Computer equipment and supplies

Country: Bulgaria
Language: EN BG
Customer: Министерство на вътрешните работи
Number: 4251247
Publication date: 14-09-2017
Contract value: 297 357 (USD)
Price original: 499 739 (BGN)

Source: TED
Descripition in original language
Tags: electrotechnical, electronic and electromechanical equipment Computer equipment and supplies

Description

 1. Section I
  1. Name and addresses
   Министерство на вътрешните работи
   ул. „6-ти септември“ № 29
   София
   1000
   Bulgaria
   Telephone: +359 29823036
   E-mail: int.82@mvr.bg
   Fax: +359 29813010
  2. Joint procurement
  3. Communication
   The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at
   http://www.targove.mvr.bg/DMTOSO/ZOP_NEW/dostavka_it_oborudvane_mreji_obmen_info.htm
   Additional information can be obtained from the abovementioned address
   Дирекция „Управление на собствеността и социални дейности“ — Министерство на вътрешните работи
   129010157
   ул. „Княз Борис I“ № 124
   София
   1301
   Bulgaria
   Contact person: 1301
   Telephone: +359 29828274
   E-mail: int.82@mvr.bg
   Fax: +359 29813010
   Internet address(es):
   Main address: http://www.mvr.bg
   Address of the buyer profile: http://www.targove.mvr.bg/DMTOSO/ZOP_NEW/dostavka_it_oborudvane_mreji_obmen_info.htm
  4. Type of the contracting authority:
   Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
  5. Main activity:
   Public order and safety
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    „Подмяна на ІТ оборудването на НИК-МВР и изграждане на цялостна вътрешна институтска компютърна мрежа“.


   2. Main CPV code:
    30200000
   3. Type of contract:
    Supplies
   4. Short description:

    Дейност 3 „Подмяна на IT оборудването на НИК-МВР и изграждане на цялостна вътрешна институтска компютърна мрежа“ по договор 2007CB16IPO006-2011-2-34, Проект BG/ISF-SO5-NO1-A22 „Повишаване капацитета на полицейското разследване и криминалистичните изследвания“, финансиран по фонд Вътрешна сигурност на Европейската комисия, със следните обособени позиции:

    Обособена позиция 1: Доставка на ІТ оборудването и изграждане на цялостна вътрешна институтска компютърна мрежа.

    Обособена позиция 2: Пренасяне на вътрешно лабораторната информационна система на новите сървъри.


   5. Estimated total value:
    Value excluding VAT: 499 739.49 BGN
   6. Information about lots:
    all lotsMaximum number of lots that may be awarded to one tenderer: 2
  2. Description
   1. Title:

    „Доставка на ІТ оборудването и изграждане на цялостна вътрешна институтска компютърна мрежа“


    Lot No: 1
   2. Additional CPV code(s):
    30200000
   3. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Гр. София, бул. „Александър Малинов“ № 1, НИК — МВР.


   4. Description of the procurement:

    „Подмяна на ІТ оборудването на НИК-МВР и изграждане на цялостна вътрешна институтска компютърна мрежа”, обособена позиция 1: Доставка на ІТ оборудването и изграждане на цялостна вътрешна институтска компютърна мрежа:

    1. Сървър + монитор — 3 бр.

    2. Сървърен шкаф — 1 бр.:

    — 19” сървърен шкаф /rack/ с минимална големина 42U. Шкафът да бъде оборудван с предна и задна заключваща се врата и свалящи се странични панели. Електроразпределителен модул, съвместим с доставеното оборудване.

