Технически университет — София: Tenders

E-mail: zop@tu-sofia.bg
Phone: +359 29653906
Country: Bulgaria
Town: София
Address: Технически университет — София
831917834
бул. „Климент Охридски“ № 8, учебен блок 1, етаж 3, кабинет № 1317 — Деловодство
София
1000
Bulgaria
Лице за контакт: 1000
Телефон: +359 29653906
Електронна поща: zop@tu-sofia.bg
Факс: +359 28683215
код NUTS: BG411
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.tu-sofia.bg
Адрес на профила на купувача: http://zop.tu-sofia.bg/

Contracts: 8
tenders: 64
Source: TED
Contracts information is published selectivelyTotal: 64
16 apr

Number: 17313711

Country: Bulgaria

Source: TED

28 feb

Number: 16183238

Country: Bulgaria

Source: TED

21 jan

Number: 15205731

Country: Bulgaria

Source: TED