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 — срещу решението за откриване на процедурата.

    Жалба може да се подава в 10-дневен срок от получаването на решенията за определяне на изпълнител или за прекратяване на процедура съгласно чл. 197, ал. 1, т. 7 от ЗОП.  3. Date of dispatch of this notice
   2017-02-09