Министерство на вътрешните работи: Tenders

E-mail: dop@mvr.bg
Phone: +359 29401543 / 29401549
Country: Bulgaria
Town: София
Address: Министерство на вътрешните работи
000695235
ул. „6-ти септември“ № 29; за получаване на оферти: пл. „Света Неделя“ № 6
София
1000
Bulgaria
Лице за контакт: 1000
Телефон: +359 29401543 / 29401549
Електронна поща: dop@mvr.bg
Факс: +359 29401608
код NUTS: BG411
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://www.mvr.bg
Адрес на профила на купувача: http://www.targove.mvr.bg/DOP/Proceduri_ZOP/default.htm

Contracts: 92
tenders: 132
Source: TED
Contracts information is published selectivelyTotal: 132
16 feb

Number: 7814043

Country: Bulgaria

Source: TED

14 feb

Number: 7754252

Country: Bulgaria

Source: TED

10 feb

Number: 7667628

Country: Bulgaria

Source: TED

07 feb

Number: 7584088

Country: Bulgaria

Source: TED

06 feb

Number: 7549805

Country: Bulgaria

Source: TED