Office and computing machinery, equipment and supplies except furniture and software packages

14 feb

Number: 52512

Country: Bulgaria

Source: TED


Link to original

To view links to the source need to register

Publication date


14-02-2017

Description


 1. Section I
  1. Name and addresses
   Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“
   бул. „Княз Александър Дондуков“ № 3
   София
   1000
   Bulgaria
   Telephone: +359 28101757
   E-mail: Nikolay.Tyurkedzhiev@gli.government.bg
   Fax: +359 28101757
   NUTS code: BG411
  2. Type of the contracting authority:
   Other type: изпълнителна агенция
  3. Main activity:
   Social protection
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    Закупуване на оборудване, необходимо за изпълнение на дейностите по проект BG05M9OP001-3.004 „Оптимизация и иновации в ИА ГИТ“.


   2. Main CPV code:
    30000000, 30000000
   3. Type of contract:
    Supplies
   4. Short description:

    Закупуване и доставка на оборудване, необходимо за изпълнение на дейностите по проект BG05M9OP001-3.004 „Оптимизация и иновации в ИА ГИТ“. В изпълнение на настоящата процедура следва да бъдат закупени и доставени следните количества и видове оборудване (хардуер):

    — Компютърна конфигурация — 330 (триста и тридесет) броя.

    — Сървър 2 (два) броя.

    — Дисков масив 1 (един) брой.

    — Копирна машина 28 (двадесет и осем) броя.

    — Екран 28 (двадесет и осем) броя.

    — Система за групова видеоконференция 28 (двадесет и осем) броя.

    — Лекторска система за групова видеоконференция с екрани 1 (един) брой.


   5. Information about lots:
    This contract is divided into lots: no
   6. Total value of the procurement:
    Value excluding VAT: 466 732.00 BGN
  2. Description
   1. Title:
   2. Additional CPV code(s):
    30000000
   3. Place of performance:
    NUTS code: BG
    Main site or place of performance:

    Доставките на оборудването ще се извършват в град София, централно управление на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ и в 28-те областни града на територията на страната.


   4. Description of the procurement:

    Закупуване и доставка на оборудване, необходимо за изпълнение на дейностите по проект BG05M9OP001-3.004 „Оптимизация и иновации в ИА ГИТ“. В изпълнение на настоящата процедура следва да бъдат закупени и доставени следните количества и видове оборудване (хардуер):

    — Компютърна конфигурация — 330 (триста и тридесет) броя.

    — Сървър 2 (два) броя.

    — Дисков масив 1 (един) брой.

    — Копирна машина 28 (двадесет и осем) броя.

    — Екран 28 (двадесет и осем) броя.

    — Система за групова видеоконференция 28 (двадесет и осем) броя.

    — Лекторска система за групова видеоконференция с екрани 1 (един) брой.


   5. Award criteria:
   6. Information about options:
    Options: no
   7. Information about European Union funds:
   8. Additional information:
 3. Section IV
  1. Description:
   1. Type of procedure:
    Open procedure
   2. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system:
   3. Information about electronic auction:
   4. Information about the Government Procurement Agreement (GPA):
    The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
  2. Administrative information:
   1. Previous publication concerning this procedure:
    Notice number in the OJ S: 2016/S 235-428089
   2. Information about termination of dynamic purchasing system:
   3. Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice:
 4. Section V
  1. Contract No: 11
   Title:

   Закупуване на оборудване, необходимо за изпълнение на дейностите по проект BG05M9OP001-3.004 „Оптимизация и иновации в ИА ГИТ“


  2. Award of contract
   1. Date of conclusion of the contract: 2017-02-09
   2. Information about tenders:
    Number of tenders received: 2
    Number of tenders received from SMEs: 0
    Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
    Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
    Number of tenders received by electronic means: 0
    The contract has been awarded to a group of economic operators: no
   3. Name and address of the contractor:
    „Контракс“ АД
    175415627
    р-н Изгрев, ул. „Тинтява“ № 13
    София
    1113
    Bulgaria
    Telephone: +359 29609777
    E-mail: sales@kontrax.bg
    Fax: +359 29609797
    NUTS code: BG411
    The contractor is an SME: no
   4. Information on value of the contract/lot (excluding VAT):
    Initial estimated total value of the contract/lot: 487 500.00 BGN
    Total value of the contract/lot: 466 732.00 BGN
   5. Information about subcontracting:

 5. Section VI
  1. Additional information
  2. Procedures for review
   1. Review body
    Комисия за защита на конкуренцията
    бул. „Витоша“ № 18
    София
    1000
    Bulgaria
    Telephone: +359 29884070
    E-mail: cpcadmin@cpc.bg
    Fax: +359 29807315
   2. Body responsible for mediation procedures

   3. Service from which information about the review procedure may be obtained

    Жалба може да се подава в 10-дневен срок от:

    1. изтичането на срока по чл. 179 от ЗОП — срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация;

    2. получаването на решението за определяне на изпълнител или за прекратяване на процедурата.

    Жалбата по чл. 196, ал. 5 от ЗОП (срещу действия или бездействия на възложителя, с които се възпрепятства достъпът или участието на лица в процедурата) се подава в 10-дневен срок от уведомяване за съответното действие, а ако лицето не е уведомено — от датата, на която е изтекъл срокът за извършване на съответното действие.  3. Date of dispatch of this notice
   2017-02-09