Electronic message and information services

Description

 1. Section I
  1. Name and addresses
   „ЕВН България Електроснабдяване“ ЕАД
   ул. „Христо Г. Данов“ № 37
   Пловдив
   4000
   Bulgaria
   Telephone: +359 882833193/ +359 882834299
   E-mail: teodora.karadzhova@evn.bg
   Fax: +359 32278502
   NUTS code: BG421
  2. Joint procurement
  3. Communication
   The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at
   https://www.evn.bg/Za-nas/BuyersProfile/17_EC_271.aspx?listnode=/Za-nas/BuyersProfile
   Additional information can be obtained from the abovementioned addressto the abovementioned address
  4. Type of the contracting authority:
  5. Main activity:
   Electricity
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    Избор на доставчик на услуги за изпращане на масови SMS съобщения към клиенти на „ЕВН България Електроснабдяване“ ЕАД.


    Reference number: 271-EC-17-KK-У-З
   2. Main CPV code:
    64216000
   3. Type of contract:
    Services
   4. Short description:

    Избор на доставчик на услуги за изпращане на масови SMS съобщения към клиенти на „ЕВН България Електроснабдяване“ ЕАД

    Приблизително годишно количество — 2 000 000 масови SMS съобщения до клиенти на „ЕВН България Електроснабдяване“ ЕАД чрез web-базирана платформа. Услугата трябва да позволява изпращане на SMS съобщения до всички мобилни оператори в Република България и в чужбина.


   5. Estimated total value:

   6. Information about lots:
    This contract is divided into lots: no
  2. Description
   1. Title:
   2. Additional CPV code(s):
    64216000
   3. Place of performance:
    NUTS code: BG421
    Main site or place of performance:

    Доставчикът на услугата за изпращане на масов SMS трябва да може да изпраща SMS до всички мобилни оператори в Република България и в чужбина.


   4. Description of the procurement:

    Избор на доставчик на услуги за изпращане на масови SMS съобщения към клиенти на „ЕВН България Електроснабдяване“ ЕАД

    Приблизително годишно количество — 2 000 000 масови SMS съобщения до клиенти на „ЕВН България Електроснабдяване“ ЕАД чрез web-базирана платформа. Услугата трябва да позволява изпращане на SMS съобщения до всички мобилни оператори в Република България и в чужбина.


   5. Award criteria:
   6. Estimated value:
    Value excluding VAT: 260 000.00 BGN
   7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:
    Duration in months: 24
    This contract is subject to renewal: no
   8. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
    Envisaged number of candidates: 3
   9. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
   10. Information about options:
    Options: no
   11. Information about electronic catalogues:

   12. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   13. Additional information:
 3. Section III
  1. Conditions for participation:
   1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers:
    List and brief description of conditions:

    Възложителят не поставя изискване за упражняване на професионална дейност.


   2. Economic and financial standing:
    List and brief description of selection criteria:

    Възложителят не поставя изисквания за икономическо и финансово състояние.


   3. Technical and professional ability:
    List and brief description of selection criteria:

    1. Изпълнени услуги с предмет и обем идентични или сходни* с този на поръчката, за последните 3 години от датата на подаване на заявлението.

    *Под идентичен или сходен предмет и обем да се разбира предоставяне на услуги за изпращане на 6 000 000 масови SMS-съобщения.

    Представя се списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на поръчката, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателства за извършените услуги. В описанието на доставките в списъка кандидатът посочва и количествата на услугите.

    — при подаването на заявление се попълва Част IV, Раздел В: Технически и професионални способности, т. 1б) от ЕЕДОП;

    — при условията на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП се представя посочения списък, придружен от доказателства за извършените доставки.

    2. Кандидатът трябва да разполага с персонал с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката, както следва: минимум 1 техническо лице, което да е на разположение 24 часа, 7 дни в седмицата при възникнали технически въпроси или проблеми от страна на възложителя на услугата, минимум 1 отговорно лице за допълнителни въпроси и съдействие, което също да е на разположение на възложителя 24 часа, 7 дни в седмицата.

    Документ, с който се доказва съответствието с критерия за подбор:

    — при подаване на заявление се попълва Част IV, Раздел В: Технически и професионални способности, т.6) от ЕЕДОП;

    — при условията на чл. 67, ал. 5 и 6 от ЗОП се представя списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, в който е посочена професионална компетентност на лицата.

    3. Да прилага система за управление на качеството по стандарт EN ISO 9001 или еквивалентен с обхват, отговарящ на предмета на настоящата обществена поръчка.

