Electricity

Country: Bulgaria
Language: EN BG
Customer: Община Русе
Number: 4251252
Publication date: 14-09-2017
Contract value: 1 149 887 (USD)
Price original: 1 932 500 (BGN)

Source: TED
Descripition in original language
Tags: electrotechnical, electronic and electromechanical equipment Electricity

Description

 1. Section I
  1. Name and addresses
   Община Русе
   пл. „Свобода“ № 6
   Русе
   7000
   Bulgaria
   Telephone: +359 881615
   E-mail: mayor@ruse-bg.eu
   Fax: +359 82834413
  2. Joint procurement
  3. Communication
   The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at
   http://www.ruse-bg.eu/bg/displayzop/586/313/index.html
   Additional information can be obtained from Община Русе
   000530632
   пл. „Свобода“ № 6
   Русе
   7000
   Bulgaria
   Contact person: 7000
   Telephone: +359 082881635
   E-mail: mayor@ruse-bg.eu
   Fax: +359 082834413
   Internet address(es):
   Main address: www.ruse-bg-eu
   Address of the buyer profile: http://www.ruse-bg.eu/bg/displayzop/586/313/index.html
   to the abovementioned address
  4. Type of the contracting authority:
   Regional or local authority
  5. Main activity:
   General public services
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    Доставка на нетна активна електрическа енергия по свободно договорени цени и избор на координатор на балансираща група за средно и ниско напрежение за обекти, собственост на Община Русе по приложен сп.


   2. Main CPV code:
    09310000
   3. Type of contract:
    Supplies
   4. Short description:

    Настоящата обществена поръчка е с предмет: „Доставка на нетна активна електрическа енергия по свободно договорени цени и избор на координатор на балансираща група за средно и ниско напрежение за обекти, собственост на Община Русе по приложен списък и ползватели“ и е за възлагане на доставка на електрическа енергия в мястото на измерване по свободно договорени цени съгласно чл. 92, чл. 96а, чл. 100, чл. 101, чл. 102 и чл. 103 от Закона за енергетиката (ЗЕ) и Правилата за търговия с електрическа енергия за захранване на обектите, посочени в документацията за участие, мрежа ниско и средно напрежение.

    Поръчката касае доставка на електрическа енергия за административни и обществени сгради, за улично осветление, за обекти с измерване консумирана електрическа енергия на страна ниско и средно напрежение.

    Списък на ползвателите и обектите е посочен в самостоятелно приложение.


   5. Estimated total value:
    Value excluding VAT: 1 932 500.00 BGN
   6. Information about lots:
    This contract is divided into lots: no
  2. Description
   1. Title:
   2. Additional CPV code(s):
    09310000
   3. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    На територията на Община Русе /съгласно списък на ползвателите и обектите, посочен в самостоятелно приложение/.


   4. Description of the procurement:

    Настоящата обществена поръчка е с предмет: „Доставка на нетна активна електрическа енергия по свободно договорени цени и избор на координатор на балансираща група за средно и ниско напрежение за обекти, собственост на Община Русе по приложен списък и ползватели“ и е за възлагане на доставка на електрическа енергия в мястото на измерване по свободно договорени цени съгласно чл. 92, чл. 96а, чл. 100, чл. 101, чл. 102 и чл. 103 от Закона за енергетиката (ЗЕ) и Правилата за търговия с електрическа енергия за захранване на обектите, посочени в документацията за участие, мрежа ниско и средно напрежение.

    Поръчката касае доставка на електрическа енергия за административни и обществени сгради, за улично осветление, за обекти с измерване консумирана електрическа енергия на страна ниско и средно напрежение.

    Списък на ползвателите и обектите е посочен в самостоятелно приложение

    Общ обем на поръчката 22 885 МWh нетна активна електрическа енергия, в това число:

    19 900 МWh нетна активна електрическа енергия определена на база предходно потребление на възложителя.

    2 985 МWh нетна активна електрическа енергия като „опция за допълнителни доставки“

    Количество по договора може да бъде по-малко от посоченото и ще бъде определена според реалното потребление на възложителя за периода на договора.


   5. Award criteria:
   6. Estimated value:
    Value excluding VAT: 1 932 500.00 BGN
   7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:
    Duration in months: 24
    This contract is subject to renewal: no
   8. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
   9. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
   10. Information about options:
    Options: yesDescription of options:

    В раздел VI) 3. Допълнителна информация.


