Pharmaceutical products

Original Description

 1. Раздел І
  1. Наименование и адреси
   „Университетска специализирана болница за активно лечение по онкология“ ЕАД
   ул. „Пловдивско поле“ № 6
   София
   1756
   Bulgaria
   Телефон: +359 028076355
   Електронна поща: tzvaseva@sbaloncology.bg
   Факс: +359 028706321
  2. Съвместно възлагане
  3. Комуникация
   Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на
   http://procurement.sbaloncology.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20170905VhAk1070238
   Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контактгорепосоченото/ите място/места за контакт
  4. Вид на възлагащия орган:
   Друг тип: чл. 5, ал. 2, т. 16 от ЗОП
  5. Основна дейност:
   Здравеопазване
 2. Раздел ІІ
  1. Обхват на обществената поръчка:
   1. Наименование:

    Перидично повтарящи се доставки на лекарствени продукти за нуждите на УСБАЛО ЕАД”.


   2. Основен CPV код:
    33600000
   3. Вид на поръчка:
    Доставки
   4. Кратко описание:

    Предметът на обществената поръчка включва периодично повтарящи се доставки на лекарствени продукти, съгласно приложената Техническа спецификация, с цел избор на изпълнител/и и сключване на договор/и при най-благоприятни за „УСБАЛ по Онкология“ ЕАД условия по 8 ОП.

    Възложител: „УниверситетскаСпециализирана болница за активно лечение по онкология“ ЕАД (УСБАЛО ЕАД). Прогнозните количества са посочени в отделни обособени позиции в Техническата спецификация (Приложение № 1), която е неразделна част от настоящата документация.Офертите се представят в сградата на „УСБАЛ по онкология“ ЕАД, гр. София 1765, ул. „Пловдивско поле“ № 6, 6 етаж, деловодство, всеки работен ден от 8:00 до 16:30 часа до датата на изтичане на крайния срок за получаване на офертите включително.


   5. Прогнозна обща стойност:
    Стойност, без да се включва ДДС: 26 477 336.03 BGN
   6. Информация относно обособените позиции:
    всички обособени позиции
  2. Описание
   1. Наименование:

    OБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1


    Обособена позиция №: 1
   2. Допълнителни CPV кодове:
    33600000
   3. Място на изпълнение:
    Основно място на изпълнение:

    УСБАЛО ЕАД, БОЛНИЧНА АПТЕКА, СОФИЯ, ПЛОВДИВСКО ПОЛЕ 6.


   4. Описание на обществената поръчка:

    № Международно непатентно наименование /INN/ Лекарствена форма Количество на активното лекарствено вещество

    п1-1 Ascorbic acid sol.for inj. 100 mg/ml — 5ml mg 1440

    п1-2 Gentamicin solution for injection 40 mg/ 2 ml mg 1200

    п1-3 Metamizole sodium solution for injection 1000mg/2ml mg 36000

    п1-4 Terlipressin solution for injection 0,1 mg/ml — 2 ml mg 320

    п1-5 Clobetasol propionat cr?me 0,05 % g 50

    п1-6 Clobetasol propionat ointment 0,05 % g 50

    п1-7 Lidocaine hydrochloride solution for injection 20mg/ml -2ml mg 900

    п1-8 Paracetamol tabl. 500mg mg 6000

    п1-9 Metamizole tabl. 500mg mg 1200

    п1-10 Metoprolol tartarate solution for injection 1mg/1ml -5ml mg 120

    п1-11 Drotaverine solution for injection 20mg/ml -2ml mg 4000

    п1-12 Drotaverine tabl. 40 mg mg 1200.


   5. Критерии за възлагане:
   6. Прогнозна стойност:
    Стойност, без да се включва ДДС: 25 058.50 BGN
   7. Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки:
    Продължителност в месеци: 12
    Тази поръчка подлежи на подновяване: не
   8. Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат поканени:
   9. Информация относно вариантите:
    Ще бъдат приемани варианти: не
   10. Информация относно опциите:
    Опции: даОписание на опциите:

    Възложителят с отправяне на възлагателно писмо до изпълнителя възлага изпълнението на поръчката за допълнителен срок 3м. Срокът на договора може да бъде удължен до 3 месецаВключването на клаузата за опция и удължаването на срока може да се извърши само преди изтичане на срока на действие на договора — съгл.чл.21 зоп.


   11. Информация относно електронни каталози:

   12. Информация относно средства от Европейския съюз:
    Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
   13. Допълнителна информация:
   14. Наименование:

    ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2


    Обособена позиция №: 2
   15. Допълнителни CPV кодове:
    33600000
   16. Място на изпълнение:
    Основно място на изпълнение:

    УСБАЛО ЕАД, БОЛНИЧНА АПТЕКА, СОФИЯ, ПЛОВДИВСКО ПОЛЕ 6.


   17. Описание на обществената поръчка:

    № Международно непатентно наименование /INN/ Лекарствена форма Количество на активното лекарствено вещество Прогнозно количество до

    п2 — 1 Granisetron film-coated tablets 2 mg mg 6000

    п2 — 2 Azithromycin film-coated tablets 500 mg mg 300

    п2 — 3 Calcium folinate solution for inj. vial 10 mg/ml — 10 ml mg 4000

    п2 — 4 Carboplatin concentrate for solution for infusion 10 mg/ml — 15 ml mg 2000

    п2 — 5 Cefazolin powder for solution for injection 1000 mg mg 500

    п2 — 6 Cefazolin powder for solution for injection 2000 mg mg 500

    п2 — 7 Ceftazidime powder for solution for injection 1000 mg mg 300

    п2 — 8 Ceftriaxone powder for solution for injection 1g g 4000

    п2 — 9 Ceftriaxone powder for solution for injection 2g g 4000

    п2 — 10 Chloramphenicol caps. 250 mg mg 300

    п2 — 11 Ciprofloxacin tabl. film — coated 500 mg mg 5000

    п2 — 12 Cisplatin concentrate for solution for infusion 50 mg mg 2000

    п2 — 13 Docetaxel concentrate and solvent for solution for infusion 80 mg/ 2 ml mg 1600

