Microscopes

Country: Bulgaria
Language: EN BG
Customer: Министерство на вътрешните работи
Number: 4251246
Publication date: 14-09-2017
Contract value: 265 723 (USD)
Price original: 446 574 (BGN)

Source: TED
Descripition in original language
Tags: electrotechnical, electronic and electromechanical equipment

Description

 1. Section I
  1. Name and addresses
   Министерство на вътрешните работи
   ул. „Шести септември“ № 29
   София
   1000
   Bulgaria
   Telephone: +359 29824059
   E-mail: int.82@mvr.bg
   Fax: +359 29813010
  2. Joint procurement
  3. Communication
   The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at
   http://www.targove.mvr.bg/DMTOSO/ZOP_NEW/dostavka_optichni_mikroskopi_tri_pozicii.htm
   Additional information can be obtained from the abovementioned address
   Дирекция „Управление на собствеността и социални дейности“ — Министерство на вътрешните работи
   129010157
   ул. „Княз Борис I“ № 124
   София
   1301
   Bulgaria
   Contact person: 1301
   Telephone: +359 29822274
   E-mail: int.82@mvr.bg
   Fax: +359 29813010
   Internet address(es):
   Main address: http://www.mvr.bg
   Address of the buyer profile: http://www.targove.mvr.bg/DMTOSO/ZOP_NEW/dostavka_optichni_mikroskopi_tri_pozicii.htm
  4. Type of the contracting authority:
   Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
  5. Main activity:
   Public order and safety
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    „Доставка на оптични микроскопи“ с 3 обособени позиции.


   2. Main CPV code:
    38510000
   3. Type of contract:
    Supplies
   4. Short description:

    1. За обособена позиция № 1:

    — Доставка на оптични микроскопи снабдени с цифрова камера, монитор и специализиран софтуер — 12 бр.

    2. За обособена позиция № 2:

    — Доставка на оптичен микроскоп пригоден за работа с поляризирана светлина снабден с цифрова камера, компютър и специализиран софтуер — 1 бр.

    За обособена позиция № 3:

    — Доставка на специализирана система за 3D анализ на следи, в т.ч. от инструменти и софтуер за извършване на измервания — 1 бр.


   5. Estimated total value:
    Value excluding VAT: 446 574.34 BGN
   6. Information about lots:
    all lots
  2. Description
   1. Title:

    „Доставка на микроскопи за работа в отразена светлина“


    Lot No: 1
   2. Additional CPV code(s):
    38510000
   3. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Гр. София, бул. „Александър Малинов“ № 1, НИК — МВР.


   4. Description of the procurement:

    — Доставка на оптични микроскопи снабдени с цифрова камера, монитор и специализиран софтуер — 12 бр.


   5. Award criteria:
    Quality criterion - Name: Гаранционен срок / Weighting: 10
    Quality criterion - Name: Качествени показатели / Weighting: 40
    Price - Weighting: 50
   6. Estimated value:
    Value excluding VAT: 234 696.00 BGN
   7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:
    Duration in days: 90
    This contract is subject to renewal: no
   8. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
   9. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
   10. Information about options:
    Options: no
   11. Information about electronic catalogues:

   12. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: Проект BG/ISF-SO5-NO1-A22 „Повишаване капацитета на полицейското разследване и криминалистичните изследвания“, съфинансиран по фонд „Вътрешна Сигурност“.
   13. Additional information:
   14. Title:

    „Доставка на поляризационен микроскоп“


    Lot No: 2
   15. Additional CPV code(s):
    38515100
   16. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Град София, бул. „Александър Малинов“ № 1, НИК — МВР.


   17. Description of the procurement:

    — Доставка на оптичен микроскоп пригоден за работа с поляризирана светлина снабден с цифрова камера, компютър и специализиран софтуер — 1 бр.


   18. Award criteria:
    Quality criterion - Name: Гаранционен срок / Weighting: 10
    Quality criterion - Name: Качествени показатели / Weighting: 40
    Price - Weighting: 50
   19. Estimated value:
    Value excluding VAT: 81 491.67 BGN
   20. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:
    Duration in days: 90
    This contract is subject to renewal: no
   21. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
   22. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
   23. Information about options:
    Options: no
   24. Information about electronic catalogues:

   25. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: Проект BG/ISF-SO5-NO1-A22 „Повишаване капацитета на полицейското разследване и криминалистичните изследвания“, съфинансиран по фонд „Вътрешна Сигурност“.
   26. Additional information:
   27. Title:

    „Доставка на специализирана система за 3D анализ на следи, в т.ч. от инструменти и софтуер за извършване на измервания“


    Lot No: 3
   28. Additional CPV code(s):
    38510000
   29. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Град София, бул. „Александър Малинов“ № 1, НИК — МВР;


   30. Description of the procurement:

    — Доставка на специализирана система за 3D анализ на следи, в т.ч. от инструменти и софтуер за извършване на измервания — 1 бр.


   31. Award criteria:
   32. Estimated value:
    Value excluding VAT: 130 386.67 BGN
   33. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:
    Duration in days: 90
    This contract is subject to renewal: no
   34. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
   35. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
   36. Information about options:
    Options: no
   37. Information about electronic catalogues:

   38. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: Проект BG/ISF-SO5-NO1-A22 „Повишаване капацитета на полицейското разследване и криминалистичните изследвания“, съфинансиран по фонд „Вътрешна сигурност“.
   39. Additional information:
 3. Section III
  1. Conditions for participation:
   1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers:
    List and brief description of conditions:

    Не се изисква.


