Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци“: Tenders

E-mail: bilyana.dragomirova@dprao.bg
Phone: +359 29035123
Country: Bulgaria
Town: София
Address: Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци“
131218471
бул. „Г. М. Димитров“ № 52а, ет. 6
София
1797
Bulgaria
Лице за контакт: 1797
Телефон: +359 29035123
Електронна поща: bilyana.dragomirova@dprao.bg
Факс: +359 29625078
код NUTS: BG411
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.dprao.bg
Адрес на профила на купувача: http://dprao.bg/public-procurement.html

Contracts: 18
tenders: 12
Source: TED
Contracts information is published selectivelyTotal: 12
28 feb

Number: 8092876

Country: Bulgaria

Source: TED

30 dec

Number: 6724335

Country: Bulgaria

Source: TED

07 jul

Number: 3002696

Country: Bulgaria

Source: TED