„Североизточно държавно предприятие“ ДП Шумен: ContractsTotal: 1