Дирекция Управление на собствеността и социални дейности /ДУССД/ към Министерство на вътрешните работи - МВР (София, Bulgaria CSTMR№946808): address, contacts, e-mail, tenders


E-mail: NSStaykov@mvr.bg
Phone: +359 29822851
Country: Bulgaria
Town: София
Address: Дирекция Управление на собствеността и социални дейности /ДУССД/ към Министерство на вътрешните работи - МВР
129010157
ул. княз Борис I № 124
София
1301
Bulgaria
Лице за контакт: 1301
Телефон: +359 29822851
Електронна поща: NSStaykov@mvr.bg
Факс: +359 29813010
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://www.mvr.bg/dussd/
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/5606
Total: 51


and many others... Customers


Number: 946802

Country: Germany

Source: TED

Number: 946803

Country: Germany

Source: TED