    п2 — 14 Doxycycline caps. 100 mg mg 120

    п2 — 15 Enalapril maleate tabl. 10 mg mg 120

    п2 — 16 Epirubicin solution for infusion 2 mg/ml — 100 ml mg 2000

    п2 — 17 Epirubicin solution for infusion 2 mg/ml — 50 ml mg 1000

    п2 — 18 Etoposide concentrate for solution for infusion 20 mg/ml — 5 ml mg 2000

    п2 — 19 Fluconazole solution for infusion 2 mg/ml — 100 ml mg 600

    п2 — 20 Fluconazole caps. 50 mg mg 600

    п2 — 21 Gemcitabine concentrate for solution for infusion 40 mg/ml — 25 ml mg 600

    п2 — 22 Gentamicin tub.ung. 15 g g 120

    п2 — 23 Gentamicin tub.creme 15 g g 120

    п2 — 24 Hydrochlorothiazide tablets 25mg mg 120

    п2 — 25 Imipenem / Cilastatin powder for solution for infusion 500 mg/ 500 mg — 20 ml mg 60

    п2 — 26 Irinotecan concentrate for solution for injection 100mg mg 1200

    п2 — 27 Levofloxacin film-coated tablets 500mg mg 600

    п2 — 28 Levofloxacin solution for infusion 5 mg/ml — 100 ml mg 900

    п2 — 29 Lincomycin solution for infusion 600 mg/2ml — 2 ml mg 600

    п2 — 30 Omeprazole powder for solution for infusion 40 mg mg 1200

    п2 — 31 Oxaliplatin concentrate for solution for infusion 5 mg/ml — 20 ml mg 1400

    п2 — 32 Oxaliplatin concentrate for solution for infusion 5 mg/ml — 10 ml mg 1400

    п2 — 33 Paclitaxel concentrate for solution for infusion 100 mg mg 1200

    п2 — 34 Paclitaxel sol.for inf. 300 mg mg 800

    п2 — 35 Pemetrexed concentrate for solution for infusion 25 mg/ml — 40 ml mg 160

    п2 — 36 Piperacillin powder for solution for injection 2g mg 1200

    п2 — 37 Piperacillin/ Tazobactam powder for solution for injection or infusion 4 g/0,5 g g 900

    п2 — 38 Tobramycin solution for injection 80 mg/2 ml mg 1200

    п2 — 39 Topotecan powder for concentrate for solution for infusion 4 mg mg 120

    п2 — 40 Triamterene/Hydrochlorothiazide tablets 25mg/12.5mg mg 100

    п2 — 41 Vancomycin (as Vancomycin hydrochloride) powder for concentrate for solution for infusion 1000 mg mg 300

    п2 — 42 Vinorelbine concentrate for solution for infusion 50 mg mg 600.


   18. Критерии за възлагане:
   19. Прогнозна стойност:
    Стойност, без да се включва ДДС: 1 103 877.83 BGN
   20. Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки:
    Продължителност в месеци: 12
    Тази поръчка подлежи на подновяване: не
   21. Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат поканени:
   22. Информация относно вариантите:
    Ще бъдат приемани варианти: не
   23. Информация относно опциите:
    Опции: даОписание на опциите:

    Възложителят с отправяне на възлагателно писмо до изпълнителя възлага изпълнението на поръчката за допълнителен срок 3м. Срокът на договора може да бъде удължен до 3 месецаВключването на клаузата за опция и удължаването на срока може да се извърши само преди изтичане на срока на действие на договора — съгл.чл.21 зоп.


   24. Информация относно електронни каталози:

   25. Информация относно средства от Европейския съюз:
    Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
   26. Допълнителна информация:
   27. Наименование:

    ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3


    Обособена позиция №: 3
   28. Допълнителни CPV кодове:
    33600000
   29. Място на изпълнение:
    Основно място на изпълнение:

    УСБАЛО ЕАД, БОЛНИЧНА АПТЕКА, СОФИЯ, ПЛОВДИВСКО ПОЛЕ 6.


   30. Описание на обществената поръчка:

    № Международно непатентно наименование /INN/ Лекарствена форма Количество на активното лекарствено вещество Прогнозно количество до

    п3 — 1 Амоняк бот. литър 6

    п3 — 2 Ацетон бот. литър 4

    п3 — 3 Глицерин бот. литър 20

    п3 — 4 Етилов алкохол бот.70? литър 2000

    п3 — 5 Натриев бромид кг. кг. 3

    п3 — 6 Норсулфазол 10гр, оп. гр. 300

    п3 — 7 Ол. Вазелини бот. литър 20

    п3 — 8 Ол. Рицини бот. литър 40

    п3 — 9 Перхидрол бот.30 % литър 120

    п3 — 10 Риванол бот.1 % литър 300

    п3 — 11 Талк оп. х 50 гр. гр. 50

    п3 — 12 Йод бензин бот. литър 6

    п3 — 13 Йод кристали гр. гр. 500

    п3 — 14 Eтер бот. литър 10

    п3 — 15 Калиев йодид кристали гр. гр. 500

    п3 — 16 Кислородна вода бот.3 % литър 300.


