Construction work

Country: Bulgaria
Language: EN BG
Customer: Община Кюстендил
Number: 4251394
Publication date: 14-09-2017
Contract value: 712 742 (USD)
Price original: 1 197 834 (BGN)

Source: TED
Descripition in original language
Tags: Безопасность тендеры на отопление Construction

Description

 1. Section I
  1. Name and addresses
   Община Кюстендил
   пл. „Велбъжд“ № 1
   Кюстендил
   2500
   Bulgaria
   Telephone: +359 78551026
   E-mail: ob_porachki@kustendil.bg
   Fax: +359 78550815
  2. Joint procurement
  3. Communication
   The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at
   http://212.122.172.114/imeon_web/frmAOP.aspx?FmPCYiznRKI%3d=MxomtLV51Aw%3d
   Additional information can be obtained from the abovementioned addressto the abovementioned address
  4. Type of the contracting authority:
   Regional or local authority
  5. Main activity:
   Other activity: Община Кюстендил
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    „Инженеринг — прокт-е, авт. над. и изп.на дей-ти по СМР на обект „Осн. ремонт на адм. сграда на община Кюстендил“ по проект „Обн-ване/рекон-ция на адм. сграда на общ. адм-ция" ОП Рег. в растеж 2014-2020.


   2. Main CPV code:
    45000000
   3. Type of contract:
    Works
   4. Short description:

    Обект: „Основен ремонт на административната сграда на Общинска администрация гр. Кюстендил“, І-ви етап „Обновяване/реконструкция на административната сграда на общинска администрация град Кюстендил“; ІІ-ри етап „Основен ремонт на В и К и слаботокови инсталации в административната сграда на общинска администрация град Кюстендил“, съгласуван с Министерство на културата. Предметът на поръчката включва следните видове дейности:

    1. Изработване на инвестиционен проект във фаза „Техническа“ за нуждите на обновяването.

    2. Изпълнение на строително-монтажни работи.

    3. Упражняване на авторския надзор по време на строителството, съгласно одобрените инвестиционни проекти във фаза „Техническа“ и приложимата нормативна уредба.


   5. Estimated total value:
    Value excluding VAT: 1 197 833.78 BGN
   6. Information about lots:
    This contract is divided into lots: no
  2. Description
   1. Title:
   2. Additional CPV code(s):
    45000000, 45231300, 45260000, 45421112, 45443000, 71310000
   3. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Гр. Кюстендил.


   4. Description of the procurement:

    Предмет на обществената поръчка: „Инженеринг — проектиране, авторски надзор и изпълнение на дейности по СМР на обект „Основен ремонт на административната сграда на община Кюстендил“ по проект „Обновяване/реконструкция на административната сграда на общинска администрация“, Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 — 2020“

    Предмета е разделен на два етапа в зависимост от изгочниците на финансиране:

    Първи етап „Обновяване/реконструкция на административната сграда на общинска администрация град Кюстендил“

    Втори етап “Основен ремонт на В и К и слаботокови инсталации в административната сграда на общинска администрация град Кюстендил“.

    Изпълнение на мерки за енергийна ефективност с цел да бъдат осигурени по-добри условия за ползване, топлинен комфорт и по-високо качество на жизнената среда. Цели се също обновяването да допринесе за поддържане на добро техническо състояние, което да съхрани сградата за целия експлоатационен срок на строежа.

    Сградата, в която се помещава общинска администрация на Община Кюстендил е регистриран паметник на културата от национално значение, за предвидените видове дейности е издадена „Виза за проектиране” и „Задание за проектиране за изработване на проектно-сметна документация за обект: „Основен ремонт на административната сграда на Общинска администрация гр. Кюстендил“, І-ви етап „Обновяване/реконструкция на административната сграда на общинска администрация град Кюстендил“; ІІ-ри етап „Основен ремонт на В и К и слаботокови инсталации в административната сграда на общинска администрация град Кюстендил“, съгласуван с Министерство на културата. Предметът на поръчката включва следните видове дейности:

    1. Изработване на инвестиционен проект във фаза “Техническа” за нуждите на обновяването. Проектната документация по всички части на заданието, изготвена от лица или под непосредственото ръководство на лица, регистрирани по чл. 165 от ЗКН, съгласно Наредба № 4/21.12.206 г. за обхвата и съдържанието на документацията за извършване на консервационно-реставрационни дейности на недвижими културни ценности на МК и МРРБ и съобразена с поставените изисквания подлежи на съгласуване при условията и реда на Закона за културното наследство.

