Construction work for school buildings

Country: Bulgaria
Language: EN BG
Customer: Община Горна Оряховица
Number: 4251414
Publication date: 14-09-2017
Contract value: 101 355 (USD)
Price original: 170 338 (BGN)

Source: TED
Descripition in original language
Tags: Безопасность Construction

Description

 1. Section I
  1. Name and addresses
   Община Горна Оряховица
   пл. „Георги Измирлиев“ № 5
   Горна Оряховица
   5100
   Bulgaria
   Telephone: +359 618-60874
   E-mail: go_op_104@abv.bg
   Fax: +359 618-60203
  2. Joint procurement
  3. Communication
   The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at
   http://www.g-oryahovica.org/2014-07-20-16-47-27/-15042016/115-2016-04-15-09-47-46/5819-2017-09-11-08-39-02.html
   Additional information can be obtained from the abovementioned addressto the abovementioned address
  4. Type of the contracting authority:
   Regional or local authority
  5. Main activity:
   General public services
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    „Ремонт на физкултурен салон на професионална гимназия по хранителни технологии „Професор Асен Златаров“ гр. Горна Оряховица“.


   2. Main CPV code:
    45214200
   3. Type of contract:
    Works
   4. Short description:

    Предмета на процедурата е ремонт на физкултурен салон на професионална гимназия по хранителни технологии „Професор Асен Златаров“ гр. Горна Оряховица. Основните видове работи са: ремонт на покрив; дограма. Подвидовете работи са съгласно количествена сметка и техническа спецификация, неразделна част от настоящото обявление.


   5. Estimated total value:
    Value excluding VAT: 170 337.50 BGN
   6. Information about lots:
    This contract is divided into lots: no
  2. Description
   1. Title:
   2. Additional CPV code(s):
    45000000
   3. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Гр. Горна Оряховица, ул. „Св. Княз Борис I“ 74.


   4. Description of the procurement:

    Сградата на физкултурния салон на професионалната гимназия по хранителни технологии „Проф. д-р. Асен Златаров“ е двуетажна с площ 756 м2. Към него има прилежащи помещения — съблекални, стаи за учители, работилница, както и стая за игра на тенис на маса.

    Видовете работи са: Ремонт на покрив; Подмяна на дограма -Подмяна на съществуващата дървена и метална прозоречна дограма с нова PVC и Подмяна на вътрешни врати с алуминиева дограма с цвят„златен дъб“, в т.ч. „обръщане“ страниците; Физкултурен салон: Демонтаж на прозорци и решетки; Демонтаж на дървена ламперия и осветителни тела; Боядисване на стени с латекс двукратно /стени с цветен латекс, тава с бял/; Боядисване на цокъл с блажна боя; Доставка и монтаж на ново дюшеме вкл. циклене и лакиране; Доставка и монтаж на дървени первази; Разчертаване на комбинирано игрище — волейбол, хандбал и футбол;

    Стая тенис на маса и склад — Подготовка на стените за шпакловане и боядисване; Боядисване с латекс двукратно по стени и тавани; Боядисване цокли с блажна боя; Машинно циклене на стар паркет, вкл. лакиране и монтиране на PVC первази;

    Доставка и полагане на теракотни плочки на лепило вкл. направа на первази ( в склад);

    Ремонт на съблекални — мъже и жени — Подготовка на стените за шпакловане и боядисване; Боядисване с латекс двукратно по стени и тавани; Боядисване цокли с блажна боя; Доставка и полагане на теракотни плочки на лепило вкл. направа на первази (дамска съблекалня); Машинно циклене на стар паркет, вкл. лакиране (мъжка съблекалня) и монтиране на PVC первази;

    WC и баня — Демонтират се старите мивки, чугунени клекала, както и керамичните плочки; Подготовка на стените за шпакловка и боядисване; Демонтаж на фаянсови плочки; Доставка и монтаж на фаянсови плочки; Доставка и полагане на теракотни плочки на лепило вкл. направа на первази;

