Passenger cars

Description

 1. Section I
  1. Name and addresses
   Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ — МВР
   бул. Цариградско шосе, № 13ЗА
   София
   1784
   Bulgaria
   Telephone: +359 29828382
   E-mail: eipetrov.150@mvr.bg
   Fax: +359 29885902
  2. Joint procurement
  3. Communication
   The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at
   http://www.gdbop.bg/bg/11sep2017mps
   Additional information can be obtained from the abovementioned addressto the abovementioned address
  4. Type of the contracting authority:
   Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
  5. Main activity:
   Public order and safety
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    Доставка чрез закупуване и гаранционно поддържане на 2 (два) броя нови моторни превозни средства за нуждите на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ — МВР.


   2. Main CPV code:
    34110000
   3. Type of contract:
    Supplies
   4. Short description:

    „Доставка чрез закупуване и гаранционно поддържане на 2 (два) броя нови моторни превозни средства за нуждите на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ — МВР, финансирана по проект „Доставка на техническо оборудване на полицейските служители, работещи по превенцията и противодействието на трафика на хора и на наркотични вещества“ в рамките на Фонд Вътрешна сигурност 2014 — 2020“.


   5. Estimated total value:
    Value excluding VAT: 81 578.00 BGN
   6. Information about lots:
    This contract is divided into lots: no
  2. Description
   1. Title:
   2. Additional CPV code(s):
    34110000
   3. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 133 А, п.к. 1784, Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“.


   4. Description of the procurement:

    Обособената позиция включва доставка чрез закупуване на 2 броя нови моторни превозни средства категория М1, хечбек или еквивалент. Предлаганите МПС трябва да са фабрично нови, неупотребявани, произведени не по-рано от 31.5.2016 г. Участникът трябва да регистрира от името на Възложителя предложените МПС по реда на Наредба № I- 45 от 24.3.2000 год. за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства (обн., ДВ, бр. 31 от 14.4.2000 г., изм. и доп.). Обществената поръчка трябва да се изпълнява съгласно изискванията на Възложителя, както и съобразно всички приложими към предмета на обществената поръчка нормативни изисквания, международните стандарти и изискванията на Фонд Вътрешна сигурност .Определеният за изпълнител участник се задължава да осигури гаранционно обслужване при условията на фабрична гаранция на всяко МПС, включително и гаранционен срок срещу пробив от корозия, както и Пакет за пълна сервизна поддръжка на предлаганите моторни превозни средства, който да включва всички разходи за плановата сервизна поддръжка през периода и пробега, като смени на масло за двигател, филтри (маслен, горивен, въздушен, прахов), спирачна течност, ангренажен комплект, запалителни свещи (бензин), трансмисионно масло (диференциално масло) и филтри, антифриз, чистачки предни, накладки спирачни (предни и задни) спирачни дискове (предни и задни), съединител комплект, ремъци, ролки и други, които биха настъпили при нормални условия на експлоатация, както и труда за сервизните инспекции, които автомобилът трябва да премине в указаната от производителя периодичност, през периода и пробега, съгласно изискванията, дефинирани в техническата спецификация. Всеки автомобил трябва да бъде окомплектован съгласно чл. 139, ал. 2 от Закона за движението по пътищата, с обезопасителен триъгълник, аптечка, пожарогасител, светлоотразителна жилетка, да се придружава от необходимите за регистрацията му документи, гаранционна и сервизна книжка, както и инструкция за експлоатация на български език. Срокът за изпълнение на обществената поръчка е съгласно техническото предложение на участника, но не повече от 90 календарни дни, считано от датата на заявка от страна на Възложителя.