   31. Критерии за възлагане:
   32. Прогнозна стойност:
    Стойност, без да се включва ДДС: 12 715.65 BGN
   33. Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки:
    Продължителност в месеци: 12
    Тази поръчка подлежи на подновяване: не
   34. Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат поканени:
   35. Информация относно вариантите:
    Ще бъдат приемани варианти: не
   36. Информация относно опциите:
    Опции: даОписание на опциите:

    Възложителят с отправяне на възлагателно писмо до изпълнителя възлага изпълнението на поръчката за допълнителен срок 3м. Срокът на договора може да бъде удължен до 3 месецаВключването на клаузата за опция и удължаването на срока може да се извърши само преди изтичане на срока на действие на договора — съгл.чл.21 зоп.


   37. Информация относно електронни каталози:

   38. Информация относно средства от Европейския съюз:
    Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
   39. Допълнителна информация:
   40. Наименование:

    ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №4


    Обособена позиция №: 4
   41. Допълнителни CPV кодове:
    33600000
   42. Място на изпълнение:
    Основно място на изпълнение:

    УСБАЛО ЕАД, БОЛНИЧНА АПТЕКА, СОФИЯ, ПЛОВДИВСКО ПОЛЕ 6.


   43. Описание на обществената поръчка:

    № Международно непатентно наименование /INN/ Лекарствена форма Количество на активното лекарствено вещество Прогнозно количество до

    п4 — 1 Heparin sol. Inj. 25000 IU IU 600

    п4 — 2 Enoxaparin sodium sol. inj., pre-filled syr. 60 mg/0,6 ml (6000 IU) mg 2000

    п4 — 3 Enoxaparin sodium sol. inj., pre-filled syr. 100 mg/ml-0,4 ml (4000 IU) mg 12 000

    п4 — 4 Succinylated gelatine;Sodium chloride solution for infusion 20 g g 1000

    п4 — 5 Succinylated gelatine;Sodium chloride:balance solution for infusion 20 g g 1000

    п4 — 6 Aminoacids solution for infusion 10 %; 500ml ml 100

    п4 — 7 Aminoacids solution for infusion 50g/l; 500ml ml 100

    п4 — 8 Combinations emulsion for infusion 1875 ml ml 120

    п4 — 9 Combinations emulsion for infusion 1250 ml ml 120

    п4 — 10 Combinacions solution for infusion 1000 ml ml 120

    п4 — 11 Combinacions solution for infusion 1500 ml ml 120

    п4 — 12 Combinacions special emulsion for infusion 1250 ml ml 120

    п4 — 13 Combinacions special emulsion for infusion 1875 ml ml 120

    п4 — 14 Combinacions emulsion for infusion 1875 ml ml 120

    п4 — 15 Potassium chloride conc.sol.inf. 150 mg/ml — 10 ml mg 8000

    п4 — 16 Povidone-iodine cut. sol 7,5g/100g-1000ml g 800

    п4 — 17 Povidone-iodine ointment 0,1g/1g-250g g 120

    п4 — 18 Metronidazole solution for infusion 500 mg/100 ml — 100 ml mg 3000

    п4 — 19 Etomidate emulsion for injection 2 mg/ml — 10 ml mg 120

    п4 — 20 Propofol emulsion for injection/ infusion 200mg/20ml ml 1000

    п4 — 21 Propofol emulsion for injection/ infusion 500mg/50ml ml 1000

    п4 — 22 Ropivacaine hydrochloride solution for injection 5 mg/ml — 10ml ml 50

    п4 — 23 Ropivacaine hydrochloride solution for injection 7,5 mg/ml -10ml ml 50

    п4 — 24 Paracetamol solution for infusion 10 mg/ml — 100 ml mg 1200

    п4 — 25 Nutricomp standard bag торба 500 мл 500 ml ml 100

    п4 — 26 Nutricomp standard fibre bag торба 500 мл 500 ml ml 100

    п4 — 27 Nutricomp energy bag торба 500 мл 500 ml ml 50

    п4 — 28 Nutricomp energy fibre bag торба 500 мл 500 ml ml 50

    п4 — 29 Nutricomp drink plus Полиетиленова бутилка 200 мл 200 ml ml 4000

    п4 — 30 Пронтозан Полиетиленова бутилка 350 мл 350 ml ml 20

    п4 — 31 Glucose 10 % solution for infusion 500 ml ml 3000

    п4 — 32 Glucose 5 % solution for injection or infusion 250 ml ml 6000

    п4 — 33 Glucose 5 % solution for injection or infusion 100 ml ml 1000

    п4 — 34 Glucose 5 % solution for injection or infusion 500 ml ml 6000

    п4 — 35 Manitol 15 % Solution for infusion 150g/l-500 ml ml 7000

    п4 — 36 Sodium chloride solution for infusion 0,9 %-100 ml ml 6000

    п4 — 37 Sodium chloride solution for infusion 0,9 %-250 ml ml 3000

    п4 — 38 Sodium chloride solution for infusion 0,9 % — 500 ml ml 18000

    п4 — 39 Sodium chloride solution for infusion 0,9 % — 1000 ml ml 3000

    п4 — 40 Sodium chloride sol. Inj. 9 mg/ml — 10 ml ml 15000

    п4 — 41 Sodium Chloride /Glucose solution for infusion 500 ml ml 10000

    п4 — 42 „Sodium Chloride

    Potassium Chloride

    Calcium Chloride “ solution for infusion 500 ml ml 4000

    п4 — 43 „Sodium Chloride

    Potassium Chloride

    Calcium Chloride “ solution for infusion 1000 ml ml 500

    п4 — 44 Sodium chloride; Potassium chloride; Magnesium chloride hexahydrate; Calcium chloride dihydrate; Sodium acetate trihydrate; Malic acid solution for infusion 500 ml ml 2000

    п4 — 45 Sodium chloride; Potassium chloride; Magnesium chloride hexahydrate; Calcium chloride dihydrate; Sodium acetate trihydrate; Malic acid solution for infusion 1000 ml ml 1000

    п4 — 46 „Sodium Chloride

    Potassium Chloride

    Calcium Chloride

    Sodium Lactate“ solution for infusion 500 ml ml 6000

    п4 — 47 Sodium bicarbonate 8,4 % conc.inf. 20 ml ml 300

    п4 — 48 Water for injection solution for injection 10 ml ml 6000.


