Construction work

Country: Bulgaria
Language: EN BG
Customer: Община Върбица
Number: 4251413
Publication date: 14-09-2017
Contract value: 223 135 (USD)
Price original: 375 000 (BGN)

Source: TED
Descripition in original language
Tags: Безопасность Тендеры на песчано-гравийную смесь Construction

Description

 1. Section I
  1. Name and addresses
   Община Върбица
   ул. „Септемврийско въстание“ № 40
   Върбица
   9870
   Bulgaria
   Telephone: +359 53912131
   E-mail: beysim@ro-ni.net
   Fax: +359 53912005
  2. Joint procurement
  3. Communication
   The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at
   http://www.varbitsa.org/raw/uploads/Ulicivarbitsa2017.rar
   Additional information can be obtained from the abovementioned addressto the abovementioned address
  4. Type of the contracting authority:
   Regional or local authority
  5. Main activity:
   General public services
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в населените места в община Върбица" — Рехабилитация на улица „Аврора“ 1 в с.Тушовица „Рехабилитация на улица „Аврора“ 2 в с.Тушовица „Рехабилитация на.


   2. Main CPV code:
    45000000
   3. Type of contract:
    Works
   4. Short description:

    Предмет на настоящата обществена поръчка е „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в населените места в община Върбица" — Рехабилитация на улица „Аврора“1 в с.Тушовица „Рехабилитация на улица „Аврора“ 2 в с.Тушовица „Рехабилитация на улица „Балкан“ и улица „Чапаев" в с. Тушовица „Рехабилитация на улица „Васил Левски" в с. Тушовица „Рехабилитация на улица „Дружба" в с. Тушовица „Рехабилитация на улица „Камчия" в с. Тушовица „Рехабилитация на улица „Кишинев" в с. Нова бяла река „Рехабилитация на улица „Вапцаров" в с. Бяла река. Пълния обхват на дейностите, които трябва да бъдат извършение и количеството СМР са подробно описани в техническата спецификация, неразделна част от настоящата документация.


   5. Estimated total value:
    Value excluding VAT: 375 000.00 BGN
   6. Information about lots:
    This contract is divided into lots: no
  2. Description
   1. Title:
   2. Additional CPV code(s):
    45000000
   3. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    С. Тушовица, с.Нова бяла река и с.Бяла река., община Върбица, област Шумен.


   4. Description of the procurement:

    Предмет на настоящата обществена поръчка е „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в населените места в община Върбица" — Рехабилитация на улица „Аврора“ 1 в с. Тушовица Рехабилитация на улица „Аврора“ 2 в с. Тушовица „Рехабилитация на улица „Балкан“ и улица „Чапаев" в с. Тушовица „Рехабилитация на улица „Васил Левски" в с. Тушовица „Рехабилитация на улица „Дружба" в с. Тушовица „Рехабилитация на улица „Камчия" в с. Тушовица „Рехабилитация на улица „Кишинев" в с. Нова бяла река „Рехабилитация на улица “Вапцаров" в с. Бяла река. Пълният обхват на дейностите, количеството и естеството на строителните работи е подробно описано в техническите спецификации, неразделна част от настоящата документация за участие в обществена поръчка.


   5. Award criteria:
    Quality criterion - Name: Срок за изпълнение на строително-ремонтните дейности / Weighting: 50
    Price - Weighting: 50
   6. Estimated value:
    Value excluding VAT: 375 000.00 BGN
   7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:
    Duration in days: 30
    This contract is subject to renewal: no
   8. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
   9. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
   10. Information about options:
    Options: no
   11. Information about electronic catalogues:

   12. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   13. Additional information:
 3. Section III
  1. Conditions for participation:
   1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers:
    List and brief description of conditions:

    Участникът следва да има регистрация (вписване) в Централния професионален регистър на строителя към Камарата на строителите в Р. България, за изпълнение на строежи от: IІ-ра група: строежи от транспортната инфраструктура, строежи от IIІ-та категория — строежи по чл. 137, ал. 1, т. 3, буква „а“ от ЗУТ — общински пътища, улици от първостепенната улична мрежа III и IV клас и съоръженията кум тях, а за чуждестранни лица — в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.


