Агенция „Пътна инфраструктура“: Tenders

E-mail: v.brachkova@api.bg
Phone: +359 9173283
Country: Bulgaria
Town: София
Address: Агенция „Пътна инфраструктура“
000695089
бул. „Македония“ № 3
София
1606
Bulgaria
Лице за контакт: 1606
Телефон: +359 9173283
Електронна поща: v.brachkova@api.bg
Факс: +359 9522563
код NUTS: BG341
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.api.bg
Адрес на профила на купувача: http://www.api.bg/index.php/bg/obshestveni-porachki/profil-na-kupuvacha-sled-30-dekemvri-2014

Contracts: 144
tenders: 286
Source: TED
Contracts information is published selectivelyTotal: 286
12 apr

Number: 17239948

Country: Bulgaria

Source: TED