Miscellaneous computer equipment

Description

 1. Section I
  1. Name and addresses
   Дирекция „Комуникационни и информационни системи“ - МВР
   ул. „Шести септември“ № 29
   София
   1000
   Bulgaria
   Telephone: +359 29824492
   E-mail: enacheva.cis@mvr.bg
   Fax: +359 29885050
  2. Type of the contracting authority:
   Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
  3. Main activity:
   Public order and safety
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    „Доставка на развойна и тестова среда за автоматизирана информационна система „Граничен контрол“ /АИС „ГК“/ и свързани компоненти“.


   2. Main CPV code:
    30236000, 48983000
   3. Type of contract:
    Supplies
   4. Short description:

    Обществената поръчка включва доставка на развойна и тестова среда за автоматизирана информационна система „Граничен контрол“ (АИС „ГК“) и свързани компоненти по четири обособени позиции:

    Обособена позиция № 1: Доставка на хардуер, системи за управление на бази данни, виртуализация и резервиране за развойна и тестова среда. Обособена позиция № 2: Доставка на специализиран софтуер за разработване на приложения. Обособена позиция № 3: Доставка на специализиран софтуер и хардуер за развитие на граничен контрол. Обособена позиция № 4: Специализирано обучение за софтуерни разработчици.


   5. Information about lots:
    This contract is divided into lots: yes
   6. Total value of the procurement:
    Value
  2. Description
   1. Title:

    Доставка на специализиран софтуер за разработване на приложения


   2. Additional CPV code(s):
    48983000
   3. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Град София, МВР — Дирекция КИС, ул. „Теодосий Търновски“ № 42.


   4. Description of the procurement:

    Доставка на специализиран софтуер за разработване на приложения:

    Пакет от средства за разработчици за работа с XML, UML и SQL — 20 бр, среда за разработка — 8 бр, софтуер за подготовка на инсталационни пакети — 5 бр, програмен лиценз за система за оптическо разпознаване на символи — 3 бр, софтуер за разработка на online help и документация — 2 бр, софтуер за разработка на online help и документация — 2 бр, средство за работа с бази данни SQL Editor — 20 бр, среда за разработка на Web приложения — 4 бр.


   5. Award criteria:
   6. Information about options:
    Options: no
   7. Information about European Union funds:
   8. Additional information:
 3. Section IV
 4. Description:
  1. Type of procedure:
   Open procedureJustification:

   Наличие на засилен миграционния натиск по границите на Р. Б-я. и съществена заплаха във външнополитически план от значително засилване на миграционния натиск през границите на Р. Б-я през следващите месеци. С цел създаване на готовност за реакция при съществуващата заплаха от миграционен натиск по българо-турската граница са предприети спешни мерки за изграждане на капацитет за реагиране при кризисна ситуация. С оглед обстановката е приет план за действие при извънредна ситуация по границата на Р.Б-я с Р. Турция. Причина за въвеждането му е запълване до критични нива на местата за настаняване и сa предприети незабавни мерки за засилване на техническата осигуреност на ГП за охрана и наблюдение. За справяне с миграционния натиск ЕК отпусна безвъзмездна помощ по Механизма за спешно подпомагане по фонд „Вътрешна сигурност“ и фонд „Убежище, миграция и интеграция“ със срок за усвояване до 30.9.2017 г. Неспазването на този срок ще доведе до загуба на предоставените от ЕК средства.


  2. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system:
  3. Information about electronic auction:
  4. Information about the Government Procurement Agreement (GPA):
   The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
 5. Administrative information:
  1. Previous publication concerning this procedure:
   Notice number in the OJ S: 2017/S 103-205296
  2. Information about termination of dynamic purchasing system:
  3. Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice:
 1. Lot No: 2
  Title:

  Доставка на специализиран софтуер за разработване на приложения


 1. Additional information

  Откритата с решение № 5290оп-235/29.05.2017 г., променено с Решение № 5290оп-258/09.06.2017 г. (Обявление с ID 789192 ), обществена поръчка с предмет „Доставка на развойна и тестова среда за автоматизирана информационна система „Граничен контрол“ /АИС „ГК“/ и свързани компоненти“ по обособени позиции: № 1: Доставка на хардуер, системи за управление на бази данни, виртуализация и резервиране за развойна и тестова среда; № 2: Доставка на специализиран софтуер за разработване на приложения; № 3: Доставка на специализиран софтуер и хардуер за развитие на граничен контрол; № 4: Специализирано обучение за софтуерни разработчици е прекратена в частта и по обособена поз. № 2 с решение № 5290оп-410/31.08.2017 г. на основание чл. 108, т. 4 и чл. 110, ал. 2, т. 4, б. „а“ от ЗОП във връзка с чл. 22, ал. 1 т. 8 от ЗОП.


 2. Procedures for review
  1. Review body
   Комисия за защита на конкуренцията
   бул. „Витоша“ № 18
   София
   1000
   Bulgaria
   Telephone: +359 29884070
   E-mail: cpcadmin@cpc.bg
   Fax: +359 29807315
  2. Body responsible for mediation procedures

  3. Service from which information about the review procedure may be obtained

   Жалба може да се подава в срока по чл. 197, ал. 1, т. 3 от ЗОП. 3. Date of dispatch of this notice
  2017-09-11

Other tenders from Bulgaria за for this period

Antineoplastic and immunomodulating agents Source: TED

Various medicinal products Source: TED

Various medicinal products Source: TED

Various medicinal products Source: TED

Various medicinal products Source: TED