    3. Непрекъсваемо токозахранващo устройство /UPS/ — 2 бр. (Минимална изходна мощност — 6KVA, технология: Double Conversion Online, наличие на автоматичен и ръчен байпас, ефикасност при пълно натоварване — минимум 94 %, вградено мрежово управление и наблюдение, минимум 6 x IEC C19, UPS да бъде с възможност за инсталиране в 19” сървърен шкаф /rack/, единият UPS да бъде монтиран в сървърния шкаф по т. 2)

    4. Непрекъсваемо токозахранващo устройство /UPS/ — 2 бр. (Минимална изходна мощност — 1000VA, технология: Line-Interactive)

    5. Непрекъсваемо токозахранващo устройство /UPS/ — 2бр. (Минимална изходна мощност — 6KVA, технология: Double Conversion Online, наличие на автоматичен и ръчен байпас, ефикасност при пълно натоварване — минимум 94 %, вградено мрежово управление и наблюдение, минимум 6 x IEC C19)

    6. Автоматизирано лентово устройство за архивиране — 1 бр.

    7. Комплект ленти — 2 бр.

    8. Софтуер за архивиране — 1 бр.

    9. Управляващ комутатор от вида Catalyst 2960-X series,

    еквивалентен или по-добър — 10 бр.

    10. LAN Switch 8-16port — 30 бр.

    11. Работни станции — тип1 + монитори — 150 бр.

    12. Работни станции — тип2 +монитори — 15 бр.

    13. Лаптоп — 20 бр.

    14. Лазерен принтер черно-бял — 40 бр.

    15. Лазерен принтер цветен — 12 бр.

    16. Баркод четец — 20 бр.

    17. Скенери (flat A4) — 20 бр.

    18. Термотрансферен баркод и етикетен принтер — 20 бр.

    19. Телевизор /монитор/- 1бр.

    20. Медиа проектор с дистанционно управление и екран — 2 бр.

    21. Комплект за сервиз на мрежи и компютри — 1 бр.

    22. Обучение.

    22.1 Курс за работа със сървърите и възстановяване на софтуера от резервно копие.


   5. Award criteria:
   6. Estimated value:
    Value excluding VAT: 483 441.16 BGN
   7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:
    Duration in days: 60
    This contract is subject to renewal: no
   8. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
   9. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
   10. Information about options:
    Options: no
   11. Information about electronic catalogues:

   12. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: Проект„Повишаване капацитета на полицейското разследване и криминалистичните изследвания“ BG/ISF-SO5-NO1-A22, съфинансиран по Фонд „Вътрешна сигурност“.
   13. Additional information:
   14. Title:

    „Пренасяне на вътрешно лабораторната информационна система на новите сървъри“


    Lot No: 2
   15. Additional CPV code(s):
    30200000
   16. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Гр. София, бул. „Александър Малинов“ № 1, НИК — МВР.


   17. Description of the procurement:

    Доставка на ІТ оборудване и изграждане на цялостна вътрешна институтска компютърна мрежа за нуждите на НИК-МВР”, с обособена позиция 2: Пренасяне на вътрешно лабораторната информационна система на новите сървъри:

    1. Пренасяне (мигриране) на съществуваща база данни — 1 бр.

    2. Обучение:

    2.1. Курс за архивиране на базата данни и нейното възстановяване от резервно копие.

    2.2. Курс за актуализиране на резервния сървър и синхронизирането му с основния.


   18. Award criteria:
   19. Estimated value:
    Value excluding VAT: 16 298.33 BGN
   20. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:
    Duration in days: 30
    This contract is subject to renewal: no
   21. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
   22. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
   23. Information about options:
    Options: no
   24. Information about electronic catalogues:

   25. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: Проект„Повишаване капацитета на полицейското разследване и криминалистичните изследвания“ BG/ISF-SO5-NO1-A22, съфинансиран по Фонд „Вътрешна сигурност“.
   26. Additional information:

    При кандидатстване участникът следва да декларира, че техническото лице, което ще отговаря за извършването на услугата разполага с валиден сертификат Oracle Data Base Implementation Specialist или еквивалентен с оглед на предмета на процедурата, като представи копие от същия, придружен с превод на български език, ако сертификатът не е на български, преди подписване на договора.


