Research services

Country: Bulgaria
Language: EN BG
Customer: Изпълнителна агенция по околна среда
Number: 3672154
Publication date: 12-08-2017
Contract value: 252 886 (USD)
Price original: 425 000 (BGN)

Source: TED
Descripition in original language
Tags: Research services

Description

 1. Section I
  1. Name and addresses
   Изпълнителна агенция по околна среда
   бул. „Цар Борис III“ № 136
   София
   1618
   Bulgaria
   Telephone: +359 29559798
   E-mail: e.turmakova@eea.government.bg
   Fax: +359 29559015
   NUTS code: BG411
  2. Joint procurement
  3. Communication
   The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at
   http://eea.government.bg/bg/obyavi/obshtestveni-porachki-2017/13_OTP
   Additional information can be obtained from the abovementioned addressto the abovementioned address
  4. Type of the contracting authority:
   Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
  5. Main activity:
   Environment
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    „Изпълнение на програмите за хидроморфологичен мониторинг на повърхностни води за 2017 г.“.


   2. Main CPV code:
    73110000
   3. Type of contract:
    Services
   4. Short description:

    Изпълнение на програмите за хидроморфологичен мониторинг на повърхностни води за 2017 г.


   5. Estimated total value:
    Value excluding VAT: 425 000.00 BGN
   6. Information about lots:
    This contract is divided into lots: no
  2. Description
   1. Title:
   2. Additional CPV code(s):
    73110000
   3. Place of performance:
    NUTS code: BG411
    Main site or place of performance:

    София.


   4. Description of the procurement:

    Изпълнение на програмите за хидроморфологичен мониторинг на повърхностни води за 2017 г.


   5. Award criteria:
    Quality criterion - Name: Техническото предложение / Weighting: 70
    Price - Weighting: 30
   6. Estimated value:
    Value excluding VAT: 425 000.00 BGN
   7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:
    Duration in months: 12
    This contract is subject to renewal: no
   8. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
   9. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
   10. Information about options:
    Options: no
   11. Information about electronic catalogues:

   12. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   13. Additional information:
 3. Section III
  1. Conditions for participation:
   1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers:
    List and brief description of conditions:

    В настоящата обществена поръчка не се поставят изисквания за правоспособност на участниците.


   2. Economic and financial standing:
    List and brief description of selection criteria:

    Б.1. Участникът трябва да има минимален общ оборот (сумарно) за последните 3 (три) приключили финансови години, или в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, 450 000 (четиристотин и петдесет хиляди) BGN без ДДС.

    В случаите, когато участникът е обединение/консорциум, което не е юридическо лице, изискването за общ оборот се отнася за обединението като цяло, а документите, чрез които това се доказва, се представят само от участниците в обединението/ консорциума, чрез които обединението/консорциума доказва съответствието си с този критерий за подбор.

    В случаите, когато участникът ще използва подизпълнители, изискването за реализиран общ оборот се прилага съобразно вида и дела на тяхното участие.

    Б.2. Участникът трябва да има минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката* (сумарно) за последните 3 (три) приключили финансови години, или в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, 250 000 (двеста и петдесет хиляди) BGN без ДДС.

    Оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, е сума равна на частта от нетните приходи от услуги, реализирана от дейности, попадащи в обхвата на обществената поръчка (пар. 2, т. 67 ДР ЗОП). За целите на изчисляване на нетните приходи от услуги, под „дейности, попадащи в обхвата на обществената поръчка“ следва да се разбира Дейности/услуги, свързани с подготовката на методики за мониторинг, провеждане на теренни изследвания, разработване на планове и/или програми в областта на околната среда.

    В случаите, когато участникът е обединение/консорциум, което не е юридическо лице, изискването за специализиран оборот се отнася за обединението/консорциума като цяло, а документите, чрез които това се доказва се представят само от участниците в обединението/ консорциума, чрез които обединението/консорциума доказва съответствието си с този критерий за подбор.

    В случаите, когато участникът ще използва подизпълнители, изискването за реализиран специализиран оборот се прилага съобразно вида и дела на тяхното участие.

    Документи: За доказване на икономическото и финансовото състояние на участниците на основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП назначената от възложителя комисия по чл. 103, ал. 1 от ЗОП може да изиска от участниците да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата. В тези случаи изискването се доказва с представянето на един или няколко от следните документи: 1. годишните финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването им се изисква; 2. справка за общия оборот и оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката.


   3. Technical and professional ability:
    List and brief description of selection criteria:

    В.1. Участникът трябва да предложи екип от експерти за изпълнението на описаните в техническите спецификации задачи и задължително да посочи като минимум следните ключови експерти:

    1. Ключов експерт № 1: Ръководител на екипа.

    — да притежава висше образование, степен „магистър“, от специалности ВиК или ХТС или ХМС, Хидрология, Екология или еквивалентна;

    — 7 години професионален опит по признатата му специалност;

    — да е участвал минимум в 2 успешно завършили проекта като ръководител на проект/договор/дейност с предмет, идентичен или сходен с предмета на поръчката.

    2. Ключов експерт № 2: Хидробиолог.

    — да притежава висше образование, степен „магистър“, в областта на биология и/или екология или еквивалентна;

    — минимум 5 години професионален опит по признатата му специалност;

    — да е участвал минимум в 2 успешно завършили проекта с предмет, идентичен или сходен с предмета на поръчката.

    3. Ключов експерт № 3: Хидролог.

