Министерство на вътрешните работи: Tenders

E-mail: dop@mvr.bg
Phone: +359 29401543 / 29401549
Country: Bulgaria
Town: София
Address: Министерство на вътрешните работи
000695235
ул. „6-ти септември“ № 29; за получаване на оферти: пл. „Света Неделя“ № 6
София
1000
Bulgaria
Лице за контакт: 1000
Телефон: +359 29401543 / 29401549
Електронна поща: dop@mvr.bg
Факс: +359 29401608
код NUTS: BG411
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://www.mvr.bg
Адрес на профила на купувача: http://www.targove.mvr.bg/DOP/Proceduri_ZOP/default.htm

Contracts: 158
tenders: 204
Source: TED
Contracts information is published selectivelyTotal: 204
11 jan

Number: 15069232

Country: Bulgaria

Source: TED

07 jan

Number: 15018327

Country: Bulgaria

Source: TED

29 dec

Number: 14953581

Country: Bulgaria

Source: TED

18 dec

Number: 14555058

Country: Bulgaria

Source: TED

13 dec

Number: 14435727

Country: Bulgaria

Source: TED

11 dec

Number: 14359952

Country: Bulgaria

Source: TED

05 dec

Number: 14146015

Country: Bulgaria

Source: TED