Property insurance services

Description

 1. Section I
  1. Name and addresses
   Югоизточно държавно предприятие — ДП — Сливен, Териториално поделение „Държавно горско стопанство Мъглиж“
   пл. „Трети март“ № 24
   Мъглиж
   6180
   Bulgaria
   Telephone: +359 889320902
   E-mail: dgsmuglizh@uidp-sliven.com
   Fax: +359 4321/ 2253
  2. Joint procurement
  3. Communication
   The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at
   http://www.uidp-sliven.com/procedures/1405
   Additional information can be obtained from the abovementioned addressto the abovementioned address
  4. Type of the contracting authority:
   Body governed by public law
  5. Main activity:
   Other activity: стопанисване и управление на горски територии държавна собственост
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    „Застраховане на имущетвото, предмет на договор № 24/226/00284 от 29.4.2013 г. и Анекс І от 26.5.2014 г. за възлагане на лесокултурни дейности по Мярка 226 от ПРСР 2007-2013 г.“, за срок от 12 месеца.


   2. Main CPV code:
    66515200
   3. Type of contract:
    Services
   4. Short description:

    Сключване на застраховка „Трайни насаждения“ за новосъздадени горски култури по мярка 226 залесени опожарени площи от 166 дка на територията на ТП „Държавно горско стопанство — Мъглиж“ гр. Мъглиж имот № 000460 и имот № 000695 подотдели 192 б, 193 в, 193 е, 201 а, 202 в, с обща прогнозна стойност на застрахователната премия с включен 2 % данък върху ЗП за срока на изпълнение на поръчката /12 месеца / върху размер на застрахователна сума от 92 989 BGN /деветдесет и две хиляди деветстотин осемдесет и девет лева/.


   5. Estimated total value:
    Value excluding VAT: 4 000.00 BGN
   6. Information about lots:
    This contract is divided into lots: no
  2. Description
   1. Title:
   2. Additional CPV code(s):
    66515200
   3. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Услугата се извършва с транспорт на изпълнителя до административната сграда на ТП „Държавно горско стопанство — Мъглиж“ гр. Мъглиж.


   4. Description of the procurement:

    Сключване на застраховка „Трайни насаждения“ за новосъздадени горски култури по мярка 226 залесени опожарени площи от 166 дка на територията на ТП „Държавно горско стопанство — Мъглиж“ гр. Мъглиж имот № 000460 и имот № 000695 подотдели 192 б, 193 в, 193 е, 201 а, 202 в, с обща прогнозна стойност на застрахователната премия с включен 2 % данък върху ЗП за срока на изпълнение на поръчката /12 месеца / върху размер на застрахователна сума от 92 989 BGN /деветдесет и две хиляди деветстотин осемдесет и девет лева/.


   5. Award criteria:
    Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
   6. Estimated value:
    Value excluding VAT: 4 000.00 BGN
   7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:
    Duration in months: 12
    This contract is subject to renewal: no
   8. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
   9. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
   10. Information about options:
    Options: no
   11. Information about electronic catalogues:

   12. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   13. Additional information:
 3. Section III
  1. Conditions for participation:
   1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers:
    List and brief description of conditions:

    Участниците следва да притежават валиден лиценз/разрешение за извършване на застрахователна дейност, издаден от Комисия по финансов надзор и включващ в съдържанието си всички видове застраховки, предмет на настоящата процедура по обособени позиции.


   2. Economic and financial standing:
    List and brief description of selection criteria:

    Няма.


   3. Technical and professional ability:
    List and brief description of selection criteria:

    Участниците следва да притежават опит в изпълнението на дейности включени в предмета на настоящата обществена поръчка. Участникът следва да е изпълнил за последните 3 години сходни с предмета на поръчката застрахователни договори за застраховане на имущество на обща стойност не по-малка от 2 пъти стойността на направената инвестиция за създаване на насажденията, а именно:

    — на стойност не по-малка от 185 978 /сто осемдесет и пет хиляди деветстотин седемдесет и осем/ без ДДС;

    * Това минимално изискване може да бъде изпълнено с 1 или с няколко отделни договора.