   11. Information about electronic catalogues:

   12. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   13. Additional information:
 3. Section III
  1. Conditions for participation:
   1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers:
    List and brief description of conditions:

    1. Участниците следва да са лицензирани като търговци на електрическа енергия, съгласно чл. 39 във връзка с чл. 69 и чл. 69а от Закона за енергетиката (ЗЕ) — статус Активен;

    2. Участниците следва да притежават валидна лицензия за „Координатор на балансираща група“ — статус Активен;

    3. Участникът следва да има сключен рамков договор по чл. 11 т. 13 и във връзка с чл. 23 от Правилата за търговия с електрическа енергия с „Енерго-Про Мрежи“ АД в качеството му на оператор на разпределителната мрежа.

    Важно. Възложителят няма да сключи договор за обществена поръчка, ако участникът, избран за изпълнител не представи заверено копие от валиден лиценз, издаден от КЕВР за търговия с електрическа енергия и за координатор на балансираща група преди подписване на договора.

    Доказване:

    Участникът попълва раздел А: „Годност“ в Част IV: „Критерии за подбор“ от Единен европейски документи за обществени поръчки

    Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, заверено копие от валиден лиценз, издаден от КЕВР за търговия с електрическа енергия и за координатор на балансираща група и Удостоверение от „Енерго-Про Мрежи“ АД, че между същия, в качеството му на оператор на разпределителната мрежа и участника има сключен рамков договор по чл. 11, т. 13 и във връзка с чл. 23 от Правилата за търговия с електрическа енергия. В случай, че участникът е чуждестранно лице той може да представи валиден еквивалентен документ или декларация или удостоверение, издадени от компетентен орган на държава — членка на Европейския съюз, или на друга държава — страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, доказващи вписването на участника в съответен регистър на тази

    държава.


   2. Economic and financial standing:
    List and brief description of selection criteria:

    Възложителят не поставя изисквания към икономическото и финансово състояние на участниците в обществената поръчка.


    Minimum level(s) of standards possibly required:

    Неприложимо.


   3. Technical and professional ability:
    List and brief description of selection criteria:

    1. Участниците трябва да имат опит в изпълнението на дейности с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на настоящата обществена поръчка, изпълнени през последните 3 /три/ години, считано от датата на подаване на офертата.

    Участникът следва да е изпълнил минимум една доставка с идентичен или сходен предмет и обем през последните три години, считано от датата на подаване на офертата. Под доставки които са идентични или сходни с предмета и обема на обществената поръчка следва да се разбират доставки на не по — малко от 19 900 МWh електрическа енергия за мрежи средно и/или ниско напрежение при свободно договорени цени.Участникът попълва поле 1б) от раздел В: Технически и професионални способности в Част IV: „Критерии за подбор“ ЕЕДОП.

    Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител: Списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка.

    2. Участникът трябва да притежава валиден сертификат за внедрена система на управление на качеството, отговаряща на изискванията на стандарт EN ISO 9001:2008 или еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки с обхват „Търговия с електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група “.Участникът попълва поле раздел Г: Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление в Част IV: Критерии за подбор от ЕЕДОП. Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи заверено копие на валиден акредитиран сертификат за внедрена система за управление на качеството, с обхват „Търговия с електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група “, стандарт EN ISO 9001:2008 или еквивалент, издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки. Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството или за опазване на околната среда, когато участникът не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини.

    3. Участникът следва да има на разположение система за мониторинг на измервателна точка, позволяваща измерване на доставените количества нетна активна електрическа енергия в реално време с пълно администриране на информационния поток с ЕСО и осигуряваща контрол от страна на Възложителя.

    Участникът попълва в Част IV: „Критерии за подбор“, раздел В: Технически и професионални способности в ЕЕДОП.

    Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи Списък на техническите мрежи и съоръжения — чл. 64, ал. 1, т. 4 от ЗОП.


    Minimum level(s) of standards possibly required:

    1. Участниците трябва да имат опит в изпълнението на дейности с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на настоящата обществена поръчка, изпълнени през последните 3 /три/ години, считано от датата на подаване на офертата.

    Участникът следва да е изпълнил минимум една доставка с идентичен или сходен предмет и обем през последните три години, считано от датата на подаване на офертата. Под доставки които са идентични или сходни с предмета и обема на обществената поръчка следва да се разбират доставки на не по — малко от 19 900 МWh електрическа енергия за мрежи средно и/или ниско напрежение при свободно договорени цени.