   2. Economic and financial standing:
    List and brief description of selection criteria:

    А. Годишни финансови отчети или съставните им части и/или справка за общия оборот и/или оборот от строителството.

    б. Доказателства за наличието на валидна Застраховка за професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството” по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ и Декларация от участника, че в случай, че преди или по време на действие на договора застраховката изтече, то действието ѝ ще бъде подновено със срок не по- малък от срока на договора.


    Minimum level(s) of standards possibly required:

    По отношение на икономическото и финансовото състояние възложителят поставя следните изисквания:

    а. Да е реализирал минимален общ оборот, включително минимален оборот от строителство на улици и пътища в размер на 600 000 BGN /шестстотин хиляди лева/.

    б. Участникът следва да има сключена валидна застраховка „Застраховка за професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството“ по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ за лица регистрирани на територията на Р. България или еквивалентна за чуждестранни лица, в съответствие със законодателството на държавата в която са установени. Същата трябва да бъде придружена с декларация от участника, че в случай, че преди или по време на действие на договора застраховката изтече, то действието ѝ ще бъде подновено със срок не по-малък от срока на договора.

    За участник, установен/регистриран в Република България, застраховката за професионална отговорност следва да бъде съгласно чл. 171, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ). За участник, установен/регистриран извън Република България застраховката за професионална отговорност следва да бъде еквивалента на тази по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, но направена съгласно законодателството на държавата, където е установен/ регистриран участника.


   3. Technical and professional ability:
    List and brief description of selection criteria:

    А. Списък на строителството идентично или сходно с предмета на поръчката /Приложение № 8/ , придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.

    б. Списък на инженерно-техническия състав, който ще участва в изпълнението на поръчката — /Приложение № 9/.

    в. Доказателства за наличие на внедрена система за управление на качеството по стандарт ISO 9001:2008 или еквивалент, с предметен обхват в областта на строителството.

    г. Доказателства за наличие на разработена и внедрена интегрирана система за управление на околна среда по стандарт ISO 14001:2004 (14001:2005) или еквивалент, с предметен обхват в областта на строителството.


    Minimum level(s) of standards possibly required:

    А. През предходните 5 (пет) календарни години, считано от датата на подаване на заявлението, да е изпълнил дейности с предмет и обем в областта на строителството, идентичен или сходен с предмета на обществената поръчка.

    Забележка: Под „сходни“ с тези на поръчката дейности следва да се разбира: изпълнение на дейности по основен ремонт/рехабилитация, и/или на текущ ремонт, и/или реконструкция, и/или изграждане на улична, и/или пътна мрежа, в обеми не по малко от 4 000 м2 положен асфалт;

    б. Да разполага с екип, който да включва минимум следните специалисти — За Технически ръководител на обектите — изисква се да е назначен по трудов договор, съгласно чл. 163а ЗУТ, да е строителен инженер с образователна степен „магистър“ или еквивалентна, специалност Транспортно и/или Пътно строителство и/или „ПГС“/„ССС“ или еквивалентна; Да има опит на управленска/координираща позиция на минимум 2 (два) строителни обекта с предмет еднакъв или сходен с предмета на обществената поръчка.

    За Специалист — контрол на качеството — изисква се да е назначен по трудов договор, съгласно чл. 15, ал. 1, т. 4, б. „б“ от ЗКС, да има придобита професионална квалификация, отговаряща на изискванията на чл. 163а, ал. 2 от ЗУТ или еквивалентна, да има валиден сертификат за преминат курс за контрол на качеството или еквивалентно. Да има опит при изпълнението на минимум 1 (един) строителен обект, като изпълняващ длъжността, за която е предложен.

    За Специалист по ЗБУТ — изисква се да е назначен по трудов договор, съгласно чл. 15, ал. 1, т. 4, б.„в“ от ЗКС, изисква се да има придобита професионална квалификация, отговаряща на изискванията на чл. 163а, ал. 2 от ЗУТ или еквивалентна, притежаващ валидно удостоверение (сертификат) за завършен курс за координатор по здраве и безопасност или еквивалентно. Да има опит при изпълнението на минимум 1 (един) строителен обект, като изпълняващ длъжността, за която е предложен.

