Medical consumables

Description

 1. Section I
  1. Name and addresses
   Многопрофилна областна болница за активно лечение „Д-р Стефан Черкезов“ АД
   ул. „Ниш“ № 1
   Велико Търново
   5000
   Bulgaria
   Telephone: +359 62-640922
   E-mail: mobal_sch@yahoo.com
   Fax: +359 62-640829
  2. Joint procurement
  3. Communication
   The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at
   https://mobaltarnovo.nit.bg/proczeduri-po-zop/konsumativi-2017/
   Additional information can be obtained from the abovementioned addressto the abovementioned address
  4. Type of the contracting authority:
   Body governed by public law
  5. Main activity:
   Health
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    „Доставка на медицински консумативи, необходими за дейността на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД — гр. Велико Търново за срок от 24 месеца“.


   2. Main CPV code:
    33140000
   3. Type of contract:
    Supplies
   4. Short description:

    Доставка на медицински консумативи разделена на 581 номенклатурни единици, разпределени в 20 (двадесет) обособени групи.Пълното описание на предмета на поръчката по вид и количества за всяка една номеклатуран единица е направено в Техническа спецификация .Възложителят поставя условие за комплексност на офертата по отношение на Обособена група № 1, № 3, № 4, № 6, № 10, № 11, № 12, № 17, № 18, № 19, № 20. За горепосочените обособени групи, участниците трябва да оферират, в техническо предложение за изпълнение и в предложена цена, всички номенклатурни единици, включени в обособената група. Непредставянето на предложение по някоя от номенклатурите в обособената група е основание за отстраняване на участника от процедурата.Възложителят не поставя условие за комплексност по отношение останалите

    Обособени групи.За горепосочените обособени групи, участниците могат да оферират, по отделно за всяка номенклатурна единица в обособената група.


   5. Estimated total value:
    Value excluding VAT: 2 955 022.00 BGN
   6. Information about lots:
    all lots
  2. Description
   1. Title:

    Консумативи за инжекционна техника


    Lot No: 1
   2. Additional CPV code(s):
    33141300
   3. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Болнична аптека при МОБАЛ „Д-р Ст.Черкезов“АД, ул. Ниш № 1.


   4. Description of the procurement:

    Обособена група № 1 Консумативи за инжекционна техника — включва от 1 до 21 номенклатурна единица.

    1. Спринцовки 1 мл за дозиране на инсулин с игла — 35 000 бр.

    2.Спринцовки 1 мл с игла 27G — 4 000 бр.

    3. Спринцовки 2 мл двукомпонентни — 530 000 бр.

    4. Спринцовки 5 мл двукомпонентни — 450 000 бр.

    5. Спринцовки 10 мл двукомпонентни — 350 000 бр.

    6. Спринцовки 20 мл двукомпонентни — 350 000 бр.

    7. Спринцовки 2 мл трикомпонентна — 50 000 бр.

    8. Спринцовки 5 мл трикомпонентна — 50 000 бр.

    9. Спринцовки 10 мл трикомпонентна — 50 000 бр.

    10. Спринцовки 20 мл трикомпонентна — 50 000 бр.

    11. Спринцовки 50 мл катетърен тип — 10 000 бр.

    12. Спринцовки 100 мл катетърен тип — 5 000 бр.

    13. Спринцовка за перфузор 50 мл — 25 000 бр.

    14. Спринцовки трикомпонентни, без латекс, с прикрепена неразглобяема игла — 3мл. С игла 22G x 1 и 23G x 1; 5мл.; 10мл. С игли 20G x 1 1/2; 21G x 1 1/2; 22G x 1 1/2- 12 000 бр.

    15. Фотозащитена спринцовка за перфузор 50 сс — с игла — 1 200 бр.

    16. Оригинален удължител за перфузор — 25 000 бр.

    17. Игли инжекционни G 18, 20, 21, 22, 23, 25, 26; 27? -2 000 000 бр.

    18. Игли със защитен механизъм за инжекции — 1 000 бр.

    19. Катетри периферни венозни с инжекционен порт диаметри от: 14G, 16G, 18G, 20G, 22G, 24G — 120 000 бр.