   44. Критерии за възлагане:
   45. Прогнозна стойност:
    Стойност, без да се включва ДДС: 259 834.71 BGN
   46. Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки:
    Продължителност в месеци: 12
    Тази поръчка подлежи на подновяване: не
   47. Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат поканени:
   48. Информация относно вариантите:
    Ще бъдат приемани варианти: не
   49. Информация относно опциите:
    Опции: даОписание на опциите:

    Възложителят с отправяне на възлагателно писмо до изпълнителя възлага изпълнението на поръчката за допълнителен срок 3м. Срокът на договора може да бъде удължен до 3 месецаВключването на клаузата за опция и удължаването на срока може да се извърши само преди изтичане на срока на действие на договора — съгл.чл.21 зоп.


   50. Информация относно електронни каталози:

   51. Информация относно средства от Европейския съюз:
    Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
   52. Допълнителна информация:
   53. Наименование:

    ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №5


    Обособена позиция №: 5
   54. Допълнителни CPV кодове:
    33600000
   55. Място на изпълнение:
    Основно място на изпълнение:

    УСБАЛО ЕАД, БОЛНИЧНА АПТЕКА, СОФИЯ, ПЛОВДИВСКО ПОЛЕ 6.


   56. Описание на обществената поръчка:

    № Международно непатентно наименование /INN/ Лекарствена форма Количество на активното лекарствено вещество Прогнозно количество до

    п5 — 1 Iomeprol sol. inj. 350 mg/ ml — 100 ml mg 5000

    п5 — 2 Iomeprol sol. inj. 350 mg/ ml — 50 ml mg 1200

    п5 — 3 Iomeprol sol. inj. 350 mg/ ml — 200 ml mg 1200

    п5 — 4 Iomeprol sol. inj. 400 mg/ ml — 100 ml mg 600

    п5 — 5 Iomeprol sol. inj. 400 mg/ ml — 50 ml mg 600.


   57. Критерии за възлагане:
   58. Прогнозна стойност:
    Стойност, без да се включва ДДС: 462 020.00 BGN
   59. Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки:
    Продължителност в месеци: 12
    Тази поръчка подлежи на подновяване: не
   60. Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат поканени:
   61. Информация относно вариантите:
    Ще бъдат приемани варианти: не
   62. Информация относно опциите:
    Опции: даОписание на опциите:

    Възложителят с отправяне на възлагателно писмо до изпълнителя възлага изпълнението на поръчката за допълнителен срок 3м. Срокът на договора може да бъде удължен до 3 месецаВключването на клаузата за опция и удължаването на срока може да се извърши само преди изтичане на срока на действие на договора — съгл.чл.21 зоп.


   63. Информация относно електронни каталози:

   64. Информация относно средства от Европейския съюз:
    Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
   65. Допълнителна информация:
   66. Наименование:

    ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №6


    Обособена позиция №: 6
   67. Допълнителни CPV кодове:
    33600000
   68. Място на изпълнение:
    Основно място на изпълнение:

    УСБАЛО ЕАД, БОЛНИЧНА АПТЕКА, СОФИЯ, ПЛОВДИВСКО ПОЛЕ 6.


   69. Описание на обществената поръчка:

    № Международно непатентно наименование /INN/ Лекарствена форма Количество на активното лекарствено вещество Прогнозно количество до

    п6 — 1 Drotaverine solution for injection 20mg/ml — 2ml mg 2000

    п6 — 2 Amiodarone solutio for intravenous infusion 50 mg/ml-3 ml mg 300

    п6 — 3 Teicoplanin powd.and solv. for solution for injection 400 mg mg 300

    п6 — 4 Cabazitaxel concentrate and solvent for solution for infusion 60 mg mg 30

    п6 — 5 Aflibercept concentrate for solution for infusion 25 mg/ml — 8 ml mg 120

    п6 — 6 Aflibercept concentrate for solution for infusion 25 mg/ml — 4 ml mg 240.


   70. Критерии за възлагане:
   71. Прогнозна стойност:
    Стойност, без да се включва ДДС: 526 502.25 BGN
   72. Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки:
    Продължителност в месеци: 12
    Тази поръчка подлежи на подновяване: не
   73. Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат поканени:
   74. Информация относно вариантите:
    Ще бъдат приемани варианти: не
   75. Информация относно опциите:
    Опции: даОписание на опциите:

    Възложителят с отправяне на възлагателно писмо до изпълнителя възлага изпълнението на поръчката за допълнителен срок 3м. Срокът на договора може да бъде удължен до 3 месецаВключването на клаузата за опция и удължаването на срока може да се извърши само преди изтичане на срока на действие на договора — съгл.чл.21 зоп.


   76. Информация относно електронни каталози:

   77. Информация относно средства от Европейския съюз:
    Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
   78. Допълнителна информация:
   79. Наименование:

    ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №7


    Обособена позиция №: 7
   80. Допълнителни CPV кодове:
    33600000
   81. Място на изпълнение:
    Основно място на изпълнение:

    УСБАЛО ЕАД, БОЛНИЧНА АПТЕКА, СОФИЯ, ПЛОВДИВСКО ПОЛЕ 6.