    Minimum level(s) of standards possibly required:

    Участникът в обявената процедура или компанията майка на участника в обявената процедура следва да има кредитен рейтинг минимум „А“, присъден от „Стандърт eнд пуърс“ (Standard & Poor"s), или минимум „А2“, присъден от „Мудис Инвесторс Сървис“ (Moody"s investors Service), или минимум „В+“, присъден от „Ей Ем Бест Къмпани“ (AM Best Company) или минимум „iA“ — Дългосрочен кредитен рейтинг за способността на изплащане на искове на застрахователните дружества, присъден от „Българска агенция за кредитен рейтинг“ Ад, съгласно Решение № 248-АКР/29.03.2006 г. и Решение № 344-АКР/17.05.2006 г. на Комисия за финансов надзор, доказан с приложено към офертата извлечение от последната актуална, към датата на подаване на офертата, интернет или друга публикация на кредитната агенция за рейтинга на участника в процедурата или на компанията майка на участника в процедурата.


   4. Information about reserved contracts:
  2. Conditions related to the contract:
   1. Information about a particular profession:
    Reference to the relevant law, regulation or administrative provision:

    Участниците следва да притежават валиден лиценз/разрешение за извършване на застрахователна дейност, издаден от Комисия по финансов надзор и включващ в съдържанието си всички видове застраховки, предмет на настоящата процедура по обособени позиции.


   2. Information about staff responsible for the performance of the contract:
 4. Section IV
 5. Description:
  1. Type of procedure:
   Open procedure
  2. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system:
  3. Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue:
  4. Information about negotiation:
  5. Information about electronic auction:
  6. Information about the Government Procurement Agreement (GPA):
   The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
 6. Administrative information:
  1. Previous publication concerning this procedure:
  2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate:
   Date: 2017-10-18
   Local time: 16:30
  3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates:
  4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
   BG
  5. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender:
   (from the date stated for receipt of tender)
  6. Conditions for opening of tenders:
   Date: 2017-10-19
   Local time: 10:30
   Place:

   Административната сграда на Териториално поделение „Държавно горско стопанство Мъглиж“, адрес: гр. Мъглиж, пл. „Трети март“ № 24.


   Information about authorised persons and opening procedure:

   Комисията разглежда офертите в административната сградата на Териториално поделение „Държавно горско стопанство Мъглиж“, с адрес: гр. Мъглиж 6180, пл. „Трети март“ № 24, обл. Стара Загора на посочените в обявлението дата и час.


 1. Information about recurrence
  This is a recurrent procurement: no
 2. Information about electronic workflows
 3. Additional information

  Комисията разглежда офертите в административната сградата на Териториално поделение „Държавно горско стопанство Мъглиж“, с адрес: гр. Мъглиж 6180, пл. „Трети март“ № 24, обл. Стара Загора на посочените в обявлението дата и час.


 4. Procedures for review
  1. Review body
   Комисия за защита на конкуренцията
   бул. „Витоша“ № 18
   София
   1000
   Bulgaria
   Contact person: 1000
   Telephone: +359 29884070
   E-mail: cpcadmin@cpc.bg
   Fax: +359 29807315
   Internet address: http://www.cpc.bg
  2. Body responsible for mediation procedures

  3. Review procedure
   Precise information on deadline(s) for review procedures:

   Срок за подаване на жалби съгласно чл. 197 от ЗОП.


  4. Service from which information about the review procedure may be obtained

   Срок за подаване на жалби съгласно чл. 197 от ЗОП.


   Комисия за защита на конкуренцията
   бул. „Витоша“ № 18
   София
   1000
   Bulgaria
   Contact person: 1000
   Telephone: +359 29884070
   E-mail: cpcadmin@cpc.bg
   Fax: +359 29807315
   Internet address: http://www.cpc.bg
 5. Date of dispatch of this notice
  2017-09-12

Other tenders from Bulgaria за for this period

Snow-clearing services Source: TED

Public relations consultancy services Source: TED

Documentation services Source: TED

Investigation and security services Source: TED

Repair and maintenance services of medical and precision equipment Source: TED