Passenger cars

Country: Bulgaria
Language: EN BG
Customer: Агенция по заетостта
Number: 4251251
Publication date: 14-09-2017
Contract value: 446 269 (USD)
Price original: 750 000 (BGN)

Source: TED
Descripition in original language
Tags: Passenger cars electrotechnical, electronic and electromechanical equipment

Description

 1. Section I
  1. Name and addresses
   Агенция по заетостта
   бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 3
   София
   1000
   Bulgaria
   Telephone: +359 029265500/ +359 029265402
   E-mail: Nadejda.Ananieva@az.government.bg
   Fax: +359 029265428
  2. Joint procurement
  3. Communication
   The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at
   https://www.az.government.bg/bg/profiles/view/235-dostavka-na-avtomobili-tip-ay-suv-au-ae-5-broja-tip-ay-hechbek-au-ae-24-broja-tip-ay-sedan-au-ae-1-broj-za-nujdite-n/
   Additional information can be obtained from the abovementioned addressto the abovementioned address
  4. Type of the contracting authority:
   Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
  5. Main activity:
   Other activity: насърчаване на заетостта
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    Доставка на автомобили тип „SUV“ — 5 броя, тип „Хечбек“ — 24 броя, тип „Седан“ — 1 брой за нуждите на Агенция по заетостта.


   2. Main CPV code:
    34110000
   3. Type of contract:
    Supplies
   4. Short description:

    Поръчката е за доставка за МПС за нуждите на Агенцията по заетостта, включваща: автомобили тип „SUV“ — 5 броя, тип „Хечбек“ — 24 броя и тип „Седан“ — 1, нови, с тех. характеристики и оборудване съгласно посоченото за съответния тип в техническите спецификации, включваща и извършването на периодично безплатно, гаранционно обслужване на доставените автомобили и отстраняване за сметка на изпълнителя, в т.ч. резервни части и консумативи натехническите неизправности по тях, възникнали не по вина на Възложителя. Посочените в документацията тех. характеристики на автомобилите да се считат за минимално задължителни, участникът може да предложи същите или по-високи. Всички автомобили трябва да са нови и неизползвани, без фабрични и транспортни дефекти, да са в производствената листа на производителя към датата на сключване на договора; Доставката се придружава с копие на „Европ. сертификат за съответствие“ за произход, за всеки автомобил се осигурява доставка и съхранение на 1 к-т зимни гуми.


   5. Estimated total value:
    Value excluding VAT: 750 000.00 BGN
   6. Information about lots:
    This contract is divided into lots: no
  2. Description
   1. Title:
   2. Additional CPV code(s):
    34100000, 34111000
   3. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Република България — Централна администрация на Агенция по заетостта, гр. София, бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 3.


   4. Description of the procurement:

    Предметът на поръчкат включва доставяне на автомобили за нуждите на Агенцията по заетостта, по тип и количество, както следва: автомобили тип „SUV“ — 5 броя, тип „Хечбек“ — 24 броя, тип „Седан“ — 1 брой, отговарящи на изискванията на Възложителя с техническите характеристики и изисквания за оборудване и комплектоване, определени в техническите спецификации за всеки тип автомобили, както и извършване на гаранционно обслужване и отстраняване на дефекти в гаранционния срок. Доставката трябва да бъде извършена в срок до 100 /сто/ календарни дни от датата на сключването на договора с определения изпълнител.


   5. Award criteria:
    Quality criterion - Name: Технически показатели (ТП) — Срок на доставка(Т) / Weighting: 20
    Price - Weighting: 80
   6. Estimated value:
    Value excluding VAT: 750 000.00 BGN
   7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:
    Duration in days: 100
    This contract is subject to renewal: no
   8. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
   9. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
   10. Information about options:
    Options: no
   11. Information about electronic catalogues:

   12. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: Прект BG05M90P001-1.004-0001-C01 — „Подобряване качествотои ефективността на публичните услуги за уязвимите групи на пазара на труда и работодателите“ по ОП РЧР 2014-2020.
   13. Additional information:

    Възл. заплаща цената по договора:1/авансово 30 %-в срок от 20 дни. от подписване на дог. и предоставяне от Изпъл. на ориг. фактура и гар., обезпечаваща 100 % аванс. плащане;2/60 %-до20 дни. след доставката на всички автомоб., представяне на ориг. фактура и подписв. на протокол за приемане; 3/10 %-до 20 д. след подписв. протокола за рег. в КАТ,представяне на ориг. факута и предаване на владението.


 3. Section III
  1. Conditions for participation:
   1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers:
    List and brief description of conditions:

    Не се изисква.


   2. Economic and financial standing:
    List and brief description of selection criteria:

    Не се изисква.


