„ЧЕЗ Разпределение България“ АД: Tenders

E-mail: dimitrinka.vasileva@cez.bg
Phone: +359 28958914
Country: Bulgaria
Town: София
Address: „ЧЕЗ Разпределение България“ АД
130277958
бул. „Цариградско шосе“ № 159, Бенч Марк Бизнес Център
София
1184
Bulgaria
Лице за контакт: 1184
Телефон: +359 28958914
Електронна поща: dimitrinka.vasileva@cez.bg
Факс: +359 28272171
код NUTS: BG411
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://www.cez-rp.bg
Адрес на профила на купувача: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderId=55122&companyId=20808

Contracts: 431
tenders: 228
Source: TED
Contracts information is published selectivelyTotal: 228