    Стая учител — Подготовка на стените за шпакловане и боядисване; Боядисване с латекс двукратно по стени и тавани; Боядисване цокли с блажна боя; Машинно циклене на стар паркет, вкл. лакиране (мъжка съблекалня) и монтиране на PVC первази;

    Коридори, стълбища — Подготовка на стените за шпакловане и боядисване; Боядисване с латекс двукратно по стени и тавани;

    Боядисване цокли с блажна боя; Доставка и полагане на теракотни плочки на лепило вкл. направа на первази(дамска съблекалня);

    Водопровод — Подмяна на PVC тръби, вкл. всички фасонни части — ф110 мм, ф50 мм; Доставка и монтаж на полипропиленови тръби за студена вода вкл. всички присъединителни части — ф20 мм, ф25 мм, ф32 мм; Доставка и монтаж на полипропиленови тръби за гореща вода вкл. всички присъединителни части — ф20 мм, ф25 мм, ф32 мм; Доставка и монтаж на тръбна топлоизолация от микропореста гума за ф20 мм, ф25 мм и ф32 мм, d=6 мм; Доставка и монтаж тоалетна мивка — среден формат конзола вкл. фасонни части и подвързване и смесителна батерия; Доставка и монтаж моноблок, вкл всички присъединителни части;

    Доставка и монтаж бойлер — 500 л, хоризонтален, емайлиран, мощност 7,5 kW;

    Канализация — Подмяна на канализационни тръби включително всички фасонни части — PVC тръби ф32 мм, ф50 мм и ф110 мм;

    Подмяна на подови сифони ф50

    Част Електро — Подмяна на осветителни тела във физкултурен салон — доставка и монтаж на прожектор 150 W, IP65, корпус от лят алуминий, симетричен рефлектор, термозакалено предпазно стъкло, к-кт с метал-халогенна лампа с мощност 150 W, к-кт с предпазна решетка неръждаема; Осветителната инсталация ще се захрани със СВТ3х2,5, СВТ 5х2,5; Командването на осветлението ще се извършва централно и ръчно; Доставка и монтаж на ключове и контакти — ще се монтират на височина 1,30 м от готов под; Доставка и монтаж на табло физкултурен салон — метален уплътнен шкаф; Подмяна на осветителни тела в помещения... продължава в Техническа спецификация.


   5. Award criteria:
    Quality criterion - Name: Т „Срок за изпълнение“ / Weighting: 60
    Price - Weighting: 40
   6. Estimated value:
    Value excluding VAT: 170 337.50 BGN
   7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:

    End: 2017-12-29
    This contract is subject to renewal: no
   8. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
   9. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
   10. Information about options:
    Options: no
   11. Information about electronic catalogues:

   12. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   13. Additional information:
 3. Section III
  1. Conditions for participation:
   1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers:
    List and brief description of conditions:

    Възложителят не поставя изисквания към участниците за упражняване на професионална дейност.

    За изпълнение на строителството не се изисква вписване на Централен професионален регистър на строителя, както и няма издаване на строително разрешение.


   2. Economic and financial standing:
    List and brief description of selection criteria:

    Възложителят не поставя изисквания към участниците за икономическото и финансовото им състояние.


    Minimum level(s) of standards possibly required:

    Възложителят не поставя изисквания към участниците за икономическото и финансовото им състояние.


   3. Technical and professional ability:
    List and brief description of selection criteria:

    1. Участниците трябва да са изпълнили дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на настоящата обществена поръчка, най — много за последните 5 г. от датата на подаване на оферта.

    * под дейности „сходни“ с предмета и обема на настоящата обществена поръчка ще се приема изпълнение на основен или текущ ремонт на сгради, без значение от предназначението им — за жилищни, производствени или други нужди.

    2. За изпълнение на настоящата обществена поръчка, участниците трябва да разполагат с минимално посочения от Възложителя технически лица, включени или не в структурата на участника, включително тези, които отговарят за контрол на качеството, с необходимата компетентност.

