„Многопрофилна болница за активно лечение — Исперих“ ЕООД: Tenders


E-mail: mbal2isperih@abv.bg
Phone: +359 84312517
Country: Bulgaria
Town: Исперих
Address: „Многопрофилна болница за активно лечение — Исперих“ ЕООД
116504387
ул. „Ахинора“ № 39
Исперих
7400
Bulgaria
Лице за контакт: 7400
Телефон: +359 84312517
Електронна поща: mbal2isperih@abv.bg
Факс: +359 84312517
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://www.isperih.bg/bg/mbal-procurement
Адрес на профила на купувача: http://www.isperih.bg/bg/mbal-procurement
Total: 2