   5. Award criteria:
    Quality criterion - Name: О1 — Разход на гориво / Weighting: 10
    Quality criterion - Name: О2 — Срок на доставка / Weighting: 20
    Quality criterion - Name: О3 — Допълнително обзавеждане / Weighting: 20
    Price - Weighting: 50
   6. Estimated value:
    Value excluding VAT: 81 578.00 BGN
   7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:
    Duration in days: 90
    This contract is subject to renewal: no
   8. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
   9. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
   10. Information about options:
    Options: no
   11. Information about electronic catalogues:

   12. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: Проект „Доставка на техническо оборудване на полицейските служители, работещи по превенцията и противодействието на трафика на хора и на наркотични вещества в рамките на ФВС 2014 — 2020“.
   13. Additional information:

    Оферти, съдържащи предлагана цена, която е по-голяма от посочената по горе прогноза стойност, ще бъдат отстранявани.

    Критерият за възлагане е оптимално съотношение качество/цена. На оценка подлежи всяко предложение на допуснатите участници, отговарящо на изискванията на възложителя. Класирането ще се извършва съгласно Методика за оценка от док. за участие.


 3. Section III
  1. Conditions for participation:
   1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers:
   2. Economic and financial standing:
    List and brief description of selection criteria:

    Не се поставят.


    Minimum level(s) of standards possibly required:

    Не се поставят.


   3. Technical and professional ability:
    List and brief description of selection criteria:

    1. Участникът следва да е изпълнил дейности с предмет и обем идентични или сходни с тези на поръчката през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, а именно: най-малко 1 (една) доставка, на най-малко 2 (два) брой МПС;

    Декларира се в ЕЕДОП. Преди подписване на договора, определения за изпълнител следва да представи списък на доставка/и, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената/ните доставка/и.

    2. Да прилага система за управление на качеството.

    Декларира се в ЕЕДОП. Доказва се със заверено копие на сертификат БДС ЕN ISO 9001/2008 или „еквивалентно/и“ с обхват сходен с предмета на поръчката(доставка на МПС).

    3. Да прилага системи или стандарти за опазване на околната среда.

    Декларира се в ЕЕДОП.

    Доказва се със заверено копие от валиден сертификат EN ISO 14001:2004 или „еквивалентно/и“ с обхват, сходен с предмета на поръчката (доставка на МПС).

    Възложителят ще приема и еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки.

    Възложителят ще приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството и за опазване на околната среда, когато участник не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини. В тези случаи участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните. Преди подписването на договора избраният за изпълнител следва да представи копия на сертификатите по т. 2 и т. 3.

    4. Участникът трябва да притежава права за представителство и търговия на предлаганото ново моторно превозно средство или за всички продукти на производителя. За целта към офертата си трябва да представи заверено копие от оторизационно писмо/сертификат или друг документ (валиден към крайния срок за подаване на оферти), издаден от производителя или официален негов представител на ново моторно превозно средство, удостоверяващ права за представителство и търговия на предлаганото ново моторно превозно средство или за всички продукти на производителя.

    5. Участника следва да разполага с оторизирани от производителя или официален негов представител на предлаганото/ите ново/и моторно/и превозно/и средство/ва, сервизни центрове за тяхното гаранционно обслужване. Сервизните центрове и данните за контакт с тях се посочват в т. 5 на Техническото предложение на участника.


    Minimum level(s) of standards possibly required:

    1. Участникът следва да е изпълнил дейности с предмет и обем идентични или сходни с с тези на поръчката през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, а именно: най-малко 1 (една) доставка, на най-малко 2 (два) брой МПС;

    Забележка: За еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка възложителят ще приема доставки на моторно/и превозно/и средство/а.

    2. Участникът следва да има внедрена система за управление на качеството БДС EN ISO 9001:2008 или „еквивалентна“, с обхват, сходен с предмета на поръчката (доставка на моторно/и превозно/и средство/а) или да е въвел еквивалентни мерки за осигуряване на качеството.

