Унивесритет за национално и световно стопанство: Tenders


E-mail: vrubieva@unwe.bg
Phone: +359 8195377
Country: Bulgaria
Town: София
Address: Унивесритет за национално и световно стопанство
000670602
ж.к. „Студентски град“, ул. „8-и декември“
София
1700
Bulgaria
Лице за контакт: 1700
Телефон: +359 8195377
Електронна поща: vrubieva@unwe.bg
Факс: +359 8195516
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.unwe.bg
Адрес на профила на купувача: http://zop2.unwe.bg
Total: 1
23 sep

Number: 20844135

Country: Bulgaria

Source: TED

28 mar

Number: 16853939

Country: Bulgaria

Source: TED

09 nov

Number: 13405398

Country: Bulgaria

Source: TED