Община Велико Търново: Tenders

E-mail: mop_vt@abv.bg
Phone: +359 62619251
Country: Bulgaria
Town: Велико Търново
Address: Община Велико Търново
000133634
пл. „Майка България“
Велико Търново
5000
Bulgaria
Лице за контакт: 5000
Телефон: +359 62619251
Електронна поща: mop_vt@abv.bg
Факс: +359 62619251
код NUTS: BG321
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/
Адрес на профила на купувача: https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/455

Contracts: 83
tenders: 185
Source: TED
Contracts information is published selectivelyTotal: 185
21 aug

Number: 20143872

Country: Bulgaria

Source: TED

12 aug

Number: 19947872

Country: Bulgaria

Source: TED

26 jul

Number: 19609016

Country: Bulgaria

Source: TED