„Държавно горско стопанство Шумен“ -ТП на „Североизточно държавно предприятие“ ДП Шумен: Tenders


E-mail: dgs.shumen@dpshumen.bg
Phone: +359 54800464
Country: Bulgaria
Town: Шумен
Address: „Държавно горско стопанство Шумен“ -ТП на „Североизточно държавно предприятие“ ДП Шумен
2016174120019
ул. „Петра“ № 1, ет. 5
Шумен
9700
Bulgaria
Лице за контакт: 9700
Телефон: +359 54800464
Електронна поща: dgs.shumen@dpshumen.bg
Факс: +359 54800464
код NUTS: BG333
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.dgsshumen.sidp.bg
Адрес на профила на купувача: http://dgsshumen.sidp.bg/
Total: 1