Used tractors

Description

 1. Section I
  1. Name and addresses
   „Югоизточно държавно предприятие“ ДП, Териториално поделение Държавно горско стопанство „гр. Мъглиж“
   пл. „Трети март“ № 24
   Мъглиж
   6180
   Bulgaria
   Telephone: +359 43212316
   E-mail: dgsmuglizh@uidp-sliven.com
   Fax: +359 43212253
  2. Joint procurement
  3. Communication
   The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at
   http://www.uidp-sliven.com/procedures/1406
   Additional information can be obtained from the abovementioned addressto the abovementioned address
  4. Type of the contracting authority:
   Body governed by public law
  5. Main activity:
   Other activity: стопанисване и управление на горски територии, държавна собственост
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    „Доставка чрез покупка на 1 (един) брой употребяван колесен трактор оборудван с товарачна и багерна уредба за нуждите на ТП ДГС „Мъглиж“.


   2. Main CPV code:
    16720000
   3. Type of contract:
    Supplies
   4. Short description:

    „Доставка чрез покупка на 1 (един) брой употребяван колесен трактор оборудван с товарачна и багерна уредба за нуждите на ТП ДГС „Мъглиж“.


   5. Estimated total value:
    Value excluding VAT: 30 000.00 BGN
   6. Information about lots:
    This contract is divided into lots: no
  2. Description
   1. Title:
   2. Additional CPV code(s):
    16720000
   3. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Административната сграда на ТП ДГС „Мъглиж“, на адрес гр. Мъглиж, пл. „Трети март“ № 24.


   4. Description of the procurement:

    „Доставка чрез покупка на 1 (един) брой употребяван колесен трактор оборудван с товарачна и багерна уредба за нуждите на ТП ДГС „Мъглиж“.


   5. Award criteria:
   6. Estimated value:
    Value excluding VAT: 30 000.00 BGN
   7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:
    Duration in days: 90
    This contract is subject to renewal: no
   8. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
   9. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
   10. Information about options:
    Options: no
   11. Information about electronic catalogues:

   12. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   13. Additional information:
 3. Section III
  1. Conditions for participation:
   1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers:
    List and brief description of conditions:

    Кандидат или участник в процедура за възлагане на обществена поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява доставки и/или услуги съгласно законодателството на държавата, в която то е установено.

    Всеки 1 от Кандидатите следва да отговаря на следните условия:

    1.1. Да не е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за:

    1. за престъпление по чл. 108а, чл. 159а — 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 — 217, чл. 219 — 252, чл. 253 — 260, чл. 301 — 307, чл. 321, 321а и чл. 352 — 353е от Наказателния кодекс;

    2. престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна;

    3. няма задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила;

    4. не е е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5;

    5. да не е установено, че:

    а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

    б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор.

    6. да не е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, че при изпълнение на договор за обществена поръчка е нарушил чл. 118, чл. 128, чл. 245 и чл. 301 — 305 от Кодекса на труда или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен;

    7. да не е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.


   2. Economic and financial standing:
    List and brief description of selection criteria:

    Съгласно разпоредбата на чл. 10, ал. 1 от ЗОП, кандидат или участник в процедура за възлагане на обществена поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техните обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява доставка или услуги, съгласно законодателството на държавата, в която е установено и за които не са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и т. 7, чл. 55, ал. 1 и чл. 107, ал. 4 от ЗОП.


   3. Technical and professional ability:
    List and brief description of selection criteria:

    Участниците следва да притежават опит в изпълнението на доставки включени в предмета на настоящата обществена поръчка. Необходимо е участникът да е извършил поне 1 идентична или сходна с предмета на обществената поръчка доставка през последните 3 (три) години, считано от датата, определена като краен срок за представяне на офертите.

    Доказателство за това е списък на доставките които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема.

    Под доставки с предмет, идентични или сходни с тези на поръчката се разбира дейности по извършване на доставка на трактор или багер, както и следгаранционно сервизно и техническо обслужване.


    Minimum level(s) of standards possibly required:

    Участникът да разполага минимум с 1 обект на територията на област Стара Загора за продажба на селскостопанска техника, в това число и трактори — доказва се с документ за собственост, договор за наем или друг.

    Участникът трябва да разполага с поне 1 техническо лице, което да има необходимата професионална компетентност за извършване на следгаранционната поддръжка на трактора, предмет на настоящата поръчка.


   4. Information about reserved contracts:
  2. Conditions related to the contract:
   1. Information about a particular profession:
   2. Information about staff responsible for the performance of the contract:
 4. Section IV
 5. Description:
  1. Type of procedure:
   Open procedure
  2. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system:
  3. Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue:
  4. Information about negotiation:
  5. Information about electronic auction:
  6. Information about the Government Procurement Agreement (GPA):
   The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
 6. Administrative information:
  1. Previous publication concerning this procedure:
  2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate:
   Date: 2017-10-18
   Local time: 16:30
  3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates:
  4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
   BG
  5. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender:
   (from the date stated for receipt of tender)
  6. Conditions for opening of tenders:
   Date: 2017-10-19
   Local time: 10:00
   Place:

   Административната сграда на Териториално поделение Държавно горско стопанство „Мъглиж“, с адрес: гр. Мъглиж 6180, пл. „3-ти март“ № 24, обл. Стара Загора.


   Information about authorised persons and opening procedure:

   Постъпилите оферти се разглеждат от назначена за целта комисия. Комисията започва работа след получаване от възложителя на списъка с кандидатите и представените оферти.

   Комисията разглежда офертите в административната сграда на Териториално поделение Държавно горско стопанство „Мъглиж“, с адрес: гр. Мъглиж 6180, пл. „3-ти март“ № 24, обл. Стара Загора на посочените в обявлението дата и час.


 1. Information about recurrence
  This is a recurrent procurement: no
 2. Information about electronic workflows
 3. Additional information

  Постъпилите оферти се разглеждат от назначена за целта комисия. Комисията започва работа след получаване от възложителя на списъка с кандидатите и представените оферти.

  Комисията разглежда офертите в административната сграда на Териториално поделение Държавно горско стопанство „Мъглиж“, с адрес: гр. Мъглиж 6180, пл. „3-ти март“ № 24, обл. Стара Загора на посочените в обявлението дата и час.


 4. Procedures for review
  1. Review body
   Комисия за защита на конкуренцията
   бул. „Витоша“ № 18
   София
   1000
   Bulgaria
   Contact person: 1000
   Telephone: +359 29884070
   E-mail: cpcadmin@cpc.bg
   Fax: +359 29807315
   Internet address: http://www.cpc.bg
  2. Body responsible for mediation procedures

  3. Review procedure
   Precise information on deadline(s) for review procedures:

   На основание чл. 197, ал. 1, т. 1, от ЗОП, решеноето подлежи на обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията в 10-дневен срок, считано от изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП.


  4. Service from which information about the review procedure may be obtained

   На основание чл. 197, ал. 1, т. 1, от ЗОП, решеноето подлежи на обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията в 10-дневен срок, считано от изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП. 5. Date of dispatch of this notice
  2017-09-12

Other tenders from Bulgaria за for this period

Office furniture Source: TED

Construction work Source: TED

Construction work Source: TED

Construction work Source: TED

Construction work Source: TED