    2. Изпълнение на строително-монтажни работи. Техническото изпълнение на строителството трябва да бъде изпълнено в съответствие с изискванията на българската нормативна уредба, техническите спецификации на вложените в строежа строителни продукти, материали и оборудване, и добрите строителни практики в България и в Европа.

    3. Упражняване на авторския надзор по време на строителството, съгласно одобрените инвестиционни проекти във фаза “Техническа“ и приложимата нормативна уредба. Авторският надзор се изпълнява от правоспособните проектанти по отделните части на проекта.


   5. Award criteria:
    Quality criterion - Name: Показател Т- Техническо предложение / Weighting: 60
    Quality criterion - Name: Подпоказател Т1 — Методология за решаване на проектантската задача / Weighting: 20
    Quality criterion - Name: Подпоказател Т2 — „Технология и организация на изпълнението на строителството“ / Weighting: 40
    Price - Weighting: 40
   6. Estimated value:
    Value excluding VAT: 1 197 833.78 BGN
   7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:
    Duration in days: 190
    This contract is subject to renewal: no
   8. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
   9. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
   10. Information about options:
    Options: no
   11. Information about electronic catalogues:

   12. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: Проект BG16RFOP001-1.030-0003-C01 „Обновяване/реконструкция на административната сграда на Общинска администрация“, Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 — 2020.
   13. Additional information:

    Финансирането на Първи етап е от Проект BG16RFOP001-1.030-0003-C01 „Обновяване/реконструкция на административната сграда на Общинска администрация“, Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 — 2020, а на Втори етап — от бюджета на Община Кюстендил.


 3. Section III
  1. Conditions for participation:
   1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers:
    List and brief description of conditions:

    Участникът да притежава регистрация в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Камарата на строителите в Република България, съгласно чл. 3, ал. 2 от Закона за Камарата на строителите (ЗКС), за изпълнение на строежи от от І-ва група, І-ва категория, строежи по чл. 137, ал. 1, т. 1, буква „м“ ЗУТ– недвижими културни ценности с категория „световно значение“ и „национално значение“, както и сгради в границите и охранителните зони на археологическите резервати извън урбанизирани територии. За чуждестранни лица — аналогичен документ, доказващ такава регистрация в аналогичен регистър, съгласно законодателството на държавата, в която са установени.

    В случай на участие на обединение, което не е юридическо лице спазването на изискването се доказва от тези членове на обединението, които съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението, са ангажирани с изпълнението на строителството.

    Участниците да са вписани в регистъра на лицата, извършващи дейностите по поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръженията с повишена опасност (чл. 36, ал. 1 от Закона за техническите изисквания към продуктите) и да притежават удостоверение за това от председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор или оправомощени от него длъжностни лица от Главна дирекция „Инспекция за държавен технически надзор“.

    Забележка: При подаване на оферта, съответствието с изискването се декларира в ЕЕДОП, който се подава от всеки от участниците, членовете на обединения, подизпълнителите или третите лица. Участникът попълва раздел А: „Годност“ в Част IV: „Критерии за подбор“ от ЕЕДОП.

    Съгласно чл. 67, ал. 5 ЗОП, възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.

    Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител да представи:

    Копие на Удостоверение за вписване в ЦПРС към Строителната камара за изпълнение на строежи от категорията строеж, в която попада обекта на поръчката — за повече информация: http://register.ksb.bg/). В случай, че участникът е чуждестранно лице той може да представи валиден еквивалентен документ или декларация или удостоверение, издадени от компетентен орган на държава — членка на Европейския съюз, или на друга държава — страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, доказващи вписването на участника в съответен регистър на тази държава.

    Копие от удостоверение за вписване в регистъра на лицата, извършващи дейностите по поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръженията с повишена опасност, издадено от председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор или оправомощени от него длъжностни лица от Главна дирекция „Инспекция за държавен технически надзор“.


   2. Economic and financial standing:
    List and brief description of selection criteria:

    Участникът да притежава валидна застраховка за „Професионална отговорност“ на участниците в проектирането и строителството по чл. 171 от ЗУТ, покриваща минималната застрахователна сума за този вид строеж, или съответен валиден аналогичен документ, издаден от компетентен орган на държава — членка на Европейския съюз, или на друга държава — страна по споразумението за Европейското икономическо пространство.

    Участникът попълва поле 5 на раздел Б: „Икономическо и финансово състояние“ в Част IV: „Критерии за подбор“ от ЕЕДОП.

    Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител да представи копие на застраховка за „Професионална отговорност“ на участниците в проектирането и строителството по чл. 171 от ЗУТ, покриваща минималната застрахователна сума за този вид строеж, или съответен валиден аналогичен документ, издаден от компетентен орган на държава — членка на Европейския съюз, или на друга държава — страна по споразумението за Европейското икономическо пространство.


    Minimum level(s) of standards possibly required:

    Участникът да притежава валидна застраховка за „Професионална отговорност“ на участниците в проектирането и строителството по чл. 171 от ЗУТ, покриваща минималната застрахователна сума за този вид строеж, или съответен валиден аналогичен документ, издаден от компетентен орган на държава — членка на Европейския съюз, или на друга държава — страна по споразумението за Европейското икономическо пространство.


   3. Technical and professional ability:
    List and brief description of selection criteria:

    Участникът трябва да разполага с Ръководен състав от технически правоспособни лица, които да бъдат ангажирани с изпълнението на обществената поръчка, включващ минимум следните позиции: проектантски екип по следните части:

    Ръководител на екипа — Лице, вписано в регистъра на лицата по чл. 165, ал. 1 от Закона за културното наследство, специалност „Архитектура“, притежаващо опит в проектирането включващ консервацинонно — реставрационни работи най-малко на един обект паметник на културата от национално значение;Проектант по част „Конструктивна“; Проектант по част „В и К“ ; Проектант по част „ОВК и Енергийна ефективност“;Проектант по част „Електрическа“ ;Всички проектанти, включени в проектантския екип да притежават пълна проектантска правоспособност по Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране /ЗКАИИП/ за 2017 година. Екип за изпълнение на строителството: Ръководител екип — висше образование, инженер по специалност „Строителство на сгради и съоръжения“ или аналогична, стаж по специалността минимум 5 години; да е ръководил изпълнението на най-малко един обект за изграждане и/или рехабилитация на обект- паметник на културата от национално значение;Технически ръководител — минимум средно специално образование с четиригодишен курс на обучение и придобита професионална квалификация в областите „Архитектура и строителство“ или еквивалентна. Трудов стаж по специалността — минимум 5 години; да е ръководил изпълнението на най-малко един обект за изграждане и/или рехабилитация на обект- паметник на културата от национално значение;Лице, вписано в регистъра на лицата по чл.165, ал.1 от Закона за културното наследство — образователно квалификационна степен магистър, специалност „Архитектура“ или еквивалентна специалност, минимум 3 години опит в областта на консервацията и реставрацията.;В и К инженер — образователна степен магистър, специалност „В и К“ или еквивалентна специалност. Общ професионален опит — минимум 3 години

    Конструктор — образователна степен магистър, специалност „Строителство на сгради и съоръжения“ или еквивалентна специалност. Общ професионален опит — минимум 3 години;Експерт „ОВК и Енергийна ефективност“ — висше образование в специалност „Топлотехника“или „Отопление, Вентилация, Климатизация“ или еквивалентна; Общ професионален опит — минимум 3 години; Експерт по част „Електрическа“ — висше образование в специалност „Електроснабдяване и електрообзавеждане“ или еквивалентна; Общ професионален опит — минимум 3 години;Координатор по безопасност и здраве — притежаващ валидно удостоверение (сертификат) за завършен курс за длъжностно лице по здраве и безопасност в строителството съгласно Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. или еквивалентeн документ. Отговорник по контрола на качеството — притежаващ Удостоверение за преминато обучение за контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за контрол на съответствието на строителните продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалентен документ; За отговорника по качеството и координатора по безопасност и здраве е допустимо съвместяване. Допустимо е едно и също лице да участва в екипа от проектанти и в екипа по изпълнение на строителството. Членовете на екипа на един участник не могат да бъдат включени в офертата на друг/и участник/ици. Ако Възложителят установи, че един и същи член на екипа са предложени от повече от един участник, Възложителят отстранява участниците, подали тези оферти. При подаване на оферта, съответствието с изискването по букви А) и Б) се декларира в ЕЕДОП, който се подава от всеки от участниците, членовете на обединения, подизпълнителите или третите лица. Участникът попълва поле 6 от раздел В: Технически и професионални способности в Част IV: Критерии за подбор от ЕЕДОП.

    Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи списък на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, в който е посочена професионална.


