Electromechanical equipment

19 may

Number: 8090870

Country: Bulgaria

Source: TED


Link to original

To view links to the source need to register

Publication date


19-05-2018

Description


 1. Section I
  1. Name and addresses
   Община Благоевград
   пл. „Георги Измирлиев“ № 1
   Благоевград
   2700
   Bulgaria
   Telephone: +359 73867788
   E-mail: skoleva@blgmun.com
   Fax: +359 73884451
  2. Type of the contracting authority:
   Regional or local authority
  3. Main activity:
   General public services
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    „Доставка и монтаж на специализирано оборудване за работилница по автомобилна мехатроника за нуждите на Благоевградска професионална гимназия“ във връзка с реализацията на проект ...Прод. в II.1.4


   2. Main CPV code:
    31720000, 31720000
   3. Type of contract:
    Supplies
   4. Short description:

    Прод. от II.1.1 — „Доставка и монтаж на специализирано оборудване за работилница по автомобилна мехатроника за нуждите на Благоевградска професионална гимназия във връзка с реализацията на проект „Инвестиции в подобряване качеството на образователната среда в Благоевградска професионална гимназия“, приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура“, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република България“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014—2020 г.


   5. Information about lots:
    This contract is divided into lots: no
   6. Total value of the procurement:
    Value excluding VAT: 80 680.00 BGN
  2. Description
   1. Title:
   2. Additional CPV code(s):
    31720000
   3. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    гр. Благоевград.


   4. Description of the procurement:

    Естеството и количеството на доставките, предмет на настоящия договор са детайлно и подробно описани в раздел IV „Техническа спецификация“ от документацията за участие.


   5. Award criteria:
    Quality criterion - Name: Съвместимост на предлаганото оборудване и обзавеждане с изискванията на възложителя и технологична последователност на изпълнението / Weighting: 30 %
    Quality criterion - Name: План за гаранционна поддръжка / Weighting: 20 %
    Quality criterion - Name: Срок за доставка на оборудван / Weighting: 10 %
    Price - Weighting: 40 %
   6. Information about options:
    Options: no
   7. Information about European Union funds:
   8. Additional information:

    Прод. от II.2.13... за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република България“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014—2020 г.


 3. Section IV
  1. Description:
   1. Type of procedure:
   2. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system:
   3. Information about electronic auction:
   4. Information about the Government Procurement Agreement (GPA):
    The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
  2. Administrative information:
   1. Previous publication concerning this procedure:
   2. Information about termination of dynamic purchasing system:
   3. Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice:
 4. Section V
  1. Contract No: BG16RFOP001-3.002-0030-C01-D-02
  2. Award of contract
   1. Date of conclusion of the contract: 2018-05-18
   2. Information about tenders:
    Number of tenders received: 1
    Number of tenders received from SMEs: 1
    Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
    Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
    Number of tenders received by electronic means: 0
    The contract has been awarded to a group of economic operators: no
   3. Name and address of the contractor:
    „Киог“ ЕООД
    101673890
    бул. „Св. Димитър Солунски“ № 79
    Благоевград
    2700
    Bulgaria
    Telephone: +359 73833242
    E-mail: kiog_blg@abv.bg
    Fax: +359 73881663
    The contractor is an SME: yes
   4. Information on value of the contract/lot (excluding VAT):
    Initial estimated total value of the contract/lot: 80 681.50 BGN
    Total value of the contract/lot: 80 680.00 BGN
   5. Information about subcontracting:

 5. Section VI
  1. Additional information

   Прод. от II.2.13... за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република България“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014—2020 г.


  2. Procedures for review
   1. Review body
    Комисия за защита на конкуренцията
    бул. „Витоша“ № 18
    София
    1000
    Bulgaria
    Telephone: +359 29884070
    E-mail: cpcadmin@cpc.bg
    Fax: +359 29807315
   2. Body responsible for mediation procedures

   3. Service from which information about the review procedure may be obtained

    Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 — срещу решението за откриване на процедурата.

    Жалба може да се подава в 10-дневен срок от получаването на решенията за определяне на изпълнител или за прекратяване на процедура съгласно чл. 197, ал. 1, т. 7 от ЗОП.  3. Date of dispatch of this notice
   2018-05-18