    Minimum level(s) of standards possibly required:

    Не се изисква.


   3. Technical and professional ability:
    List and brief description of selection criteria:

    1. Опит в изпълнението на дейности с предмет, идентичен или сходен с предмета на поръчката, през последните три години от датата на подаване на офертата;

    2. Внедрена система за управление на качеството по стандарт ISO 9001:20xx или еквивалент, с обхват доставка на автомобили.


    Minimum level(s) of standards possibly required:

    1. Участник в процедурата следва да е изпълнил най-малко три дейности с предмет, идентичен или сходен с предмета на поръчката, през последните три години от датата на подаване на офертата. За идентичен или сходен предмет с настоящата поръчка се приема доставката на автомобили.

    2. Участниците следва да имат внедрена система за управление на качеството по стандарт ISO 9001:20xx или еквивалент, с обхват доставка на автомобили, със сертификат, валиден към датата на подаването на офертата.

    * Забележка: Участниците декларират изпълнението на критериите за подбор в ЕЕДОП, а определеният изпълнител представя съответните доказателства. При поискване от Възложителя, участниците са длъжни да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП с оглед законосъобразното провеждане на процедурата.

    В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, изброените по-горе изисквания се прилагат за всеки член на обединението поотделно. Когато се предвижда участие на подизпълнител, посочените изисквания се прилагат и за подизпълнителя.


   4. Information about reserved contracts:
  2. Conditions related to the contract:
   1. Information about a particular profession:
    Contract performance conditions:

    Участникът трябва да е оторизиран от производителя или негов официален представител на предлаганите автомобили. В техническото си предложение участникът трябва да посочи и оторизирани сервизни центрове от производителя на предлаганите за доставка автомобили за тяхното гаранционно обслужване, време за реакция, срокове за отстраняване на повреди. Изпълнителят доставя автомобилите в срок, той е отговорен за качественото и своевременно отстраняване на възникналите повреди, гаранционното обслужване да е съгласно предписанията на производителя. При доставката изпълнителят представя и график за периодичността на техническото им обслужване в гаранционния период. Плащането на цената е авансово, основно и окончателно, посочено в документацията и проекта на договор, представят се гаранция за изпълнение и гаранция за авансовото плащане.


   2. Information about staff responsible for the performance of the contract:
 4. Section IV
 5. Description:
  1. Type of procedure:
   Open procedure
  2. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system:
  3. Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue:
  4. Information about negotiation:
  5. Information about electronic auction:
  6. Information about the Government Procurement Agreement (GPA):
   The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
 6. Administrative information:
  1. Previous publication concerning this procedure:
  2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate:
   Date: 2017-10-23
   Local time: 17:30
  3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates:
  4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
   BG
  5. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender:
   (from the date stated for receipt of tender)
  6. Conditions for opening of tenders:
   Date: 2017-10-24
   Local time: 11:00
   Place:

   Гр. София, бул. „Княз Ал. Дондуков“, № 3, Агенция по заетостта.


   Information about authorised persons and opening procedure:

   Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.


 1. Information about recurrence
  This is a recurrent procurement: no
 2. Information about electronic workflows
 3. Additional information

  Възл. заплаща цената по договора:1/авансово 30 %-в срок от 20 дни. от подписване на дог. и предоставяне от Изпъл. на ориг. фактура и гар., обезпечаваща 100 % аванс. плащане;2/60 %-до20 дни. след доставката на всички автомоб., представяне на ориг. фактура и подписв. на протокол за приемане; 3/10 %-до 20 д. след подписв. протокола за рег. в КАТ,представяне на ориг. факута и предаване на владението.


 4. Procedures for review
  1. Review body
   Комисия за защита на конкуренцията
   бул. „Витоша“ № 18
   София
   1000
   Bulgaria
   Contact person: 1000
   Telephone: +359 29884070
   E-mail: cpcadmin@cpc.bg
   Fax: +359 29807315
   Internet address: http://www.cpc.bg
  2. Body responsible for mediation procedures

  3. Review procedure
   Precise information on deadline(s) for review procedures:

   Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП — в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП.


  4. Service from which information about the review procedure may be obtained

   Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП — в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП.


   Агенция по заетостта
   бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 3
   София
   1000
   Bulgaria
   Contact person: 1000
   Telephone: +359 029265402
   E-mail: Nadejda.Ananieva@az.government.bg
   Fax: +359 029265428
   Internet address: www.az.government.bg/bg
 5. Date of dispatch of this notice
  2017-09-12

Other tenders from Bulgaria за for this period

Electricity Source: TED

Disposable non-chemical medical consumables and haematological consumables Source: TED

Used tractors Source: TED

Office furniture Source: TED

Construction work Source: TED