„Многопрофилна болница за активно лечение Национална кардиологична болница“ ЕАД: Tenders


E-mail: mkatsarski@hearthospital.bg
Phone: +359 29211202
Country: Bulgaria
Town: София
Address: „Многопрофилна болница за активно лечение Национална кардиологична болница“ ЕАД
121663601
ул. „Коньовица“ № 65
София
1309
Bulgaria
Лице за контакт: 1309
Телефон: +359 29211202
Електронна поща: mkatsarski@hearthospital.bg
Факс: +359 29217142
код NUTS: BG411
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.hearthospital.bg
Адрес на профила на купувача: http://procurement.hearthospital.bg/?q=page&idd=index
Total: 19