    — да притежава висше образование, степен „магистър“, от специалности ВиК или ХТС или ХМС или Хидрология или еквивалентна;

    — минимум 5 години професионален опит по признатата му специалност;

    — да е участвал минимум в 2 успешно завършили проекта с предмет, идентичен или сходен с предмета на поръчката.

    Под сходни с предмета на настоящата поръчка се имат предвид дейности/услуги, свързани с подготовката на методики за мониторинг, провеждане на теренни изследвания, разработване на планове и/или програми в областта на околната среда.

    4. Неключови експерти.

    4.1. Кандидатът следва да предложи в екипа си неключови експерти според разработената стратегия за изпълнение на поръчката, които да са взели участие в поне 1 от следните дейности:

    — теренни проучвания за избор на подходящи пунктове/участъци за провеждане на хидрологичен, морфологичен и хидробиологичен мониторинг;

    — планиране и извършване на хидрологични и морфологични изследвания и оценка;

    — извършване на анализи и оценки за състоянието на повърхностните води;

    — изготвяне на методики за оценка на екологично състояние на повърхностни водни тела по нормативно дефинираните елементи за качество;

    — оценка на нарушенията в оттока, причинени от антропогенна намеса, оценка на нарушенията в непрекъснатостта на реките (речния континуум), причинени от изграждането на изкуствени напречни миграционни бариери, възпрепятстващи миграциите на рибите и нарушаващи наносния режим, оценка на нарушенията в морфологията на реките, причинени от изграждането на различни ХТС, корекции, андигиране, изземване на инертни материали и т.н., валидиране на методики за оценка на екологично състояние със съществуващи данни за биологични елементи за качество за повърхностни водни тела, където е оценено екологичното състояние по БЕК.

    4.2. Предложените неключови експерти трябва да притежават висше образование, степен „бакалавър“ или по-висока, в областта, в която попада задачата, за която са предложени.

    4.3. Предложените неключови експерти следва да са взели участие в минимум един успешно завършен проект с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката.

    4.4. Предложеният екип от неключови експерти общо следва да покрива всички от изброените по-горе дейности.

    4.5. Не се допуска едно и също лице да заема едновременно две (ключова и неключова) експертни позиции.

    Обстоятелствата по т. В.1. (1–4) се декларират от участника в ЕЕДОП, Част IV: „Критерии за подбор“, Раздел В: „Технически и професионални способности“, т. 6.

    В.2. Участникът трябва да е изпълнил успешно дейности с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета и обема на поръчката, в рамките на последните 3 години от датата на подаване на офертата.

    Под идентични с предмета и обема на настоящата поръчка се имат предвид дейности/услуги по изпълнение на програми за хидроморфологичен мониторинг на повърхностни води.


    Minimum level(s) of standards possibly required:

    (Продължение) Под сходни с предмета и обема на настоящата поръчка се имат предвид дейности/услуги, свързани с подготовката на методики за мониторинг, провеждане на теренни изследвания, разработване на планове и/или програми в областта на околната среда.

    Участникът следва да декларира в ЕЕДОП, Част IV: „Критерии за подбор“, Раздел В: „Технически и професионални способности“, т. 1б), само дейност, която е успешно изпълнена, в пълен обем и е приета без забележки от възложителя.


   4. Information about reserved contracts:
  2. Conditions related to the contract:
   1. Information about a particular profession:
   2. Information about staff responsible for the performance of the contract:
    Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract
 4. Section IV
 5. Description:
  1. Type of procedure:
   Open procedure
  2. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system:
  3. Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue:
  4. Information about negotiation:
  5. Information about electronic auction:
  6. Information about the Government Procurement Agreement (GPA):
   The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
 6. Administrative information:
  1. Previous publication concerning this procedure:
  2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate:
   Date: 2017-09-18
   Local time: 17:30
  3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates:
  4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
   BG
  5. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender:
   (from the date stated for receipt of tender)
  6. Conditions for opening of tenders:
   Date: 2017-09-19
   Local time: 14:30
   Place:

   ИАОС, гр. София, п.к. 1618, бул. „Цар Борис ІІІ“ № 136, стая № 101.


   Information about authorised persons and opening procedure:

   Отварянето за офертите е публично, на което могат да присъстват законните представители на участниците или техни упълномощени представители, за което следва да представят на комисията заверено пълномощно.


 1. Information about recurrence
  This is a recurrent procurement: no
 2. Information about electronic workflows
 3. Additional information

  Отварянето за офертите е публично, на което могат да присъстват законните представители на участниците или техни упълномощени представители, за което следва да представят на комисията заверено пълномощно.


 4. Procedures for review
  1. Review body
   Комисия за защита на конкуренцията
   бул. „Витоша“ № 18
   София
   1000
   Bulgaria
   Contact person: 1000
   Telephone: +359 29884070
   E-mail: cpcadmin@cpc.bg
   Fax: +359 29807315
   Internet address: http://www.cpc.bg
  2. Body responsible for mediation procedures

  3. Review procedure
   Precise information on deadline(s) for review procedures:

   В 10-дневен срок, съгласно чл. 197 ЗОП.


  4. Service from which information about the review procedure may be obtained

   В 10-дневен срок, съгласно чл. 197 ЗОП. 5. Date of dispatch of this notice
  2017-08-09

Other tenders from Bulgaria за for this period

Tyre repair services, including fitting and balancing Source: TED

Construction-site supervision services Source: TED

Construction-site supervision services Source: TED

Railway-track inspection services Source: TED

Railway-track inspection services Source: TED