   2. Economic and financial standing:
    List and brief description of selection criteria:

    1. Участникът следва да е реализирал минимален оборот в сферата попадаща в обхвата на обществената поръчка за последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата. Участникът следва да представи информация в Част IV, Раздел Б, т. 2а) от ЕЕДОП. Критерият за подбор се доказва с един или няколко от документите по чл. 62, ал. 1, т. 3 и т. 4 от ЗОП — годишни финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването им се изисква; справка за оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, или друг документ по смисъла на чл. 62, ал. 2 от ЗОП.


    Minimum level(s) of standards possibly required:

    1. Участникът следва да е реализирал минимален оборот в сферата попадаща в обхвата на обществената поръчка, изчислен на база годишните обороти за последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, както следва:

    За обособена позиция 1 — 300 000 BGN без ДДС;

    За обособена позиция 2 — 100 000 BGN без ДДС;

    За обособена позиция 3 — 130 000 BGN без ДДС.


   3. Technical and professional ability:
    List and brief description of selection criteria:

    1. Участникът трябва да разполага със специалисти, които да са преминали обучение във фирмата производител за инсталиране и поддръжка на предлаганото оборудване. Участникът попълва списъка в Част IV:, раздел В:, т. 6 на ЕЕДОП, с посочени лица (квалифицирани специалисти) и професионална квалификация. Критерият се доказва със списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, в който е посочена професионалната компетентност на лицата.

    2. Участникът следва да прилага система за управление на качеството EN ISO 9001:2008 или EN ISO 9001:2015 или еквивалент с обхват: доставка и/или инсталация и/или въвеждане в експлоатация на микроскопска и/или оптична техника. Критерият се доказва с валиден сертификат за внедрена система за управление на качеството EN ISO 9001:2008 или EN ISO 9001:2015 или еквивалент. Участникът попълва списъка в Част IV:, раздел Г: на ЕЕДОП. Критерият за подбор се доказва с представянето на заверено копие на сертификат, който удостоверява съответствието на участника със горепосочения стандарт за управление на качеството, издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 ЗНАОСС.

    3. Участникът да разполага със сервиз за осигуряване на гаранционното обслужване на доставената техника. Съответствието с изискването се доказва с декларация на сервизните бази, с които участника разполага, в която се посочват сервизите, техните адреси, телефони за връзка, факс и/или електронна поща, лица за контакт. Участниците попълват информацията за сервизите в част IV, раздел В, т. 9 на ЕЕДОП.

    Информацията за съответствието с конкретното изискване се посочва в ЕЕДОП, който се представя по образец към офертата, а доказателствата за съответствие се представят в случаите по чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП. Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата. Преди сключването на договор за обществена поръчка Възложителят изисква от участника определен за изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.


    Minimum level(s) of standards possibly required:

    1. Участникът трябва да разполага с минимум 1 (един) специалист, който да е преминал обучение във фирмата производител за инсталиране и поддръжка на предлаганото оборудване.

    2. Участникът трябва да притежава валиден сертификат за система за управление на качеството EN ISO 9001:2008 или EN ISO 9001:2015 или еквивалент с обхват: доставка, инсталация и въвеждане в експлоатация на микроскопска техника.

    3. Участникът трябва да разполага с минимум 1 сервиз за осигуряване на гаранционното обслужване на техниката.


   4. Information about reserved contracts:
  2. Conditions related to the contract:
   1. Information about a particular profession:
   2. Information about staff responsible for the performance of the contract:
    Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract
 4. Section IV
 5. Description:
  1. Type of procedure:
   Open procedure
  2. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system:
  3. Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue:
  4. Information about negotiation:
  5. Information about electronic auction:
  6. Information about the Government Procurement Agreement (GPA):
   The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
 6. Administrative information:
  1. Previous publication concerning this procedure:
  2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate:
   Date: 2017-10-18
   Local time: 17:30
  3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates:
  4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
   BG
  5. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender:
   (from the date stated for receipt of tender)
  6. Conditions for opening of tenders:
   Date: 2017-10-20
   Local time: 14:00
   Place:

   ДУССД-МВР, ул. „Княз Борис I“ № 124.


   Information about authorised persons and opening procedure:

   Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. В случай, че присъстват упълномощени представители на участниците, те следва да представят пълномощно в оригинал или копие, заверено „вярно с оригинала“ от участника.


 1. Information about recurrence
  This is a recurrent procurement: no
 2. Information about electronic workflows
 3. Additional information

  Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. В случай, че присъстват упълномощени представители на участниците, те следва да представят пълномощно в оригинал или копие, заверено „вярно с оригинала“ от участника.


 4. Procedures for review
  1. Review body
   Комисия за защита на конкуренцията
   бул. „Витоша“ № 18
   София
   1000
   Bulgaria
   Contact person: 1000
   Telephone: +359 29884070
   E-mail: cpcadmin@cpc.bg
   Fax: +359 29807315
   Internet address: http://www.cpc.bg
  2. Body responsible for mediation procedures

  3. Review procedure
   Precise information on deadline(s) for review procedures:

   Жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.


  4. Service from which information about the review procedure may be obtained

   Жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.


   Сектор „Правно-нормативно обслужване“ — ДУССД — МВР
   ул. „Княз Борис I“ № 124
   София
   1301
   Bulgaria
   Contact person: 1301
   Telephone: +359 29822567
   E-mail: int.82@mvr.bg
   Fax: +359 29813010
   Internet address: http://www.targove.mvr.bg/DMTOSO/ZOP_NEW/dostavka_optichni_mikroskopi_tri_pozicii.htm
 5. Date of dispatch of this notice
  2017-09-12

Other tenders from Bulgaria за for this period

Computer equipment and supplies Source: TED

Passenger cars Source: TED

Electricity Source: TED

Disposable non-chemical medical consumables and haematological consumables Source: TED

Used tractors Source: TED