    Документ, с който се доказва съответствието с критерия за подбор:

    — при подаване на заявление се попълва Част IV, Раздел Г: Стандарти за осигуряване на качеството;

    — при условията на чл. 67, ал. 5 и 6 от ЗОП се представя заверено копие от валиден сертификат, който удостоверява съответствието на участника със системата за управление на качество по стандарт EN ISO 9001 или еквивалентен с обхват, отговарящ на предмета на настоящата обществена поръчка.


    Minimum level(s) of standards possibly required:

    1. Изпълнени услуги за изпращане на 6 000 000 масови SMS-съобщения за последните три години от датата на подаване на заявлението.

    2. Минимум 1 техническо лице, което да е на разположение 24 часа, 7 дни в седмицата при възникнали технически въпроси или проблеми от страна на възложителя на услугата, минимум 1 отговорно лице за допълнителни въпроси и съдействие, което също да е на разположение на възложителя 24 часа, 7 дни в седмицата.

    3. Да прилага система за управление на качеството по стандарт EN ISO 9001 или еквивалентен с обхват, отговарящ на предмета на настоящата обществена поръчка.


   4. Information about reserved contracts:
   5. Deposits and guarantees required:

    На основание чл.111 от ЗОП, преди подписване на договора, Участникът избран за Изпълнител предоставя гаранция за изпълнение в размер на 1 % от стойността на договора. В случай, че Участник представи гаранцията за изпълнение под формата на банкова гаранция, тя трябва да е със срок на валидност не по-кратък от срока на договора, удължен с 30 календарни дни.

    В случай на представяне на гаранциите под формата на парична сума, то тя следва да бъде преведена по следната банкова сметка на Възложителя:

    Банка: „Уникредит Булбанк“ АД, IBAN: BG02 UNCR 7630 1078 2262 08, BIC :UNCRBG.


   6. Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:

    Заплащането на дължимите суми се извършва по банков път, в лева (BGN), по банкова сметка посочена от Изпълнителя.


   7. Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:

    Възложителят не изисква обединенията да имат определена правна форма, за да участват при възлагането на поръчката, но може да постави условие за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица, ако това е необходимо за изпълнение на поръчката. Необходимостта от създаване на юридическо лице се посочва в решението за откриване на процедурата.


  2. Conditions related to the contract:
   1. Information about a particular profession:

   2. Information about staff responsible for the performance of the contract:
    Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract
 4. Section IV
 5. Description:
  1. Type of procedure:
   Negotiated procedure with prior call for competition
  2. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system:
  3. Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue:
  4. Information about negotiation:
  5. Information about electronic auction:
  6. Information about the Government Procurement Agreement (GPA):
   The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
 6. Administrative information:
  1. Previous publication concerning this procedure:
  2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate:
   Date: 2017-07-28
   Local time: 16:00
  3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates:
   Date: 2017-08-28
  4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
   BG
  5. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender:
   (from the date stated for receipt of tender)
  6. Conditions for opening of tenders:
 1. Information about recurrence
  This is a recurrent procurement: no
 2. Information about electronic workflows
 3. Additional information

  Получените заявления за участие се отварят на публично заседание на дата 31.7.2017 г. в 10:00 часа в административна сграда на адрес гр. Пловдив, ул. „Христо Г. Данов“ № 37, на което могат да присъстват кандидатите в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.


 4. Procedures for review
  1. Review body
   Комисия за защита на конкуренцията
   бул. „Витоша“ № 18
   София
   1000
   Bulgaria
   Contact person: 1000
   Telephone: +359 29884070
   E-mail: cpcadmin@cpc.bg
   Fax: +359 29807315
   Internet address: http://www.cpc.bg
  2. Body responsible for mediation procedures

  3. Review procedure
   Precise information on deadline(s) for review procedures:

   Срок за обжалване съгласно чл. 197, ал.1, т. 1 от ЗОП не по-късно от 10 дни от изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП.


  4. Service from which information about the review procedure may be obtained

   Срок за обжалване съгласно чл. 197, ал.1, т. 1 от ЗОП не по-късно от 10 дни от изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП. 5. Date of dispatch of this notice
  2017-06-23

Other tenders from Bulgaria за for this period

Truck repair services Source: TED

Repair and maintenance services Source: TED

Lifting and handling equipment Source: TED

Heat-recovery systems Source: TED

Tubes and fittings Source: TED