 3. Section III
  1. Conditions for participation:
   1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers:
   2. Economic and financial standing:
    List and brief description of selection criteria:

    По обособена позиция 1:

    Участникът да е реализирал минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката. Информацията се попълва в част IV „Критерии за подбор“, раздел „Б“, т. 2 а) от ЕЕДОП. Под сфера, попадаща в обхвата на поръчката се разбира — доставка, инсталация и/или поддръжка на сървъри и/или на IT оборудване. Критерият за подбор се доказва с един или няколко от документите по чл. 62, ал. 1, т. 3 и т. 4 от ЗОП — годишни финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването им се изисква; справка за оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, или друг документ по смисъла на чл. 62, ал. 2 от ЗОП.

    По обособена позиция 2: не се изискват.


    Minimum level(s) of standards possibly required:

    По обособена позиция 1:

    Участникът да е реализирал минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката в размер на 480 000 BGN без ДДС, изчислен на база годишните обороти за последните 3 (три) приключили финансови години.


   3. Technical and professional ability:
    List and brief description of selection criteria:

    По обособена позиция 1:

    1. Участникът трябва да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката. Информацията се попълва в част IV, „Критерии за подбор“, раздел „В“, т. 1б) от ЕЕДОП. Под идентични или сходни се разбират дейности, свързани с доставка, инсталация и/или поддръжка на сървъри и/или на IT оборудване. Критерият за подбор се доказва с документ по чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП — списък на доставките/услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършена доставка/услуга.

    2. Участникът да разполага със сервизна база за осъществяване на поддръжка на изделията. Информацията се попълва в част IV „Критерии за подбор“, раздел „В“, т. 9 от ЕЕДОП. Критерият за подбор се доказва с документ по чл. 64, ал. 1, т. 9 от ЗОП-декларация за инструментите, съоръженията и техническото оборудване, които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката.

    3. Участникът да прилага система за управление на качеството, съгласно стандарта EN ISO9001:2008/EN и/или ISO9001:2015 или еквивалентно/-и с обхват доставка и/или поддръжка на стандартни и специализирани IT решения. Информацията се попълва в част IV „Критерии за подбор“, раздел „Г“ на ЕЕДОП. Критерият за подбор се доказва с представянето на заверено копие на сертификат, който удостоверява съответствието на участника със горепосочения стандарт за управление на качеството, издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 ЗНАОСС.

    По обособена позиция 2:

    1. Участникът трябва да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката. Информацията се попълва в част IV „Критерии за подбор“, раздел „В“, т. 1б) от ЕЕДОП. Под идентични или сходни се разбират дейности, свързани с инсталация и/или миграция и/или поддръжка и/или възстановяване на бази данни. Критерият за подбор се доказва с документи по чл.64, ал.1, т.2 от ЗОП — списък на доставките/услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършена доставка/услуга.

    2. Участникът да прилага система за управление на качеството, съгласно стандарта EN ISO9001:2008 и/или EN ISO9001:2015 или еквивалентно/-и с обхват доставка и/ли разработка на стандартни и специализирани IT решения. Информацията се попълва в част IV „Критерии за подбор“, раздел Г на ЕЕДОП. Критерият за подбор се доказва с представянето на заверено копие на сертификат, който удостоверява съответствието на участника със горепосочения стандарт за управление на качеството, издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 ЗНАООС.

    3. Участникът да разполага с необходимия брой технически лица, които ще отговарят за извършването на услугата. Информацията се попълва в част IV „Критерии за подбор“, раздел В, т. 2 на ЕЕДОП. Поставеното изискване се доказва с документ по чл. 64, ал. 1, т. 3 от ЗОП — списък на технически лица и/или организации, включени или не в структурата на кандидата или участника, включително тези, които отговарят за контрола на качеството.


    Minimum level(s) of standards possibly required:

    По обособена позиция 1:

    1. Участникът трябва да е изпълнил минимум 1 (една) дейност, с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, за последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата. Под идентични или сходни се разбират дейности, свързани с доставка, инсталация и/или поддръжка на сървъри и/или на IT оборудване.

