Electronic equipment

Country: Bulgaria
Language: EN BG
Customer: Агенция „Пътна инфраструктура“
Number: 4742413
Publication date: 10-10-2017
Contract value: 357 015 (USD)
Price original: 600 000 (BGN)

Source: TED
Descripition in original language
Tags: electrotechnical, electronic and electromechanical equipment

Description

 1. Section I
  1. Name and addresses
   Агенция „Пътна инфраструктура“
   бул. „Македония“ № 3
   София
   1606
   Bulgaria
   Telephone: +359 9173396
   E-mail: b.s.borisova@api.bg
   Fax: +359 9522563
  2. Joint procurement
  3. Communication
   The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at
   http://www.api.bg/PROXY/index2.php?/public/index.jsp?proc=941
   Additional information can be obtained from the abovementioned addressto the abovementioned address
  4. Type of the contracting authority:
   Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
  5. Main activity:
   Other activity: проектиране, строителство, поддръжка и ремонт на РПМ
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    „Определяне на изпълнител за Поддържане на система за автоматизирано събиране на данни за трафика по автомобилните пътища от втори и трети клас в Република България“.


   2. Main CPV code:
    31710000
   3. Type of contract:
    Services
   4. Short description:

    Предмет на настоящата обществена поръчка е определяне на изпълнител за “Поддържане на система за автоматизирано събиране на данни за трафика по автомобилните пътища от втори и трети клас в Република България”. В този смисъл, целта на обществената поръчка е Агенция „Пътна инфраструктура“ да избере изпълнител за поддържане на съществуващата система за автоматизирано събиране на данни за трафика по автомобилните пътища от втори и трети клас в Република България” за период от 36 (тридесет и шест) месеца.

    В рамките на настоящата обществена поръчка е необходимо да бъде осигурена поддръжка на съществуващата система от 121 автоматични устройства записващи пътния трафик /АУЗПТ/, съгласно изискванията на възложителя, посочени в Техническото задание.


   5. Estimated total value:
    Value excluding VAT: 600 000.00 BGN
   6. Information about lots:
    This contract is divided into lots: no
  2. Description
   1. Title:
   2. Additional CPV code(s):
    31710000, 34972000, 32260000, 48000000, 72253200
   3. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Територията на Република България — в обхвата на всички 27 области в страната;


   4. Description of the procurement:

    Предмет на настоящата обществена поръчка е определяне на изпълнител за “Поддържане на система за автоматизирано събиране на данни за трафика по автомобилните пътища от втори и трети клас в Република България”. В този смисъл, целта на обществената поръчка е Агенция „Пътна инфраструктура“ да избере изпълнител за поддържане на съществуващата система за автоматизирано събиране на данни за трафика по автомобилните пътища от втори и трети клас в Република България” за период от 36 (тридесет и шест) месеца.

    В рамките на настоящата обществена поръчка е необходимо да бъде осигурена поддръжка на съществуващата система от 121 автоматични устройства записващи пътния трафик /АУЗПТ/, съгласно изискванията на възложителя, посочени в Техническото задание.

    Съществуващо положение: През 2014г. в рамките на договор № РД-37-8/10.09.2013 г. е изградена система за автоматизирано събиране на данни за трафика по автомобилните пътища от втори и трети клас в Република България, която се състои от общо 120 АУЗПТ с прилежащ хардуер и операционен и анализиращ софтуер, с поредни номера от № 3001 до № 3120 включително, разположени на пътища от II-ри и III-ти клас по републиканската пътна мрежа. Системата е въведена в експлоатация с Протокол от 21.5.2014 г. В рамките на Договор № РД-37-14/01.09.2016г. АУЗПТ № 3015 е изменен, поради разширението на път II-18 „Софийски околовръстен път“ и е изграден нов АУЗПТ № 3121 на път II-81, който е свързан към съществуващата система за автоматизирано събиране на данни за трафика.


   5. Award criteria:
   6. Estimated value:
    Value excluding VAT: 600 000.00 BGN
   7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:
    Duration in months: 36
    This contract is subject to renewal: no
   8. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
   9. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
   10. Information about options:
    Options: no
   11. Information about electronic catalogues:

   12. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   13. Additional information:

    Обществената поръчка се възлага въз основа на „икономически най-изгодната оферта“. Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на критерий за възлагане „най-ниска цена“ по чл. 70, ал, 2, т. 1 от ЗОП. Оценката на офертата на всеки участник се опр. на база съотн. между най-ниската предл. единична цена към един. цена, предложена от съотв. участник за всяка една позиц. от ценовото предл.


