„Югоизточно държавно предприятие“ ДП, Териториално поделение Държавно горско стопанство „гр. Мъглиж“: Tenders


E-mail: dgsmuglizh@uidp-sliven.com
Phone: +359 43212316
Country: Bulgaria
Town: Мъглиж
Address: „Югоизточно държавно предприятие“ ДП, Териториално поделение Държавно горско стопанство „гр. Мъглиж“
2016176540168
пл. „Трети март“ № 24
Мъглиж
6180
Bulgaria
Лице за контакт: 6180
Телефон: +359 43212316
Електронна поща: dgsmuglizh@uidp-sliven.com
Факс: +359 43212253
код NUTS: BG344
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.uidp-sliven.com
Адрес на профила на купувача: http://www.uidp-sliven.com/site-min/procedures/form/758
Total: 2