    3. Участникът следва да има внедрена система за управление на околната среда БДС EN ISO 14001:2004 или „еквивалентна“, с обхват, сходен с предмета на поръчката (доставка на моторно/и превозно/и средство/а) или да е въвел еквивалентни мерки за осигуряване управлението на околната среда;

    4. Участникът трябва да притежава права за представителство и търговия на предлаганото ново моторно превозно средство или за всички продукти на производителя;

    5. Участника следва да разполага с оторизирани от производителя или официален негов представител на предлаганото/ите ново/и моторно/и превозно/и средство/ва, сервизни центрове за тяхното гаранционно обслужване

    При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.


   4. Information about reserved contracts:
  2. Conditions related to the contract:
   1. Information about a particular profession:
    Contract performance conditions:

    При изпълнение на поръчката се спазват всички приложими към предмета на обществената поръчка нормативни изисквания, международните стандарти и изискванията на Фонд „Вътрешна сигурност“ 2014-2020.

    Възложителят отстранява от участие участник, за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1, чл. 55, ал. 1, т. 1, т. 3-5 от ЗОП, условията по чл. 107 от ЗОП, както и обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, както и обстоятелствата по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари.

    При подаване на офертата участниците декларират липсата на основанията за отстраняване.

    На основание чл. 67, ал. 6 от ЗОП избраният изпълнител представя документите по чл. 112 от ЗОП.


   2. Information about staff responsible for the performance of the contract:
 4. Section IV
 5. Description:
  1. Type of procedure:
   Open procedure
  2. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system:
  3. Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue:
  4. Information about negotiation:
  5. Information about electronic auction:
  6. Information about the Government Procurement Agreement (GPA):
   The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
 6. Administrative information:
  1. Previous publication concerning this procedure:
   Notice number in the OJ S: 2016/S 164-295077
  2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate:
   Date: 2017-10-19
   Local time: 17:30
  3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates:
  4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
   BG
  5. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender:
   (from the date stated for receipt of tender)
  6. Conditions for opening of tenders:
   Date: 2017-10-20
   Local time: 10:00
   Place:

   Гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 133 А, Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“.


   Information about authorised persons and opening procedure:

   Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.


 1. Information about recurrence
  This is a recurrent procurement: no
 2. Information about electronic workflows
 3. Additional information

  Оферти, съдържащи предлагана цена, която е по-голяма от посочената по горе прогноза стойност, ще бъдат отстранявани.

  Критерият за възлагане е оптимално съотношение качество/цена. На оценка подлежи всяко предложение на допуснатите участници, отговарящо на изискванията на възложителя. Класирането ще се извършва съгласно Методика за оценка от док. за участие.


 4. Procedures for review
  1. Review body
   Комисия за защита на конкуренцията
   бул. „Витоша“ № 18
   София
   1000
   Bulgaria
   Contact person: 1000
   Telephone: +359 29884070
   E-mail: cpcadmin@cpc.bg
   Fax: +359 29807315
   Internet address: http://www.cpc.bg
  2. Body responsible for mediation procedures

  3. Review procedure
   Precise information on deadline(s) for review procedures:

   1. Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП, жалба може да се подаде от всяко заинтересовано лице в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП.

   2. Жалба се подава едновременно до Комисията за защита на конкуренцията и до възложителя, чието решение се обжалва.


  4. Service from which information about the review procedure may be obtained

   1. Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП, жалба може да се подаде от всяко заинтересовано лице в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП.

   2. Жалба се подава едновременно до Комисията за защита на конкуренцията и до възложителя, чието решение се обжалва.


   Сектор „Правно нормативно обслужване жалби и международни проекти“ ГДБОП
   бул. „Цариградско шосе“ № 133А
   София
   1784
   Bulgaria
   Contact person: 1784
   Telephone: +359 29885902
   E-mail: eipetrov.150@mvr.bg
   Fax: +359 29885902
   Internet address: http://www.gdbop.bg/bg/
 5. Date of dispatch of this notice
  2017-09-12

Other tenders from Bulgaria за for this period

Microscopes Source: TED

Computer equipment and supplies Source: TED

Passenger cars Source: TED

Electricity Source: TED

Disposable non-chemical medical consumables and haematological consumables Source: TED