   82. Описание на обществената поръчка:

    №/INN/ Лекарствена формаКоличество на акт. лек.в-во-Прогнозно количество доп7 — 1 Cefazolin powd.inj. 1 g g 600п7 — 2 Cefazolin powd.inj. 2 g g 600п7 — 3 Ceftriaxone powd.inj. 1 g g 3600п7 — 4 Ceftriaxone powd.inj. 2 g g 7000п7 — 5 Cefuroxime powd.inj. 750 mg mg 300п7 — 6 Cefuroxime powd.inf. 1500 mg mg 300п7 — 7 Cefotaxime powd. inj/inf. 1 g g 300п7 — 8 Ceftazidime powd.inf. 1 g g 300п7 — 9 Levofloxacin solution for infusion 5 mg/ml — 100 ml mg 900п7 — 10 Piperacillin Tazobactam powd. Inj. 4g/500 mg mg 900п7 — 11 Meropenem powd. for sol. Inj. 1 g g 600п7 — 12 Imipenem 500 mg+ Cilastatin 500 mg powd. Inj. 1 g g 100п7 — 13 Amoxicilline + Acidum clavulanicum powd. Inj. 1,2 g g 3000п7 — 14 Vancomocin powd. Inj. 1 g g 100п7 — 15 Epoetin alfa solutiosolution for injection in pre-filled syringen 10000 IU/1 ml IU 1440п7 — 16 Tegafur/gimeracil/oteracil hard capsule 15 mg/4,35 mg/11,8 mg mg 5040п7 — 17 Tegafur/gimeracil/oteracil hard capsule 20 mg/5,8 mg/15,8 mg mg 4536п7 — 18 Enzalutamide soft capsules 40 mg mg 18816п7 — 19 Zoledronic acid concentrate for solution for infusion 4mg/5ml mg 1200п7 — 20 Cetuximab solution for infusion 5 mg/ml — 20 ml mg 2000п7 — 21 Omeprazole inj. 40mg mg 1200п7 — 22 Cefepime powd.inj. 1g g 100п7 — 23 Filgrastim; Colony Stimulating factors solution for injection or infusion in pre-filled syringe 30 MIU/0,5 ml MIU 1200п7 — 24 Midazolam sol.inj. 1mg/ml -5 ml mg 1000п7 — 25 Midazolam sol.inj. 5 mg/ml — 3 ml mg 1000п7 — 26 Palonosetron sol.inj. 0.05 mg/ml — 5 ml mg 120п7 — 27 Isoflurane liq.inh. 100 ml ml 200п7 — 28 Sevoflurane inhalation vapour liquid 250 ml ml 200п7 — 29 Fentanyl sublingual tablets 67 mcg mcg 600п7 — 30 Fentanyl sublingual tablets 133 mcg mcg 1200п7 — 31 Fentanyl sublingual tablets 267 mcg mcg 1200

    п7 — 32 Fentanyl sublingual tablets 400 mcg mcg 600п7 — 33 Fentanyl sublingual tablets 533 mcg mcg 600п7 — 34 Fentanyl sublingual tablets 800 mcg mcg 600п7 — 35 „Glucose 5 % +

    Sodium Chloride 0,9 %“ sol. inf. 250 ml ml 6000п7 — 36 „Glucose 5 % +

    Sodium Chloride 0,9 %“ sol. inf. 500 ml ml 18000п7 — 37 „Glucose 5 % +

    Sodium Chloride 0,9 %“sol. inf.1000ml ml 1000п7 — 38 Glucose 10 % sol. inf. 250ml ml 1000п7 — 39 Glucose 10 % sol. inf. 500ml ml 6000п7 — 40 Glucose 5 % sol. inf. 250ml ml 3000п7 — 41 Glucose 5 % sol. inf. 500ml ml 12000п7 — 42 Mannitol 10 % sol. inf. 100g/1000ml — 250ml ml 3000п7 — 43 Mannitol 10 % sol. inf. 100g/1000ml — 500ml ml 3000п7 — 44 Sodium Chloride; Pottasium Chloride; Calcium Chloride solution for infusion 500 ml ml 15000п7 — 45 Sodium Chloride; Pottasium Chloride; Calcium Chloride solution for infusion 1000 ml ml 1000п7 — 46 Sodium Chloride; Pottasium Chloride; Calcium Chloride; Sodium Lactate solution for infusion 500 ml ml 15000п7 — 47 Sodium Chloride; Pottasium Chloride; Calcium Chloride; Sodium Lactate solution for infusion 1000 ml ml 1000п7 — 48 Sodium Chloride 0,9 % sol. inf. 100 ml ml 30000п7 — 49 Sodium Chloride 0,9 % sol. inf. 250 ml ml 6000п7 — 50 Sodium Chloride 0,9%sol. inf. 500 ml ml 36000п7 — 51 Sodium Chloride 0,9 % sol. inf. 1000 ml ml 1000п7 — 52Combination / electrolytes (Sodium Chloride 5.26 g/L; Pottasium Chloride 0.37 g/L; Magnesium Chloride Hexahydrate 0.3 g/L; Sodium Acetate Trihydrate 3.68 g/L; Sodium Gluconate 5.02 g/L) sol.inf. 500 ml ml 100

    п7 — 53 Combination / electrolytes (Sodium Chloride 5.26 g/L; Pottasium Chloride 0.37 g/L; Magnesium Chloride Hexahydrate 0.3 g/L; Sodium Acetate Trihydrate 3.68 g/L; Sodium Gluconate 5.02 g/L) sol.inf. 1000 ml ml100п7 — 54 Combination 12 water and lipid solubile multivitamines for infusionpowd. inj./inf. 60п7 — 55 Combination / lip.20 %, + 28,75%gluc. +8,2 amino acid emul.inf. 2000 ml ml60 п7 — 56 Combination / lipids 10 % + amino acids 5.5 % + electrolytes + glucosп7 — 56 Combination / lipids 10 % + amino acids 5.5 % + electrolytes + glucose 20 % emul.inf. 2000 ml ml 100

    продължава в допълн.инф.