    20. Интравенозна канюла без инжекционен порт — с предпазен механизъм; диаметри от: G14, G16, G18, G20, G22, G24 — 15 000 бр.

    21. Катетри тип „Бътерфлай“ G21, G23, G25 — 6 000 бр.


   5. Award criteria:
   6. Estimated value:
    Value excluding VAT: 266 753.20 BGN
   7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:
    Duration in months: 24
    This contract is subject to renewal: no
   8. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
   9. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
   10. Information about options:
    Options: yesDescription of options:

    Възложителят си запазва правото, при необходимост от продължаване на доставките, да удължи срока на сключения договор за изпълнение на поръчката, като тази възможност е отразена при определяне на прогнозната стойност на поръчката. Условията, при които влиза в сила опцията са заложени в проекта на договор и са следните: а/ Възложителят с отправяне на възлагателно писмо до изпълнителя възлага изпълнението на поръчката за допълнителен срок. б/ Срокът на договора може да бъде удължен до 3 месеца. в/ Включването на клаузата за опция и удължаването на срока може да се извърши само преди изтичане на срока на действие на договора. г/ В случай на включване на клаузата за опцията, Изпълнителят се задължава да удължи срока на банковата гаранция за добро изпълнение или да внесе по сметката на Възложителя нова гаранция за изпълнение на договора, съобразена с удължения срок на договора и очакваното прогнозно количество, което може да бъде заявено.


   11. Information about electronic catalogues:

   12. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   13. Additional information:

    Възложителят поставя условие за комплексност на офертата по отношение на тази позиция. За горепосочената обособена група, участниците трябва да оферират, в техническо предложение за изпълнение и в предложена цена, всички номенклатурни единици, включени в обособената група. Непредставянето на предложение по някоя от номенклатурите в обособената група е основание за отстраняване на участника.


   14. Title:

    Системи, специфични игли и сетове


    Lot No: 2
   15. Additional CPV code(s):
    33140000
   16. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Болнична аптека при МОБАЛ „Д-р Ст.Черкезов“АД, ул. Ниш № 1.


   17. Description of the procurement:

    Обособена група № 2 Системи, специфични игли и сетове — включва от 22 до 34 номенклатурна единица, а именно:

    22 Игли спинални — 22G детска — 1 000 бр.

    23 Игли пункционни 0,90 мм х 70 мм / 20G x 2? -15 000 бр.

    24 Игли за стернална пункция — 50 бр.

    25 Катетър за коремна пункция — 800 бр.

    26 Сет за плеврален дренаж — 300 бр.

    27 Сет за плеврална пункция — 500 бр.

    28 Сет за перикардна пункция — 10 оп.

    29 Системи за кръвопреливане с пластмасова игла 18G — 9 000 бр.

    30 Системи за инфузионни разтвори с метални игли — 200 000 бр.

    31 Система инфузионна с пластмасова игла, — 50 000 бр.

    32 Системи кръвовземащи / blood donor set — 3 000 бр.

    33 Система за иригационни разтвори 3000 мл. (клик система) — 300 бр.

    34 Система за иригационни разтвори 5000 мл. (спайк система) — 300 бр.


   18. Award criteria:
   19. Estimated value:
    Value excluding VAT: 145 527.90 BGN
   20. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:
    Duration in months: 24
    This contract is subject to renewal: no
   21. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
   22. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
   23. Information about options:
    Options: yesDescription of options:

    Възложителят си запазва правото, при необходимост от продължаване на доставките, да удължи срока на сключения договор за изпълнение на поръчката, като тази възможност е отразена при определяне на прогнозната стойност на поръчката. Условията, при които влиза в сила опцията са заложени в проекта на договор и са следните: а/ Възложителят с отправяне на възлагателно писмо до изпълнителя възлага изпълнението на поръчката за допълнителен срок. б/ Срокът на договора може да бъде удължен до 3 месеца. в/ Включването на клаузата за опция и удължаването на срока може да се извърши само преди изтичане на срока на действие на договора. г/ В случай на включване на клаузата за опцията, Изпълнителят се задължава да удължи срока на банковата гаранция за добро изпълнение или да внесе по сметката на Възложителя нова гаранция за изпълнение на договора, съобразена с удължения срок на договора и очакваното прогнозно количество, което може да бъде заявено.