    2. Участникът да разполага със сервизна база за осъществяване на поддръжка на изделията.

    3. Участникът да прилага система за управление на качеството, съгласно стандарта EN ISO9001:2008/EN и/или ISO9001:2015 или еквивалентно/-и с обхват доставка и/или поддръжка на стандартни и специализирани IT решения.

    По обособена позиция 2:

    1. Участникът трябва да е изпълнил минимум 1 (една) дейност с предмет и обем, идентични или сходни с този на поръчката, за последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата. Под идентични или сходни се разбират дейности, свързани с инсталация и/или миграция и/или поддръжка и/или възстановяване на бази данни.

    2. Участникът да прилага система за управление на качеството, съгласно стандарта EN ISO9001:2008 и/или EN ISO9001:2015 или еквивалентно/-и с обхват доставка и/ли разработка на стандартни и специализирани IT решения.

    3. Участникът да разполага с необходимия брой технически лица — минимум 1 специалист, който ще отговаря за извършването на услугата.

    Преди сключването на договор за обществена поръчка, Възложителят на основание чл. 67, ал. 6 от ЗОП изисква от участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива. Документите могат да бъдат изискани и при условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП.


   4. Information about reserved contracts:
  2. Conditions related to the contract:
   1. Information about a particular profession:
   2. Information about staff responsible for the performance of the contract:
    Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract
 4. Section IV
 5. Description:
  1. Type of procedure:
   Open procedure
  2. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system:
  3. Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue:
  4. Information about negotiation:
  5. Information about electronic auction:
  6. Information about the Government Procurement Agreement (GPA):
   The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
 6. Administrative information:
  1. Previous publication concerning this procedure:
  2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate:
   Date: 2017-10-19
   Local time: 17:30
  3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates:
  4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
   BG
  5. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender:
   (from the date stated for receipt of tender)
  6. Conditions for opening of tenders:
   Date: 2017-10-23
   Local time: 14:00
   Place:

   ДУССД-МВР, ул. „Княз Борис I“. № 124.


   Information about authorised persons and opening procedure:

   Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. В случай, че присъстват упълномощени представители на участниците, те следва да представят пълномощно /оригинал или копие, заверено „вярно с оригинала“ от участника/.


 1. Information about recurrence
  This is a recurrent procurement: no
 2. Information about electronic workflows
 3. Additional information

  При кандидатстване участникът следва да декларира, че техническото лице, което ще отговаря за извършването на услугата разполага с валиден сертификат Oracle Data Base Implementation Specialist или еквивалентен с оглед на предмета на процедурата, като представи копие от същия, придружен с превод на български език, ако сертификатът не е на български, преди подписване на договора.


 4. Procedures for review
  1. Review body
   Комисия за защита на конкуренцията
   бул. „Витоша“ № 18
   София
   1000
   Bulgaria
   Contact person: 1000
   Telephone: +359 29884070
   E-mail: cpcadmin@cpc.bg
   Fax: +359 29807315
   Internet address: http://www.cpc.bg
  2. Body responsible for mediation procedures

  3. Review procedure
   Precise information on deadline(s) for review procedures:

   Жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.


  4. Service from which information about the review procedure may be obtained

   Жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.


   Сектор „Правно-нормативно обслужване“ — ДУССД — МВР
   ул. „Княз Борис I“ № 124
   София
   1301
   Bulgaria
   Contact person: 1301
   Telephone: +359 29822567
   E-mail: int.82@mvr.bg
   Fax: +359 29813010
   Internet address: http://dussd.mvr.bg/default.htm
 5. Date of dispatch of this notice
  2017-09-12

Other tenders from Bulgaria за for this period

Passenger cars Source: TED

Electricity Source: TED

Disposable non-chemical medical consumables and haematological consumables Source: TED

Used tractors Source: TED

Office furniture Source: TED