   83. Критерии за възлагане:
   84. Прогнозна стойност:
    Стойност, без да се включва ДДС: 2 276 540.67 BGN
   85. Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки:
    Продължителност в месеци: 12
    Тази поръчка подлежи на подновяване: не
   86. Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат поканени:
   87. Информация относно вариантите:
    Ще бъдат приемани варианти: не
   88. Информация относно опциите:
    Опции: даОписание на опциите:

    Възложителят с отправяне на възлагателно писмо до изпълнителя възлага изпълнението на поръчката за допълнителен срок 3м. Срокът на договора може да бъде удължен до 3 месецаВключването на клаузата за опция и удължаването на срока може да се извърши само преди изтичане на срока на действие на договора — съгл.чл.21 зоп.


   89. Информация относно електронни каталози:

   90. Информация относно средства от Европейския съюз:
    Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
   91. Допълнителна информация:

    П7 — 57 Combination / lip.20 %, + 35%gluc. + 11,1 amino acid emul.inf. 2000 ml ml 100

    п7 — 58 Combination / lip.20 %, +27.5%gluc. + 14,2 amino acid emul.inf. 2000 ml ml 60

    п7 — 59 Combination / 18.75%gluc.+ 6,3 amino acid+lip.15 % emul.inf. 2000 ml ml 60.


   92. Наименование:

    Обособена позиция №8


    Обособена позиция №: 8
   93. Допълнителни CPV кодове:
    33600000
   94. Място на изпълнение:
    Основно място на изпълнение:

    УСБАЛО ЕАД, БОЛНИЧНА АПТЕКА, СОФИЯ, ПЛОВДИВСКО ПОЛЕ 6.


   95. Описание на обществената поръчка:

    № Международно непатентно наименование /INN/ Лекарствена форма Количество на активното лекарствено вещество Прогнозно количество до

    п8 — 1 Cyclophosphamide power for solution for injection 200 mg 6000

    п8 — 2 Ifosfamide power for solution for injection 1000 mg 400.


   96. Критерии за възлагане:
   97. Прогнозна стойност:
    Стойност, без да се включва ДДС: 25 536.67 BGN
   98. Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки:
    Продължителност в месеци: 12
    Тази поръчка подлежи на подновяване: не
   99. Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат поканени:
   100. Информация относно вариантите:
    Ще бъдат приемани варианти: не
   101. Информация относно опциите:
    Опции: даОписание на опциите:

    Възложителят с отправяне на възлагателно писмо до изпълнителя възлага изпълнението на поръчката за допълнителен срок 3м. Срокът на договора може да бъде удължен до 3 месецаВключването на клаузата за опция и удължаването на срока може да се извърши само преди изтичане на срока на действие на договора — съгл.чл.21 зоп.


   102. Информация относно електронни каталози:

   103. Информация относно средства от Европейския съюз:
    Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
   104. Допълнителна информация:
   105. Наименование:

    ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №9


    Обособена позиция №: 9
   106. Допълнителни CPV кодове:
    33600000
   107. Място на изпълнение:
    Основно място на изпълнение:

    УСБАЛО ЕАД, БОЛНИЧНА АПТЕКА, СОФИЯ, ПЛОВДИВСКО ПОЛЕ 6.


   108. Описание на обществената поръчка:

    № Международно непатентно наименование /INN/ Лекарствена форма Количество на активното лекарствено вещество Прогнозно количество до

    п9 — 1 Temozolomide capsules, hard 100 mg mg 4000

    п9 — 2 Doxorubicin hydrochloride powder, dispersion and concentrate for dispersion for infusion 50 mg mg 200

    п9 — 3 Lipegfilgrastim solution for injection in pre-filled syringe 6mg/0,6ml mg 60

    п9 — 4 Zoledronic acid concentrate for solution for infusion 4mg/5ml mg 1200

    п9 — 5 Capecitabine film-coated tablets 500 mg mg 108000

    п9 — 6 Carboplatin solution for infusion 10 mg/ ml-15 ml mg 108000

    п9 — 7 Ciprofloxacin solution for infusion 2 mg/ ml — 100 ml mg 2000

    п9 — 8 Fluconazole solution for infusion 2 mg/ml — 100 ml mg 200

    п9 — 9 Salbutamol pressurised inhalation suspension 0,1 mg/dose — 200 doses mg 120

    п9 — 10 Azithromycin film-coated tablets 500 mg mg 600

    п9 — 11 Azithromycin powder for solution for infusion 500 mg mg 600.


   109. Критерии за възлагане:
   110. Прогнозна стойност:
    Стойност, без да се включва ДДС: 2 570 154.66 BGN
   111. Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки:
    Продължителност в месеци: 12
    Тази поръчка подлежи на подновяване: не
   112. Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат поканени:
   113. Информация относно вариантите:
    Ще бъдат приемани варианти: не
   114. Информация относно опциите:
    Опции: даОписание на опциите:

    Възложителят с отправяне на възлагателно писмо до изпълнителя възлага изпълнението на поръчката за допълнителен срок 3м. Срокът на договора може да бъде удължен до 3 месецаВключването на клаузата за опция и удължаването на срока може да се извърши само преди изтичане на срока на действие на договора — съгл.чл.21 зоп.


   115. Информация относно електронни каталози:

   116. Информация относно средства от Европейския съюз:
    Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
   117. Допълнителна информация:
   118. Наименование:

    Обособена позиция №10


    Обособена позиция №: 10
   119. Допълнителни CPV кодове:
    33600000
   120. Място на изпълнение:
    Основно място на изпълнение:

    УСБАЛО ЕАД, БОЛНИЧНА АПТЕКА, СОФИЯ, ПЛОВДИВСКО ПОЛЕ 6.