 3. Section III
  1. Conditions for participation:
   1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers:
    List and brief description of conditions:

    Възложителят не е поставил изисквания.


   2. Economic and financial standing:
    List and brief description of selection criteria:

    Възложителят не е поставил изисквания.


   3. Technical and professional ability:
    List and brief description of selection criteria:

    Изисква се участник в процедурата:

    1. През последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, участникът да е изпълнил минимум 1 (една) услуга с предмет, идентичен или сходен с предмета на настоящата обществена поръчка. За услуги идентични или сходни с предмета на поръчката се приемат услуги по поддръжка и/или изграждане на информационни системи, съдържащи център за управление, комуникационна среда и крайни устройства.

    2. Участникът трябва да има внедрена и сертифицирана система за управление на качеството, съответстваща на стандарт БДС ЕN ISO 9001:2008/ ISO 9001:2015 или еквивалентен, с обхват сходен с предмета на поръчката, включващ поддръжка и/или изграждане на информационни системи. Сертификатът трябва да е издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.

    3. Участникът трябва да има внедрена система за управление на сигурността на информацията, съответстваща на стандарт БДС ЕN ISO 27001:2013 или еквивалентен, с обхват поддръжка и/или изграждане на информационни системи за управление на сигурността на информацията;

    4. Изисква се участникът в процедурата да разполага с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката.

    При подаване на оферта, информацията относно изискванията се посочва от участника в ЕЕДОП, в съответствие с указанията за попълването му, приложени към документация.

    Съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП, възложителят може да изисква от участниците и кандидатите по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.

    В тези случаи, изискването се доказва с представянето на:

    по т. 1 — Списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга.

    по т. 2 и т. 3 — Заверено копие на сертификат по чл. 64, ал. 1, т. 10 от ЗОП, удостоверяващо съответствието с изискуемия се стандарт. Участникът, определен за изпълнител, трябва да има валиден сертификат през целия срок на изпълнение на договора, а когато е приложимо да прилага еквивалентните мерки.

    по т. 4 — Списък на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, в който е посочена професионална компетентност на лицата.


    Minimum level(s) of standards possibly required:

    1. През последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, участникът да е изпълнил минимум 1 (една) услуга с предмет, идентичен или сходен с предмета на настоящата обществена поръчка. За услуги идентични или сходни с предмета на поръчката се приемат услуги по поддръжка и/или изграждане на информационни системи, съдържащи център за управление, комуникационна среда и крайни устройства.

    2. Участникът трябва да има внедрена и сертифицирана система за управление на качеството, съответстваща на стандарт БДС ЕN ISO 9001:2008/ ISO 9001:2015 или еквивалентен, с обхват сходен с предмета на поръчката, включващ поддръжка и/или изграждане на информационни системи. Сертификатът трябва да е издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.

    3. Участникът трябва да има внедрена система за управление на сигурността на информацията, съответстваща на стандарт БДС ЕN ISO 27001:2013 или еквивалентен, с обхват поддръжка и/или изграждане на информационни системи за управление на сигурността на информацията;

    4. Изисква се участникът в процедурата да разполага с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката, включващ най-малко:

    А). Ръководител проект — 1 (един) брой;

    Професионална област (квалификация): висше образование по специалност „Машинно инженерство“, „Математика“, „Информационни и/или комуникационни технологии“, „Управление на проекти“ или еквивалентна.

    Специфичен опит: участие в екип на позиция, свързана с извършването на ръководна дейност в минимум 2 (две) изпълнени услуги в сходна на поръчката област.

    Б). Ръководител технически екип — 1 (един) брой;

    Професионална област (квалификация): висше образование по специалност „Машинно инженерство“, „Математика“, „Информационни и/или комуникационни технологии“, или еквивалентна.

    Специфичен опит: участие в екип на позиция, свързана участие в технически екип в минимум 1 (една) изпълнена услуга в сходна на поръчката област.

