Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз“: Tenders


E-mail: r.angelov@minfin.bg
Phone: +359 298595211
Country: Bulgaria
Town: София
Address: Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз“
175618225
ул. „Славянска“ № 4, ет. 5
София
1000
Bulgaria
Лице за контакт: 1000
Телефон: +359 298595211
Електронна поща: r.angelov@minfin.bg
Факс: +359 298595202
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.aeuf.minfin.bg
Адрес на профила на купувача: www.aeuf.minfin.bg/bg/page/29
Total: 2