    3. За изпълнение на настоящата обществена поръчка, участниците трябва да разполагат с минимално посочените от Възложителя технически средства.


    Minimum level(s) of standards possibly required:

    1. Участниците декларират в ЕЕДОП обстоятелствата, в съответствие с поставения от Възложителя критерий за подбор, като към него представят минимум 1 удостоверение за добро изпълнение на строителство, съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП, което съдържа стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания;

    2. Участниците декларират в ЕЕДОП минимално изискуемия технически персонал от Възложителя, с посочени конкретно лица, с необходимата професионална квалификация и компетентност, както следва:

    — Технически ръководител на обекта: с образователно-квалификационна степен „магистър “ или „бакалавър“ в областта на строителството, или строителен техник; Професионален опит: минимум 1 година в областта на строителството;

    — Координатор по безопасност и здраве: да отговаря на изискванията по чл. 5, ал. 2 от Наредба № 2/22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР, притежаващ удостоверение или еквивалентно;

    — Отговорник по контрола на качеството: да притежава съответното удостоверение за преминато обучение за контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за контрол на съответствието на строителните продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалентен документ;

    3. Участниците декларират в ЕЕДОП минимално изискуемите технически средства, необходими за изпълнение на строителството, както следва:

    Автомобил лекотоварен - 1 бр; Автомобил тежкотоварен - 1 бр; Електрожен - 1 бр; Подемна машина - 1 бр; Ударнопробивна машина - 1 бр.

    В случай, че участник използва капацитета на трети лица, ЕЕДОП се представя отделно за тях.

    Забележка: Избраният за изпълнител, при сключване на договора представя документи удостоверяващи образованието, професионалната квалификация и професионалния опит на посочените в ЕЕДОП лица, както и документи удостоверяващи наличието на техническите средства /документ за собственост, договор за лизинг, наем и др. подходящи/, съгласно чл. 67, ал. 6 от Закона за обществените поръчки.


   4. Information about reserved contracts:
  2. Conditions related to the contract:
   1. Information about a particular profession:
   2. Information about staff responsible for the performance of the contract:
 4. Section IV
 5. Description:
  1. Type of procedure:
   Open procedure
  2. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system:
  3. Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue:
  4. Information about negotiation:
  5. Information about electronic auction:
  6. Information about the Government Procurement Agreement (GPA):
   The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
 6. Administrative information:
  1. Previous publication concerning this procedure:
  2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate:
   Date: 2017-10-20
   Local time: 17:00
  3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates:
  4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
   BG
  5. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender:
   (from the date stated for receipt of tender)
  6. Conditions for opening of tenders:
   Date: 2017-10-23
   Local time: 14:00
   Place:

   Зала 114 на Община Горна Оряховица.


   Information about authorised persons and opening procedure:

   На публичното заседание могат да присъстват участници и техни упълномощени представители, които представят изрично пълномощно, както и представители на средствата за масово осведомяване.


 1. Information about recurrence
  This is a recurrent procurement: no
 2. Information about electronic workflows
 3. Additional information

  На публичното заседание могат да присъстват участници и техни упълномощени представители, които представят изрично пълномощно, както и представители на средствата за масово осведомяване.


 4. Procedures for review
  1. Review body
   Комисия за защита на конкуренцията
   бул. „Витоша“ № 18
   София
   1000
   Bulgaria
   Contact person: 1000
   Telephone: +359 29884070
   E-mail: cpcadmin@cpc.bg
   Fax: +359 29807315
   Internet address: http://www.cpc.bg
  2. Body responsible for mediation procedures

  3. Review procedure
   Precise information on deadline(s) for review procedures:

   Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки.


  4. Service from which information about the review procedure may be obtained

   Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки. 5. Date of dispatch of this notice
  2017-09-12

Other tenders from Bulgaria за for this period

Electrical power systems design services Source: TED

Construction supervision services Source: TED

Postal services related to letters Source: TED

Software package and information systems Source: TED

Electricity Source: TED