Special-purpose motor vehicles

Country: Bulgaria
Language: EN BG
Customer: Община Козлодуй
Number: 4251229
Publication date: 14-09-2017
Contract value: 79 337 (USD)
Price original: 133 333 (BGN)

Source: TED
Descripition in original language
Tags: electrotechnical, electronic and electromechanical equipment

Description

 1. Section I
  1. Name and addresses
   Община Козлодуй
   ул. „Христо Ботев“ № 13
   Козлодуй
   3320
   Bulgaria
   Telephone: +359 097385865
   E-mail: op.ob.kozloduy@gmail.com
   Fax: +359 097380183
  2. Joint procurement
  3. Communication
   The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at
   http://www.profilnakupuvacha.com/Obshtina_Kozloduy,11980
   Additional information can be obtained from the abovementioned addressto the abovementioned address
  4. Type of the contracting authority:
   Regional or local authority
  5. Main activity:
   General public services
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    „Доставка на нова автовишка“.


   2. Main CPV code:
    34144000
   3. Type of contract:
    Supplies
   4. Short description:

    Доставка на 1 брой нова автовишка.


   5. Estimated total value:
    Value excluding VAT: 133 333.00 BGN
   6. Information about lots:
    This contract is divided into lots: no
  2. Description
   1. Title:
   2. Additional CPV code(s):
    34144000
   3. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Гр. Козлодуй.


   4. Description of the procurement:

    Доставка на 1 брой нова автовишка. Гаранционен срок минимум 2 години.


   5. Award criteria:
    Quality criterion - Name: Срок за изпълнение поръчката / Weighting: 30
    Price - Weighting: 70
   6. Estimated value:
    Value excluding VAT: 133 333.00 BGN
   7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:
    Duration in days: 120
    This contract is subject to renewal: no
   8. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
   9. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
   10. Information about options:
    Options: no
   11. Information about electronic catalogues:

   12. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   13. Additional information:

    Офертите на участниците не трябва да надхвърлят определената от възложителя прогнозна стойност (максимално допустима) за изпълнение на поръчката. Финансирането е осигурено от бюджетните средства на Община Козлодуй.


 3. Section III
  1. Conditions for participation:
   1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers:
    List and brief description of conditions:

    Не се изисква.


   2. Economic and financial standing:
    List and brief description of selection criteria:

    Не се изисква.


    Minimum level(s) of standards possibly required:

    Не се изисква.


   3. Technical and professional ability:
    List and brief description of selection criteria:

    1. Участникът трябва да е изпълнил дейности, с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката за последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата.

    Обстоятелството се удостоверява в Част IV, Раздел В, т. 1б) от ЕЕДОП с посочване на информация за доставките с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, с посочване на стойностите, датите и получателите.

    В случаите на чл. 67, ал. 5 от ЗОП изискването се доказва със Списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка.

    2. Участникът трябва да прилага системи за управление на качеството и опазване на околната среда.

    Обстоятелството се удостоверява в част ІV, раздел Г на ЕЕДОП.

    В случаите на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП изискването се удостоверява със заверени копия на сертификати за управление на качеството и за опазване на околната среда.

    Сертификатите трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.

    Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки.

    Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството или за опазване на околната среда, когато участник не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини.

    3. Участникът трябва да разполага с инструменти, съоръжения и техническо оборудване, необходими за изпълнение на поръчката.

    Обстоятелството се удостоверява в Част ІV, раздел В, т. 9 на ЕЕДОП.

    В случаите на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП изискването се удостоверява с представяне на декларация за инструментите, съоръженията и техническото оборудване, които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката.


    Minimum level(s) of standards possibly required:

    1. Участникът следва да има изпълнена поне една доставка идентична или сходна с предмета е обема на поръчката през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата.

    Под „доставка, идентична или сходна“ с предмета и обема на поръчката следва да се разбира: Извършване на доставка на поне 1 автовишка.

    2. Участникът трябва да има въведена:

    а) система за управление на качеството, съответстваща на стандарт БДС ЕN ISO 9001:2008/2015 или еквивалентен (с обхват доставка на специализирани автомобили и комунална техника и сервизно обслужване), и

    б) система за опазване на околната среда, съответстваща на стандарт ISO 14001:2004/2015 или еквивалентен (с обхват доставка на специализирани автомобили и комунална техника и сервизно обслужване).

    3. Участникът трябва да разполага с оторизирана от производителя сервизна база/сервиз за извършване на гаранционен и извънгаранционен сервиз на автовишката.


   4. Information about reserved contracts:
  2. Conditions related to the contract:
   1. Information about a particular profession:
    Contract performance conditions:

    Преди сключването на договора участника, определен за изпълнител следва да представи:

    — Документ за внесена гаранция за изпълнение в размер на 3 % от стойността на договора без ДДС.

    — Актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива. В случай, че във връзка с чл. 67, ал. 5 от ЗОП, при провеждане на процедурата избрания изпълнител е представил някои от изброените документи удостоверяващи съответствието с поставените критерии за подбор не е необходимо да ги представя повторно.

    — В случай че определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица и възложителят не е предвидил в обявлението изискване за създаване на юридическо лице — заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по Булстат на създаденото обединение.


   2. Information about staff responsible for the performance of the contract:
 4. Section IV
 5. Description:
  1. Type of procedure:
   Open procedure
  2. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system:
  3. Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue:
  4. Information about negotiation:
  5. Information about electronic auction:
  6. Information about the Government Procurement Agreement (GPA):
   The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
 6. Administrative information:
  1. Previous publication concerning this procedure:
  2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate:
   Date: 2017-10-20
   Local time: 17:00
  3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates:
  4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
   BG
  5. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender:
   (from the date stated for receipt of tender)
  6. Conditions for opening of tenders:
   Date: 2017-10-23
   Local time: 14:00
   Place:

   Гр. Козлодуй, ул. „Христо Ботев“ № 13, Заседателна зала на Община Козлодуй.


   Information about authorised persons and opening procedure:

   Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.


 1. Information about recurrence
  This is a recurrent procurement: no
 2. Information about electronic workflows
 3. Additional information

  Офертите на участниците не трябва да надхвърлят определената от възложителя прогнозна стойност (максимално допустима) за изпълнение на поръчката. Финансирането е осигурено от бюджетните средства на Община Козлодуй.


 4. Procedures for review
  1. Review body
   Комисия за защита на конкуренцията
   бул. „Витоша“ № 18
   София
   1000
   Bulgaria
   Contact person: 1000
   Telephone: +359 29884070
   E-mail: cpcadmin@cpc.bg
   Fax: +359 29807315
   Internet address: http://www.cpc.bg
  2. Body responsible for mediation procedures

  3. Review procedure
   Precise information on deadline(s) for review procedures:

   Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.


  4. Service from which information about the review procedure may be obtained

   Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП. 5. Date of dispatch of this notice
  2017-09-12

Other tenders from Bulgaria за for this period

Pharmaceutical products Source: TED

Passenger cars Source: TED

Microscopes Source: TED

Computer equipment and supplies Source: TED

Passenger cars Source: TED