Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет: Tenders

E-mail: sar@saref.government.bg
Phone: +359 28080909
Country: Bulgaria
Town: София
Address: Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет
831601932
бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 114 Б
София
1233
Bulgaria
Лице за контакт: 1233
Телефон: +359 28080909
Електронна поща: sar@saref.government.bg
Факс: +359 29559476
код NUTS: BG411
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.aref.government.bg
Адрес на профила на купувача: http://profilnakupuvacha.com/Държавна%20агенция%20за%20бежанците%20при%20Министерския%20съвет%2C11694

Contracts: 5
tenders: 68
Source: TED
Contracts information is published selectivelyTotal: 68
23 aug

Number: 20201186

Country: Bulgaria

Source: TED