Главна дирекция „Национална полиция“ — Министерство на вътрешните работи: Tenders

E-mail: gdnp@mvr.bg
Phone: +359 29829172
Country: Bulgaria
Town: София
Address: Главна дирекция „Национална полиция“ — Министерство на вътрешните работи
129010641
бул. „Александър Малинов“ № 1
София
1715
Bulgaria
Лице за контакт: 1715
Телефон: +359 29829172
Електронна поща: gdnp@mvr.bg
Факс: +359 29828975
код NUTS: BG411
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.gdnp.mvr.bg
Адрес на профила на купувача: http://gdnp.mvr.bg/Obsht_poruchki/ZOP/

Contracts: 2
tenders: 12
Source: TED
Contracts information is published selectivelyTotal: 12