Pharmaceutical products

Description

 1. Section I
  1. Name and addresses
   „Университетска специализирана болница за активно лечение по онкология“ ЕАД
   ул. „Пловдивско поле“ № 6
   София
   1756
   Bulgaria
   Telephone: +359 028076355
   E-mail: tzvaseva@sbaloncology.bg
   Fax: +359 028706321
  2. Joint procurement
  3. Communication
   The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at
   http://procurement.sbaloncology.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20170905VhAk1070238
   Additional information can be obtained from the abovementioned addressto the abovementioned address
  4. Type of the contracting authority:
   Other type: чл. 5, ал. 2, т. 16 от ЗОП
  5. Main activity:
   Health
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    Перидично повтарящи се доставки на лекарствени продукти за нуждите на УСБАЛО ЕАД”.


   2. Main CPV code:
    33600000
   3. Type of contract:
    Supplies
   4. Short description:

    Предметът на обществената поръчка включва периодично повтарящи се доставки на лекарствени продукти, съгласно приложената Техническа спецификация, с цел избор на изпълнител/и и сключване на договор/и при най-благоприятни за „УСБАЛ по Онкология“ ЕАД условия по 8 ОП.

    Възложител: „УниверситетскаСпециализирана болница за активно лечение по онкология“ ЕАД (УСБАЛО ЕАД). Прогнозните количества са посочени в отделни обособени позиции в Техническата спецификация (Приложение № 1), която е неразделна част от настоящата документация.Офертите се представят в сградата на „УСБАЛ по онкология“ ЕАД, гр. София 1765, ул. „Пловдивско поле“ № 6, 6 етаж, деловодство, всеки работен ден от 8:00 до 16:30 часа до датата на изтичане на крайния срок за получаване на офертите включително.


   5. Estimated total value:
    Value excluding VAT: 26 477 336.03 BGN
   6. Information about lots:
    all lots
  2. Description
   1. Title:

    OБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1


    Lot No: 1
   2. Additional CPV code(s):
    33600000
   3. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    УСБАЛО ЕАД, БОЛНИЧНА АПТЕКА, СОФИЯ, ПЛОВДИВСКО ПОЛЕ 6.


   4. Description of the procurement:

    № Международно непатентно наименование /INN/ Лекарствена форма Количество на активното лекарствено вещество

    п1-1 Ascorbic acid sol.for inj. 100 mg/ml — 5ml mg 1440

    п1-2 Gentamicin solution for injection 40 mg/ 2 ml mg 1200

    п1-3 Metamizole sodium solution for injection 1000mg/2ml mg 36000

    п1-4 Terlipressin solution for injection 0,1 mg/ml — 2 ml mg 320

    п1-5 Clobetasol propionat cr?me 0,05 % g 50

    п1-6 Clobetasol propionat ointment 0,05 % g 50

    п1-7 Lidocaine hydrochloride solution for injection 20mg/ml -2ml mg 900

    п1-8 Paracetamol tabl. 500mg mg 6000

    п1-9 Metamizole tabl. 500mg mg 1200

    п1-10 Metoprolol tartarate solution for injection 1mg/1ml -5ml mg 120

    п1-11 Drotaverine solution for injection 20mg/ml -2ml mg 4000

    п1-12 Drotaverine tabl. 40 mg mg 1200.


   5. Award criteria:
   6. Estimated value:
    Value excluding VAT: 25 058.50 BGN
   7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:
    Duration in months: 12
    This contract is subject to renewal: no
   8. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
   9. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
   10. Information about options:
    Options: yesDescription of options:

    Възложителят с отправяне на възлагателно писмо до изпълнителя възлага изпълнението на поръчката за допълнителен срок 3м. Срокът на договора може да бъде удължен до 3 месецаВключването на клаузата за опция и удължаването на срока може да се извърши само преди изтичане на срока на действие на договора — съгл.чл.21 зоп.