   24. Information about electronic catalogues:

   25. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   26. Additional information:

    За горепосочената обособена група, участниците могат да оферират, в техническо предложение за изпълнение и в предложена цена поотделно за всяка номенклатурна единица в обособената група.


   27. Title:

    Медицински консуматив за безопасна инфузионна терапия


    Lot No: 3
   28. Additional CPV code(s):
    33140000
   29. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Болнична аптека при МОБАЛ „Д-р Ст.Черкезов“АД, ул. Ниш № 1.


   30. Description of the procurement:

    Обособена група № 3 Медицински консуматив за безопасна инфузионна терапия — включва от 35 до 42 номенклатурна единица, а именно:

    35 Y конектор за безопасно свързване БЕЗ ИГЛА -1 000 бр.

    36 Многодозов аспиратор за банки БЕЗ МЕТАЛНА ИГЛА — 2 000 бр.

    37 Възвратен клапан за инфузии за работа БЕЗ МЕТАЛНА ИГЛА — 2 000 бр.

    38 Интравенозна канюла без допълнителен порт с МЕТАЛЕН САМОАКТИВИРАЩ СЕ ПРЕДПАЗЕН МЕТАЛЕН МЕХАНИЗЪМ размери G16 до G25 — 500 бр.

    39 Интравенозна канюла с допълнителен порт с МЕТАЛЕН САМОАКТИВИРАЩ СЕ ПРЕДПАЗЕН МЕТАЛЕН МЕХАНИЗЪМ размери G16 до G25 — 500 бр.

    40 Тръпътно кранче устойчиво на високо налягане и агресивни медикаменти — 4 000 бр.

    41 Инфузионна система БЕЗ МЕТАЛНА ИГЛА и ВГРАДЕН ВЪЗДУХОВОД с антибактериален филтър — 5 000 бр.

    42 Канюла за БЕЗИГЛЕНО аспириране от ампули с вграден филтър — 10 000 бр.


   31. Award criteria:
   32. Estimated value:
    Value excluding VAT: 33 945.00 BGN
   33. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:
    Duration in months: 24
    This contract is subject to renewal: no
   34. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
   35. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
   36. Information about options:
    Options: yesDescription of options:

    Възложителят си запазва правото, при необходимост от продължаване на доставките, да удължи срока на сключения договор за изпълнение на поръчката, като тази възможност е отразена при определяне на прогнозната стойност на поръчката. Условията, при които влиза в сила опцията са заложени в проекта на договор и са следните: а/ Възложителят с отправяне на възлагателно писмо до изпълнителя възлага изпълнението на поръчката за допълнителен срок. б/ Срокът на договора може да бъде удължен до 3 месеца. в/ Включването на клаузата за опция и удължаването на срока може да се извърши само преди изтичане на срока на действие на договора. г/ В случай на включване на клаузата за опцията, Изпълнителят се задължава да удължи срока на банковата гаранция за добро изпълнение или да внесе по сметката на Възложителя нова гаранция за изпълнение на договора, съобразена с удължения срок на договора и очакваното прогнозно количество, което може да бъде заявено.


   37. Information about electronic catalogues:

   38. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   39. Additional information:

    Възложителят поставя условие за комплексност на офертата по отношение на тази позиция. За горепосочената обособена група, участниците трябва да оферират, в техническо предложение за изпълнение и в предложена цена, всички номенклатурни единици, включени в обособената група. Непредставянето на предложение по някоя от номенклатурите в обособената група е основание за отстраняване на участника.


   40. Title:

    Специализиран медицински консуматив за нуждите на анестезиология и реанимация


    Lot No: 4
   41. Additional CPV code(s):
    33140000
   42. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Болнична аптека при МОБАЛ „Д-р Ст.Черкезов“АД, ул. Ниш № 1.


   43. Description of the procurement:

    Обособена група № 4 Специализиран медицински консуматив за нуждите на анестезиология и реанимация — включва от 43 до 78 номенклатурна единица, а именно:

    43 Трахеален сет за вземане на проби — 4 000 бр.

