„Северноцентрално държавно предприятие“ ДП — гр. Габрово, Териториално поделение „Държавно горско стопанство Тутракан“: Tenders


E-mail: tutrakan@scdp.bg
Phone: +359 887836517
Country: Bulgaria
Town: Тутракан
Address: „Северноцентрално държавно предприятие“ ДП — гр. Габрово, Териториално поделение „Държавно горско стопанство Тутракан“
2016168050067
ул. „Димитър Благоев“ № 7
Тутракан
7600
Bulgaria
Лице за контакт: 7600
Телефон: +359 887836517
Електронна поща: tutrakan@scdp.bg
Факс: +359 86660410
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://www.scdp.bg/procedures
Адрес на профила на купувача: https://www.scdp.bg/procedures?cid=5&bid=14&year=&period=
Total: 1