   11. Information about electronic catalogues:

   12. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   13. Additional information:
   14. Title:

    ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2


    Lot No: 2
   15. Additional CPV code(s):
    33600000
   16. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    УСБАЛО ЕАД, БОЛНИЧНА АПТЕКА, СОФИЯ, ПЛОВДИВСКО ПОЛЕ 6.


   17. Description of the procurement:

    № Международно непатентно наименование /INN/ Лекарствена форма Количество на активното лекарствено вещество Прогнозно количество до

    п2 — 1 Granisetron film-coated tablets 2 mg mg 6000

    п2 — 2 Azithromycin film-coated tablets 500 mg mg 300

    п2 — 3 Calcium folinate solution for inj. vial 10 mg/ml — 10 ml mg 4000

    п2 — 4 Carboplatin concentrate for solution for infusion 10 mg/ml — 15 ml mg 2000

    п2 — 5 Cefazolin powder for solution for injection 1000 mg mg 500

    п2 — 6 Cefazolin powder for solution for injection 2000 mg mg 500

    п2 — 7 Ceftazidime powder for solution for injection 1000 mg mg 300

    п2 — 8 Ceftriaxone powder for solution for injection 1g g 4000

    п2 — 9 Ceftriaxone powder for solution for injection 2g g 4000

    п2 — 10 Chloramphenicol caps. 250 mg mg 300

    п2 — 11 Ciprofloxacin tabl. film — coated 500 mg mg 5000

    п2 — 12 Cisplatin concentrate for solution for infusion 50 mg mg 2000

    п2 — 13 Docetaxel concentrate and solvent for solution for infusion 80 mg/ 2 ml mg 1600

    п2 — 14 Doxycycline caps. 100 mg mg 120

    п2 — 15 Enalapril maleate tabl. 10 mg mg 120

    п2 — 16 Epirubicin solution for infusion 2 mg/ml — 100 ml mg 2000

    п2 — 17 Epirubicin solution for infusion 2 mg/ml — 50 ml mg 1000

    п2 — 18 Etoposide concentrate for solution for infusion 20 mg/ml — 5 ml mg 2000

    п2 — 19 Fluconazole solution for infusion 2 mg/ml — 100 ml mg 600

    п2 — 20 Fluconazole caps. 50 mg mg 600

    п2 — 21 Gemcitabine concentrate for solution for infusion 40 mg/ml — 25 ml mg 600

    п2 — 22 Gentamicin tub.ung. 15 g g 120

    п2 — 23 Gentamicin tub.creme 15 g g 120

    п2 — 24 Hydrochlorothiazide tablets 25mg mg 120

    п2 — 25 Imipenem / Cilastatin powder for solution for infusion 500 mg/ 500 mg — 20 ml mg 60

    п2 — 26 Irinotecan concentrate for solution for injection 100mg mg 1200

    п2 — 27 Levofloxacin film-coated tablets 500mg mg 600

    п2 — 28 Levofloxacin solution for infusion 5 mg/ml — 100 ml mg 900

    п2 — 29 Lincomycin solution for infusion 600 mg/2ml — 2 ml mg 600

    п2 — 30 Omeprazole powder for solution for infusion 40 mg mg 1200

    п2 — 31 Oxaliplatin concentrate for solution for infusion 5 mg/ml — 20 ml mg 1400

    п2 — 32 Oxaliplatin concentrate for solution for infusion 5 mg/ml — 10 ml mg 1400

    п2 — 33 Paclitaxel concentrate for solution for infusion 100 mg mg 1200

    п2 — 34 Paclitaxel sol.for inf. 300 mg mg 800

    п2 — 35 Pemetrexed concentrate for solution for infusion 25 mg/ml — 40 ml mg 160

    п2 — 36


Other tenders from Bulgaria за for this period

Passenger cars Source: TED

Microscopes Source: TED

Computer equipment and supplies Source: TED

Passenger cars Source: TED

Electricity Source: TED