    Minimum level(s) of standards possibly required:

    Участникът трябва да разполага с Ръководен състав от технически правоспособни лица, които да бъдат ангажирани с изпълнението на обществената поръчка, включващ минимум следните позиции:

    Проектантски екип по следните части:

    Ръководител на екипа — Лице, вписано в регистъра на лицата по чл. 165, ал. 1 от Закона за културното наследство, специалност „Архитектура“, притежаващо опит в проектирането включващ консервацинонно — реставрационни работи най-малко на един обект паметник на културата от национално значение. Проектант по част „Конструктивна“; Проектант по част „В и К“ ;Проектант по част „ОВК и Енергийна ефективност“;Проектант по част „Електрическа“ ;Всички проектанти, включени в проектантския екип да притежават пълна проектантска правоспособност по Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране /ЗКАИИП/ за 2017 година.

    Екип за изпълнение на строителството:

    Ръководител екип — висше образование, инженер по специалност „Строителство на сгради и съоръжения“ или аналогична, стаж по специалността минимум 5 години; да е ръководил изпълнението на най-малко един обект за изграждане и/или рехабилитация на обект- паметник на културата от национално значение;

    Технически ръководител — минимум средно специално образование с четиригодишен курс на обучение и придобита професионална квалификация в областите „Архитектура и строителство“ или еквивалентна. Трудов стаж по специалността — минимум 5 години; да е ръководил изпълнението на най-малко един обект за изграждане и/или рехабилитация на обект- паметник на културата от национално значение;

    Лице, вписано в регистъра на лицата по чл. 165, ал. 1 от Закона за културното наследство — образователно квалификационна степен магистър, специалност „Архитектура“ или еквивалентна специалност, минимум 3 години опит в областта на консервацията и реставрацията.

    В и К инженер — образователна степен магистър, специалност „В и К“ или еквивалентна специалност. Общ професионален опит — минимум 3 години

    Конструктор — образователна степен магистър, специалност „Строителство на сгради и съоръжения“ или еквивалентна специалност. Общ професионален опит — минимум 3 години;

    Експерт „ОВК и Енергийна ефективност“ — висше образование в специалност „Топлотехника“или „Отопление, Вентилация, Климатизация“ или еквивалентна; Общ професионален опит — минимум 3 години;

    Експерт по част „Електрическа“ — висше образование в специалност „Електроснабдяване и електрообзавеждане“ или еквивалентна; Общ професионален опит — минимум 3 години;

    Координатор по безопасност и здраве — притежаващ валидно удостоверение (сертификат) за завършен курс за длъжностно лице по здраве и безопасност в строителството съгласно Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. или еквивалентен документ.

    Отговорник по контрола на качеството — притежаващ Удостоверение за преминато обучение за контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за контрол на съответствието на строителните продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалентен документ;


   4. Information about reserved contracts:
  2. Conditions related to the contract:
   1. Information about a particular profession:
   2. Information about staff responsible for the performance of the contract:
 4. Section IV
 5. Description:
  1. Type of procedure:
   Open procedure
  2. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system:
  3. Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue:
  4. Information about negotiation:
  5. Information about electronic auction:
  6. Information about the Government Procurement Agreement (GPA):
   The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
 6. Administrative information:
  1. Previous publication concerning this procedure:
  2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate:
   Date: 2017-10-19
   Local time: 17:00
  3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates:
  4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
   BG
  5. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender:
   (from the date stated for receipt of tender)
  6. Conditions for opening of tenders:
   Date: 2017-10-20
   Local time: 11:00
   Place:

   Заседателна зала на административна сграда на Община Кюстендил, гр. Кюстендил, пл. „Велбъжд“ № 1, ет. 2.


   Information about authorised persons and opening procedure:

   Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.


 1. Information about recurrence
  This is a recurrent procurement: no
 2. Information about electronic workflows
 3. Additional information

  Финансирането на Първи етап е от Проект BG16RFOP001-1.030-0003-C01 „Обновяване/реконструкция на административната сграда на Общинска администрация“, Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 — 2020, а на Втори етап — от бюджета на Община Кюстендил.


 4. Procedures for review
  1. Review body
   Комисия за защита на конкуренцията
   бул. „Витоша“ № 18
   София
   1000
   Bulgaria
   Contact person: 1000
   Telephone: +359 29884070
   E-mail: cpcadmin@cpc.bg
   Fax: +359 29807315
   Internet address: http://www.cpc.bg
  2. Body responsible for mediation procedures

  3. Review procedure
   Precise information on deadline(s) for review procedures:

   Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП — в 10 дневен срок от изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП.


  4. Service from which information about the review procedure may be obtained

   Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП — в 10 дневен срок от изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП. 5. Date of dispatch of this notice
  2017-09-13

Other tenders from Bulgaria за for this period

Construction work Source: TED

Construction work for school buildings Source: TED

Electrical power systems design services Source: TED

Construction supervision services Source: TED

Postal services related to letters Source: TED