ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“: Tenders

E-mail: v_georgiev@rail-infra.bg
Phone: +359 29326135
Country: Bulgaria
Town: София
Address: ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“
130823243
бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110
София
1233
Bulgaria
Място/места за контакт: 1233
На вниманието на: Владимир Георгиев
Телефон: +359 29326135
Адрес за електронна поща: v_georgiev@rail-infra.bg
Факс: +359 29310663
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.rail-infra.bg
Адрес на профила на купувача: www.rail-infra.bg

Contracts: 72
tenders: 471
Source: TED
Contracts information is published selectivelyTotal: 471
19 apr

Number: 17422299

Country: Bulgaria

Source: TED

09 apr

Number: 17132112

Country: Bulgaria

Source: TED