Министерство на вътрешните работи: Tenders

E-mail: dop@mvr.bg
Phone: +359 29401543 / 29401549
Country: Bulgaria
Town: София
Address: Министерство на вътрешните работи
000695235
ул. „6-ти септември“ № 29; за получаване на оферти: пл. „Света Неделя“ № 6
София
1000
Bulgaria
Лице за контакт: 1000
Телефон: +359 29401543 / 29401549
Електронна поща: dop@mvr.bg
Факс: +359 29401608
код NUTS: BG411
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://www.mvr.bg
Адрес на профила на купувача: http://www.targove.mvr.bg/DOP/Proceduri_ZOP/default.htm

Contracts: 46
Sum: 80177322
tenders: 83
Source: TED


Period: 21.09.2017-10.02.2017

Total: 83
21 sep

Number: 4379150

Country: Bulgaria

Source: TED

14 sep

Number: 4251246

Country: Bulgaria

Source: TED

07 sep

Number: 4133519

Country: Bulgaria

Source: TED

01 sep

Number: 4037550

Country: Bulgaria

Source: TED

01 sep

Number: 4037519

Country: Bulgaria

Source: TED