    44 Атравматична игла за плексусна анестезия по техника „единична доза“ с невростимулатор, размери 22G и 25G — 100 бр.

    45 Атравматична игла за плексусна анестезия по техника „единична доза“ с невростимулатор, напълно изолирана без върха, размери 22G и 25G -100 бр.

    46 Игла за плексусна анестезия по техника „единична доза“ с невростимулатор, размери 22G и 25G — 50 бр.

    47 Игла за спинална анестезия и диагностична лумбална пункция, заточване на върха по Квинке, размери G18 до G27, дължина 88 мм. — 15 000 бр.

    48 Игла за спинална анестезия и диагностична лумбална пункция, заточване на върха по Квинке, размери G22 и G25, дължина 120 мм. — 2 000 бр.

    49 Игла за спинална анестезия и диагностична лумбална пункция, заточване на върха Пенсил Поинт размери G22 и G25, дължина 120 мм. — 2 000 бр.

    50 Игла за спинална анестезия и диагностична лумбална пункция, заточване на върха Пенсил Поинт размери G18 до G27, дължина 88 мм. — 2 000 бр.

    51 Водеща игла за спинални игли — 500 бр.

    52 Катетърен набор за комбинирана спинално-епидурална анестезия. — 100 бр.

    53 Система за ентерално хранене — 100 бр.

    54 Система за инфизионна помпа съвместима с Infusomat Spase B.Braun — 50 бр.

    55 Стерилна затворена система за измерване на урина. — 20 бр.

    56 Сменяема колекторна торба 2 л. — 100 бр.

    57 Сменяема колекторна торба 3,5 л. — 100 бр.

    58 Тапа за прекъсване на инфузия — 3 000 бр.

    59 Удължител за венозен път тип Хаиделберг — 3 000 бр.

    60 Система за измерване на централно венозно налягане — 30 бр.

    61 Система за гравитачно вливане на ентерална храна — 100 бр.

    62 Трилуменен Централен Венозен Катетър по Селдингер с атравматичен мек връх, Y-образна игла с антибактериално покритие и вграден ЕКГ кабел, катетър 7F, 20 см., канали G16/16/18 — 200 бр.

    63 Централен венозен катетър (ЦВК) — набор за катетеризация на v.cava по техниката катетър върху водач (Селдингер), F7, 20 см. с вграден ЕКГ кабел — 50 бр.

    64 Централен венозен катетър (ЦВК) — с висок дебит набор за катетеризация на v.cava по техниката катетър върху водач (Селдингер), антибактериално покритие, F7, 20 см., с мек атравматичен връх на катетъра, лумени G 14/18, Y-образна игла и вграден ЕКГ кабел — 50 бр.

    65 Централен венозен катетър (ЦВК) — набор за катетеризация на v.cava по техниката катетър върху водач (Селдингер), антибактериално покритие, F7, 20 см., с мек атравматичен връх на катетъра, лумени G 14/18, Y-образна игла и вграден ЕКГ кабел — 50 бр.

    66 Катетър централно венозен (катетър през катетър) G 16 x 45 cm — 1 000 бр.

    67 Катетър централно венозен (катетър през катетър) G 14 x 45 cm — 300 бр.

    68 Катетър централно венозен (катетър през катетър) G 16 x 32 cm — 200 бр.

    69 Катетър централно венозен (по Селдингер) Ch 6 x 20 cm — 100 бр.

    70 Спирален удължител за инфузионни помпи с дължина 150 см. съвместим с перфузорна спрнцовка — 8 000 бр.

    71 Спирален удължител за инфузионни помпи с дължина 300 см. съвместим с перфузорна спрнцовка — 3 000 бр.

    72 Сонда за ентерално хранене от полиуретан, рендгенопозитивен, с метален водач, размер CH 8 до CH 15, дължина 100 см.- 100 бр.

    73 Трипътно кранче устойчиво на налягане до 4 bar и агресивни медикаменти. — 2 000 бр.

    74 Трикомпонентна спринцовка за инфузионна помпа 20 мл., устойчива на налягане до 9 bar. — 1 500 бр.

