Министерство на вътрешните работи: Tenders

E-mail: dop@mvr.bg
Phone: +359 29401543 / 29401549
Country: Bulgaria
Town: София
Address: Министерство на вътрешните работи
000695235
ул. „6-ти септември“ № 29; за получаване на оферти: пл. „Света Неделя“ № 6
София
1000
Bulgaria
Лице за контакт: 1000
Телефон: +359 29401543 / 29401549
Електронна поща: dop@mvr.bg
Факс: +359 29401608
код NUTS: BG411
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://www.mvr.bg
Адрес на профила на купувача: http://www.targove.mvr.bg/DOP/Proceduri_ZOP/default.htm

Contracts: 158
tenders: 280
Source: TED
Contracts information is published selectivelyTotal: 280
02 dec

Number: 22701635

Country: Bulgaria

Source: TED

12 nov

Number: 22090971

Country: Bulgaria

Source: TED

07 nov

Number: 21984303

Country: Bulgaria

Source: TED

17 oct

Number: 21402040

Country: Bulgaria

Source: TED