Electronic message and information services

Country: Bulgaria
Language: EN BG
Customer: „Български пощи” ЕАД
Number: 6433686
Publication date: 22-12-2017
Source: TED
Descripition in original language
Tags: Electronic message services

Description

 1. Section I
  1. Name and addresses
   „Български пощи” ЕАД
   ул. „Академик Стефан Младенов” № 1, бл. 31
   София
   1700
   Bulgaria
   Telephone: +359 2949-3149
   E-mail: g.stoeva@bgpost.bg
   Fax: +359 2-962-5329
  2. Joint procurement
  3. Communication
   The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at
   http://www.bgpost.bg/?cid=277
   Additional information can be obtained from the abovementioned addressto the abovementioned address
  4. Type of the contracting authority:
  5. Main activity:
   Postal services
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    „Предоставяне на комуникационна свързаност за нуждите на „Български пощи“ ЕАД”


   2. Main CPV code:
    64216000
   3. Type of contract:
    Services
   4. Short description:

    Предметът на обществената поръчка е „Предоставяне на комуникационна свързаност за нуждите на „Български пощи” ЕАД”, включващ достъп до Интернет и изграждане и поддържанe на единна комуникационна среда между всички обекти на „Български пощи“ ЕАД на територията на страната, независимо от тяхното разположение.


   5. Estimated total value:

   6. Information about lots:
    This contract is divided into lots: no
  2. Description
   1. Title:
   2. Additional CPV code(s):
    64216000
   3. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Предметът на поръчката ще се реализира в Национален информационен център (НИЦ), Централното управление, 2 специализирани поделения, 28 териториални поделения и прилежащите към тях пощенски станции.


   4. Description of the procurement:

    Съгласно техническите спецификации.


   5. Award criteria:
    Quality criterion - