„Многопрофилна болница за активно лечение-Свиленград“ ЕООД: ContractsTotal: 1