„Южноцентрално държавно предприятие“ ДП, ТП „Държавно горско стопанство Карлово“: ContractsTotal: 5