Югоизточно държавно предприятие — ДП — Сливен, Териториално поделение „Държавно горско стопанство Мъглиж“: Tenders


E-mail: dgsmuglizh@uidp-sliven.com
Phone: +359 889320902
Country: Bulgaria
Town: Мъглиж
Address: Югоизточно държавно предприятие — ДП — Сливен, Териториално поделение „Държавно горско стопанство Мъглиж“
2016176540168
пл. „Трети март“ № 24
Мъглиж
6180
Bulgaria
Лице за контакт: 6180
Телефон: +359 889320902
Електронна поща: dgsmuglizh@uidp-sliven.com
Факс: +359 4321/ 2253
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://dgsmuglizh.uidp-sliven.com/
Адрес на профила на купувача: http://www.uidp-sliven.com/procedures/1405
Total: 1