    75 Фотозащитена Трикомпонентна спринцовка за инфузионна помпа 50 мл., устойчива на налягане до 9 bar.- 500 бр.

    76 Трикомпонентна спринцовка за инфузионна помпа 50 мл., устойчива на налягане до 9 bar. — 4 000 бр.

    77 Фотозащитен удължител за Перфузор 150 см.- 500 бр.

    78 Интравенозна, гравитационна система за прецизно дозиране — 5 000 бр.


   44. Award criteria:
   45. Estimated value:
    Value excluding VAT: 255 454.40 BGN
   46. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:
    Duration in months: 24
    This contract is subject to renewal: no
   47. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
   48. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
   49. Information about options:
    Options: yesDescription of options:

    Възложителят си запазва правото, при необходимост от продължаване на доставките, да удължи срока на сключения договор за изпълнение на поръчката, като тази възможност е отразена при определяне на прогнозната стойност на поръчката. Условията, при които влиза в сила опцията са заложени в проекта на договор и са следните: а/ Възложителят с отправяне на възлагателно писмо до изпълнителя възлага изпълнението на поръчката за допълнителен срок. б/ Срокът на договора може да бъде удължен до 3 месеца. в/ Включването на клаузата за опция и удължаването на срока може да се извърши само преди изтичане на срока на действие на договора. г/ В случай на включване на клаузата за опцията, Изпълнителят се задължава да удължи срока на банковата гаранция за добро изпълнение или да внесе по сметката на Възложителя нова гаранция за изпълнение на договора, съобразена с удължения срок на договора и очакваното прогнозно количество, което може да бъде заявено.


   50. Information about electronic catalogues:

   51. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   52. Additional information:

    Възложителят поставя условие за комплексност на офертата по отношение на тази позиция. За горепосочената обособена група, участниците трябва да оферират, в техническо предложение за изпълнение и в предложена цена, всички номенклатурни единици, включени в обособената група. Непредставянето на предложение по някоя от номенклатурите в обособената група е основание за отстраняване на участника.


   53. Title:

    Неспецифични консумативи за анестезиология и реанимация


    Lot No: 5
   54. Additional CPV code(s):
    33140000
   55. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Болнична аптека при МОБАЛ „Д-р Ст.Черкезов“АД, ул. Ниш № 1.


   56. Description of the procurement:

    Обособена група № 5 Неспецифични консумативи за анестезиология и реанимация — включва от 79 до 145 номенклатурна единица, а именно:

    79 Сонди ендобронхиални аспирационни 8CH, 10CH, 12CH, 14CH, 16CH, 18CH, 20CH бр. 30 000

    80 Назофарингеални въздуховоди 7 мм, 8 мм, 9 мм бр. 50

    81 Ендотрахеални тръби с допълнителна тръба за аспирация №6.0; 6.5; 7.0; 7.5;8.0; 8.5; 9 бр. 1 000

    82 Затворена аспирационна система F5 до F12 — за деца бр. 250

    83 Адаптер за аспирация и Y адаптер бр. 100

    84 Еднократен трансдюсерен сет за инвазивно измерване на артериално налягане бр. 20

    85 Комплект за спешна минитрахеостомия бр. 10

    86 Анестезиологичен кръг тип „Джаксън Рийс“ — У конектор бр. 2

    87 Саморазгъващ се балон АМБУ — за обдишване на възрастни бр. 25

    88 Саморазгъващ се балон АМБУ — за обдишване на деца бр. 10

    89 Лицеви маски за анестезия за еднократна употреба бр. 30

    90 Интубационна тръба № 2,0 бр. 20

    91 Интубационна тръба № 2,5 бр. 20

    92 Интубационна тръба № 3,0 бр. 20

    93 Интубационна тръба № 3,0 бр. 50

    94 Интубационна тръба № 3,5 бр. 100

    95 Интубационна тръба № 3,5 бр. 30

    96 Интубацион


Other tenders from Bulgaria за for this period

Miscellaneous food products Source: TED

Special-purpose motor vehicles Source: TED

Pharmaceutical products Source: TED

Passenger cars Source: TED

Microscopes Source: TED