    В). Системен архитект — 1 (един) брой;

    Професионална област (квалификация): висше образование по специалност „Машинно инженерство“, „Математика“, „Информационни и/или комуникационни технологии“ или еквивалентна.

    Специфичен опит: участие в екип на позиция, свързана с разработването и внедряването на софтуер в минимум 1 (една) изпълнена услуга в сходна на поръчката област.

    Г). Софтуерен експерт — 1 (един) брой:

    Професионална област (квалификация): висше образование по специалност „Машинно инженерство“, „Математика“, „Информационни и/или комуникационни технологии“ или еквивалентна.

    Специфичен опит: участие в екип на позиция, свързана с разработването и внедряването на софтуер в минимум 1 (една) изпълнена услуга в сходна на поръчката област.

    *Забележка: 1 физическо лице може да изпълнява функциите само на 1 експерт.

    *Забележка: За услуги идентични или сходни с предмета на поръчката се приемат услуги по поддръжка и/или изграждане на информационни системи, съдържащи център за управление, комуникационна среда и крайни устройства.


   4. Information about reserved contracts:
  2. Conditions related to the contract:
   1. Information about a particular profession:
    Contract performance conditions:

    Възл. отстранява от участие участник, за когото са налице осн. по чл. 54, ал. 1 от ЗОП, чл. 55, ал. 1, т. 1, т. 3, т. 4 и т. 5 от ЗОП, усл. по чл. 107 от ЗОП, както и обст. по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДР, контролираните от тях лица и техните действ. собс-ци, както и ако след покана от страна на Възложителя и в определения в нея срок участникът откаже да удължи срока на валидност на офертата си или ако представи оферта с по — кратък срок на валидност. Съгл. договора, изп-т представя: гар-ция за изп-е-3 % от Цената за изп. на дог-ра без ДДС; Гаранцията се представя, съгл. чл.111, ал.5 ЗОП и условията в документацията за обществената поръчка, предвидени за нея.


   2. Information about staff responsible for the performance of the contract:
    Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract
 4. Section IV
 5. Description:
  1. Type of procedure:
   Open procedure
  2. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system:
  3. Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue:
  4. Information about negotiation:
  5. Information about electronic auction:
  6. Information about the Government Procurement Agreement (GPA):
   The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
 6. Administrative information:
  1. Previous publication concerning this procedure:
  2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate:
   Date: 2017-11-16
   Local time: 17:30
  3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates:
  4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
   BG
  5. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender:
   (from the date stated for receipt of tender)
  6. Conditions for opening of tenders:
   Date: 2017-11-17
   Local time: 14:00
   Place:

   Гр. София, бул. „Македония“ № 3, сградата на Агенция „Пътна инфраструктура“.


   Information about authorised persons and opening procedure:

   На отварянето могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.


 1. Information about recurrence
  This is a recurrent procurement: no
 2. Information about electronic workflows
 3. Additional information

  Обществената поръчка се възлага въз основа на „икономически най-изгодната оферта“. Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на критерий за възлагане „най-ниска цена“ по чл. 70, ал, 2, т. 1 от ЗОП. Оценката на офертата на всеки участник се опр. на база съотн. между най-ниската предл. единична цена към един. цена, предложена от съотв. участник за всяка една позиц. от ценовото предл.


 4. Procedures for review
  1. Review body
   Комисия за защита на конкуренцията
   бул. „Витоша“ № 18
   София
   1000
   Bulgaria
   Contact person: 1000
   Telephone: +359 29884070
   E-mail: cpcadmin@cpc.bg
   Fax: +359 29807315
   Internet address: http://www.cpc.bg
  2. Body responsible for mediation procedures

  3. Review procedure
   Precise information on deadline(s) for review procedures:

   Сроковете за подаване на жалба по процедурата са съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.


  4. Service from which information about the review procedure may be obtained

   Сроковете за подаване на жалба по процедурата са съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП. 5. Date of dispatch of this notice
  2017-10-05

Other tenders from Bulgaria за for this period

Repair and maintenance services of motor vehicles and associated equipment Source: TED

Medical consumables Source: TED

Occupational clothing, special workwear and accessories Source: TED

Electricity Source: TED

Electricity Source: TED