   121. Описание на обществената поръчка:

    № Международно непатентно наименование /INN/ Лекарствена форма Количество на активното лекарствено вещество Прогнозно количество до

    п10 — 1 Papaverine sol.inj. 20 mg mg 360

    п10 — 2 Atropine solution for injection 1 mg mg 1440

    п10 — 3 Butylscopolamine solution for injection 20 mg mg 1440

    п10 — 4 Spazmalgon solution for injection 2mg/5ml mg 1200

    п10 — 5 Chlonidine hydrochloride solution for injection 0,15mg/ml-1ml mg 1200

    п10 — 6 Ondansteron solution for injection 8 mg mg 9000

    п10 — 7 Ascorbic acid sol.for inj. 500 mg mg 600

    п10 — 8 Calcium gluconate, Calcium Laevulinate solution for injection 8,94mg /ml-10 ml mg 1200

    п10 — 9 Digoxin sol. Inj./inf. 0.5 mg/2ml mg 120

    п10 — 10 Lidocaine solution for injection 20mg/ml-10ml mg 6000

    п10 — 11 Epinephrine solution for injection 1mg/ml — 1ml mg 1000

    п10 — 12 Ephedrine solution for injection 50mg/ml — 1ml mg 600

    п10 — 13 Clonidine solution for injection 0,15 mg mg 1200

    п10 — 14 Furosemide solution for injection 10 mg/ml — 2 ml mg 3000

    п10 — 15 Pentoxifylline solution for injection 20 mg/ ml — 5ml mg 100

    п10 — 16 Verapamil solution for injection 2.5 mg/ml — 2 ml mg 120

    п10 — 17 Methylprednisolone solution for inj. 40 mg mg. 4800

    п10 — 18 Dexamethasone sol. inj. 4 mg mg 40000

    п10 — 19 Gentamicin solution for injection 40 mg/ml- 2 ml mg 4000

    п10 — 20 Amikacin solution for injection/ infusion 250 mg/ml — 2 ml mg 600

    п10 — 21 Morphine sol. inj. 20mg/ml-1ml mg 1500

    п10 — 22 Pethidine solution for injection 100mg/2ml mg 100

    п10 — 23 Tramadol sol.for inj. 100mg/2ml-2ml mg 9000

    п10 — 24 Phenobarbital solution for injection 200mg/ml-1ml mg 100

    п10 — 25 Haloperidol sol.inj. 5mg/ ml mg 500

    п10 — 26 Diazepam sol.inj. 10mg/2ml mg 1440

    п10 — 27 Galantamine solution for injection 10mg/ml mg 2880

    п10 — 28 Bromhexine syrup 4 mg/5 ml — 125 ml mg 200

    п10 — 29 Bromhexine solution for injection 2 mg/ml — 2 ml mg 1500

    п10 — 30 Bromhexine tabl. 8 mg mg 600

    п10 — 31 Aminophylline solution for injection 24 mg/ml — 10 ml mg 350

    п10 — 32 Glucose solution for injection 40 % 10 ml ml 120

    п10 — 33 Darbepoetin alfa solution for injection prefilled syringe with needle guard 300 mcg/0,6 ml mcg 20

    п10 — 34 Panitumumab concentrate for solution for infusion 100 mg mg 1400

    п10 — 35 Pegfilgrastim pre — filled syr. 6 mg mg 120

    п10 — 36 Denosumab solution for injection 120 mg/1.7ml mg 900

    п10 — 37 Octreotide powder for suspension for injection + solvent 20 mg mg 30

    п10 — 38 Octreotide powder for suspension for injection + solvent 30 mg mg 180

    п10 — 39 Everolimus tablets 10 mg mg 4500

    п10 — 40 Phytomenadione solution for injection 10 mg mg 200

    п10 — 41 Pertuzumab solution for injection, pre-filled syringe 420 mg mg 120

    п10 — 42 Trastuzumab powder for concentrate for solution for infusion 600mg/5ml mg 600

    п10 — 43 Trastuzumab powder for concentrate for solution for infusion 150 mg mg 2000

    п10 — 44 Trastuzumab emtansine powder for concentrate for solution for infusion 100 mg/ 5 ml mg 100

    п10 — 45 Trastuzumab emtansine powder for concentrate for solution for infusion 160 mg/ 8 ml mg 100

    п10 — 46 Vismodegib capsules, hard 150 mg mg 672

    п10 — 47 Bevacizumab concentrate for solution for infusion 100 mg mg 550

    п10 — 48 Bevacizumab concentrate for solution for infusion 400 mg mg 550

    п10 — 49 Erlotinib film-coated tablets 100 mg mg 1200

    п10 — 50 Erlotinib film-coated tablets 150 mg mg 1200

    п10 — 51 Vemurafenib film-coated tablets 240 mg mg 39200

    п10 — 52 Abiraterone acetate tablets 250 mg mg 12000

    п10 — 53 Iodixanol solution for injection 320 mg I/ ml-100 ml mg 200

    п10 — 54 Bupivacain hydrochloride solution for injection 5mg/ml-4 ml mg 200

    п10 — 55 Chlorpyramine solution for injection 10 mg / ml-2 ml mg 3000

    п10 — 56 Chlorpyramine tub./ungv. 1 %,18g g 400

    п10 — 57 Chlorpyramine tablets 25 mg mg 3000

    п10 — 58 Deflamol ungv. 18 g g 600

    п10 — 59 Ung.Zinzi ungv. 20 g g 200

    п10 — 60 Troxerutin gel 40 g g 400

    п10 — 61 Ung.Vazelini ungv. 20 g g 400.