    в. Участникът трябва да има внедрена система за управление на качеството по стандарт ISO 9001:2008 или еквивалент, с предметен обхват в областта на строителството.

    г. Участникът трябва да има разработена и внедрена интегрирана система за управление на околна среда по стандарт ISO 14001:2004 (14001:2005) или еквивалент, с предметен обхват в областта на строителството.

    д. Участникът трябва да разполага с оборудване за изпълнение на обществената поръчка — строителни машини и техническо оборудване за изпълнение на обществената поръчка, под формата на собствени и/или наети и/или друга форма на официален ангажимент за срока на изпълнение на поръчката, минимум със следното оборудване:

    — Асфалтополагач — 1 брой;

    — Пътна фреза – 1 брой;

    — Самосвал — 1 брой;

    — Валяк еднобандажен вибрационен 16 тона — 1 брой;

    — Валяк двубандажен вибрационен 9 тона — 1 брой;

    — Валяк гумен — 1 брой;

    — Валяк двубандажен 1,5-2.5 тона — 1 брой;

    — Моторна метла — 2 броя;

    — Фугозер — 2 броя;

    — Механична четка — 1 брой;

    — Автогудронатор — 1 брой;

    — Багер — 1 брой.


   4. Information about reserved contracts:
  2. Conditions related to the contract:
   1. Information about a particular profession:
    Contract performance conditions:

    Начинът на плащане (за всички обособени позиции) е уреден в проекта на договора, неразделна част от Документацията на настоящата обществена поръчка.

    Гаранцията за изпълнение на договора за обществена поръчка е в размер на 3 % (три процента) от стойността на договора за възлагане на обществената поръчка. Гаранцията за изпълнение се предоставя в една от следните форми:

    — парична сума;

    — банкова гаранция;

    — застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

    Гаранцията може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице — гарант.

    Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение.

    Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, тогава в нея трябва да бъде изрично записано, че е:

    — безусловна и неотменима;

    — в полза на Община Върбица;

    — със срок на валидност най-малко 30 дни след срока за изпълнение на договора.


   2. Information about staff responsible for the performance of the contract:
    Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract
 4. Section IV
 5. Description:
  1. Type of procedure:
   Open procedure
  2. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system:
  3. Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue:
  4. Information about negotiation:
  5. Information about electronic auction:
  6. Information about the Government Procurement Agreement (GPA):
   The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
 6. Administrative information:
  1. Previous publication concerning this procedure:
  2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate:
   Date: 2017-10-17
   Local time: 16:00
  3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates:
  4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
   BG
  5. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender:
   (from the date stated for receipt of tender)
  6. Conditions for opening of tenders:
   Date: 2017-10-18
   Local time: 10:00
   Place:

   Гр. Върбица, Административната сграда на община Върбица, стая 206.


   Information about authorised persons and opening procedure:

   Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.


 1. Information about recurrence
  This is a recurrent procurement: no
 2. Information about electronic workflows
 3. Additional information

  Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.


 4. Procedures for review
  1. Review body
   Комисия за защита на конкуренцията
   бул. „Витоша“ № 18
   София
   1000
   Bulgaria
   Contact person: 1000
   Telephone: +359 29884070
   E-mail: cpcadmin@cpc.bg
   Fax: +359 29807315
   Internet address: http://www.cpc.bg
  2. Body responsible for mediation procedures

  3. Review procedure
   Precise information on deadline(s) for review procedures:

   Съгласно чл. 197, ал. 1 от Закона за обществените поръчки.


  4. Service from which information about the review procedure may be obtained

   Съгласно чл. 197, ал. 1 от Закона за обществените поръчки. 5. Date of dispatch of this notice
  2017-09-12

Other tenders from Bulgaria за for this period

Construction work for school buildings Source: TED

Electrical power systems design services Source: TED

Construction supervision services Source: TED

Postal services related to letters Source: TED

Software package and information systems Source: TED