„Многопрофилна балница за активна лечение — Търговище“ АД: Tenders


E-mail: mbal_trg@mail.bg
Phone: +359 60168511
Country: Bulgaria
Town: Търговище
Address: „Многопрофилна балница за активна лечение — Търговище“ АД
125501290
кв. „Запад“
Търговище
7700
Bulgaria
Лице за контакт: 7700
Телефон: +359 60168511
Електронна поща: mbal_trg@mail.bg
Факс: +359 60164864
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://zop.mbaltg-op.com/
Адрес на профила на купувача: http://zop.mbaltg-op.com/


No tenders for this period. Use search