„Южноцентрално държавно предприятие“ ДП, ТП „Държавно горско стопанство Клисура“: ContractsTotal: 2