„Южноцентрално държавно предприятие“, ТП Държавно ловно стопанство „Женда“: Tenders


E-mail: dlsjenda@ucdp-smolian.com
Phone: +359 884242454
Country: Bulgaria
Town: Кърджали
Address: „Южноцентрално държавно предприятие“, ТП Държавно ловно стопанство „Женда“
2016195800015
ул. „Васил Левски“ № 2
Кърджали
6600
Bulgaria
Лице за контакт: 6600
Телефон: +359 884242454
Електронна поща: dlsjenda@ucdp-smolian.com
Факс: +359 36125396
код NUTS: BG425
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.ucdp-smolian.com
Адрес на профила на купувача: http://ucdp-smolian.com/profil/public_contracts_fileslist.php?showmaster=view1&fk_id=44
Total: 1