   122. Критерии за възлагане:
   123. Прогнозна стойност:
    Стойност, без да се включва ДДС: 12 644 662.82 BGN
   124. Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки:
    Продължителност в месеци: 12
    Тази поръчка подлежи на подновяване: не
   125. Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат поканени:
   126. Информация относно вариантите:
    Ще бъдат приемани варианти: не
   127. Информация относно опциите:
    Опции: даОписание на опциите:

    Възложителят с отправяне на възлагателно писмо до изпълнителя възлага изпълнението на поръчката за допълнителен срок 3м. Срокът на договора може да бъде удължен до 3 месецаВключването на клаузата за опция и удължаването на срока може да се извърши само преди изтичане на срока на действие на договора — съгл.чл.21 зоп.


   128. Информация относно електронни каталози:

   129. Информация относно средства от Европейския съюз:
    Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
   130. Допълнителна информация:
   131. Наименование:

    ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №11


    Обособена позиция №: 11
   132. Допълнителни CPV кодове:
    33600000
   133. Място на изпълнение:
    Основно място на изпълнение:

    УСБАЛО ЕАД, БОЛНИЧНА АПТЕКА, СОФИЯ, ПЛОВДИВСКО ПОЛЕ 6.


   134. Описание на обществената поръчка:

    № Международно непатентно наименование /INN/ Лекарствена форма Количество на активното лекарствено вещество Прогнозно количество до

    п11 — 1 Висококалорична ентерална харна за пиене 200ml.1,5kcal/ml, ml 100

    п11 — 2 Високоенергийна ентерална храна 500 ml ,за сонд.прил. ml 100

    п11 — 3 Ентерална храна за диабетици 500 ml ,за сонд.прил. ml 100

    п11 — 4 Стандартна ентерална храна 200ml ml 4000

    п11 — 5 Високоенергийна ентерална храна 200ml ml 1000

    п11 — 6 Ентерална храна с имуномоделиращо действие 200ml ml 100

    п11 — 7 Олигопептидна нискомолекулна храна 200ml ml 100

    п11 — 8 Високоенергийна ентерална храна за допълващо хранене-600kcal. 120ml ml 100

    п11 — 9 Ентерална храна с консистенция — крем/за пациенти с дисфагия/ 120g g 100

    п11 — 10 Glucose, L-alanine; L-arginine; L-aspartic acid; L-glutamic acid; Glycine; L-histidine; L-isoleucine; L-lysine; L-methionine; L-phenylalanine; L-proline; L-serine; L-threotine; L-tryptophan; L-tyrosine; L-valine; Calcium chloride; sodium glycerophosphate; emulsion for infusion 1540 ml ml 60

    п11 — 11 Glucose, L-alanine, L-arginine, L-aspartic acid, L-glutamic acid, Glycine, L-histidine, L-isoleucine, L-leucine, L-lysine, L-methionone, L-phenylalanine, L-proline, L-serine, L-threonine, L-tryptophan, L-tyrosine, L-valine, Calcium Chloride, Sodium glycerophosphate, Magnesium sulphate, Potassium chloride, Sodium acetate, Purified soybean oil emulsion for intravenous infusion 1440 ml ml 60

    п11 — 12 Alanyl glutamine concentrate for solution for infusion N(2)-L-alanyl-L-glutamine 200 mg/ml — 100 ml ml 60

    п11 — 13 Combinations emulsion for infusion 1904 ml ml 60

    п11 — 14 Combinations emulsion for infusion 1970 ml ml 60

    п11 — 15 Propofol Emulsion for injection or infusion 200mg/50 ml mg 300

    п11 — 16 Propofol Emulsion for injection or infusion 200mg/20 ml mg 600

    п11 — 17 Clindamycin solution for injection 150 mg/ml — 4 ml mg 100

    п11 — 18 Piperacillin/ Tazobactam powder for solution for infusion 4 g/0,5 g — 50 ml g 900

    п11 — 19 Cefepime powder for solution for injection or infusion 1 g g 100

    п11 — 20 Meropenem powder for solution for injection or infusion 1000 g mg 300

    п11 — 21 Paracetamol solution for infusion 10 mg/ml — 100 ml mg 1200

    п11 — 22 Levofloxacin solution for infusion 5 mg/ml — 100 ml mg 900

    п11 — 23 Vancomycin powder for concentrate for solution for infusion 1000 mg mg 100

    п11 — 24 Metronidazole solution for infusion 500 mg/100 ml — 100 ml mg 6000

    п11 — 25 Gemcitabine powder for solution for infusion 38 mg/ml, 1000 mg/vial, 50 ml mg 900

    п11 — 26 Paclitaxel concentrate for solution for infusion 6 mg/ml — 50 ml mg 600

    п11 — 27 Piracetam solution for injection 3000 mg/15 ml mg 300

    п11 — 28 L-Ornitine-L-Aspartate infusion concentrate 5000mg/10 ml mg 100

    п11 — 29 Glyceryl trinitrate solution for infusion 1 mg/ml — 50 ml mg 120.


   135. Критерии за възлагане:
   136. Прогнозна стойност:
    Стойност, без да се включва ДДС: 108 188.33 BGN
   137. Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки:
    Продължителност в месеци: 12
    Тази поръчка подлежи на подновяване: не
   138. Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат поканени:
   139. Информация относно вариантите:
    Ще бъдат приемани варианти: не
   140. Информация относно опциите:
    Опции: даОписание на опциите:

    Възложителят с отправяне на възлагателно писмо до изпълнителя възлага изпълнението на поръчката за допълнителен срок 3м. Срокът на договора може да бъде удължен до 3 месецаВключването на клаузата за опция и удължаването на срока може да се извърши само преди изтичане на срока на действие на договора — съгл.чл.21 зоп.


   141. Информация относно електронни каталози:

   142. Информация относно средства от Европейския съюз:
    Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансир

Other tenders from Bulgaria за for this period

Passenger cars Source: TED

Microscopes Source: TED

Computer equipment and supplies Source: TED

Passenger cars Source: TED

Electricity Source: TED