    Доказване

    Участникът попълва поле 1б) от раздел В: Технически и професионални способности в Част IV: „Критерии за подбор“ ЕЕДОП.

    Участникът трябва да притежава валиден сертификат за внедрена система на управление на качеството, отговаряща на изискванията на стандарт EN ISO 9001:2008 или еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки с обхват „Търговия с електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група “.

    Доказване:

    Участникът попълва поле раздел Г: Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление в Част IV: Критерии за подбор от ЕЕДОП.

    Участникът следва да има на разположение система за мониторинг на измервателна точка, позволяваща измерване на доставените количества нетна активна електрическа енергия в реално време с пълно администриране на информационния поток с ЕСО и осигуряваща контрол от страна на Възложителя — декларира се в ЕЕДОП.

    Доказване

    Участникът доказва обстоятелството по т. 3 с посочването му в Част IV: „Критерии за подбор“, раздел В: Технически и професионални способности в ЕЕДОП.

    Участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние, техническите способности и професионалната компетентност, при условията на чл. 65, ал. 1-5 и ал. 7 от ЗОП.


   4. Information about reserved contracts:
  2. Conditions related to the contract:
   1. Information about a particular profession:
    Contract performance conditions:

    Отстранява се от участие в процедурата участник, когато е налице някое от изброените основания в чл. 54, ал. 1, т. 1-7 ЗОП и в чл. 55, ал. 1, т. 1-5 ЗОП. Забележка: Може да не отстрани от процедурата участник на посоченото основание в чл. 55, ал. 1, т. 1 ЗОП, ако се докаже, че същият не е преустановил дейността си и е в състояние да изпълни поръчката съгласно приложимите национални правила за продължаване на стопанската дейност в държавата, в която е установен.

    Само лишаване от упражняване на професиите и дейностите, свързани с доставка на нетна активна електрическа енергия съгласно чл. 55, ал. 1, т. 2 ЗОП са пречка относно участието в процедурата. Може да не се отстрани от процедурата участник, за когото са налице посочените основания ако представи предвидените в чл. 56, ал. 1 ЗОП доказателства за предприети мерки за доказване на надеждност и същите са достатъчни, за да се гарантира неговата надеждност.


   2. Information about staff responsible for the performance of the contract:
 4. Section IV
 5. Description:
  1. Type of procedure:
   Open procedure
  2. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system:
  3. Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue:
  4. Information about negotiation:
  5. Information about electronic auction:
  6. Information about the Government Procurement Agreement (GPA):
   The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
 6. Administrative information:
  1. Previous publication concerning this procedure:
  2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate:
   Date: 2017-10-19
   Local time: 17:30
  3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates:
  4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
   BG
  5. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender:
   (from the date stated for receipt of tender)
  6. Conditions for opening of tenders:
   Date: 2017-10-20
   Local time: 14:00
   Place:

   Стая в сградата на Възложителя, намираща се в гр. Русе, пл. „Свобода“ № 6, Заседателна зала, ет. 3.


   Information about authorised persons and opening procedure:

   Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Не се изисква нотариално заверено пълномощно.


 1. Information about recurrence
  This is a recurrent procurement: yes
  Estimated timing for further notices to be published:

  2019 г. или 2020 г.


 2. Information about electronic workflows
 3. Additional information

  Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Не се изисква нотариално заверено пълномощно.


 4. Procedures for review
  1. Review body
   Комисия за защита на конкуренцията
   бул. „Витоша“ № 18
   София
   1000
   Bulgaria
   Contact person: 1000
   Telephone: +359 29884070
   E-mail: cpcadmin@cpc.bg
   Fax: +359 29807315
   Internet address: http://www.cpc.bg
  2. Body responsible for mediation procedures

  3. Review procedure
   Precise information on deadline(s) for review procedures:

   Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 ЗОП.


  4. Service from which information about the review procedure may be obtained

   Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 ЗОП. 5. Date of dispatch of this notice
  2017-09-12

Other tenders from Bulgaria за for this period

Disposable non-chemical medical consumables and haematological consumables Source: TED

Used tractors Source: TED

Office furniture Source: TED

Construction work Source: TED

Construction work Source: TED