Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“: Tenders

E-mail: office@bgports.bg
Phone: +359 28079999/+359 28079959
Country: Bulgaria
Town: София
Address: Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“
130316140
бул. „Шипченски проход“ № 69
София
1574
Bulgaria
Лице за контакт: 1574
Телефон: +359 28079999/+359 28079959
Електронна поща: office@bgports.bg
Факс: +359 28079966
код NUTS: BG411
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://www.bgports.bg
Адрес на профила на купувача: http://bgports.bg/bg/zop/184

Contracts: 3
tenders: 17
Source: TED
Contracts information is published selectivelyTotal: 17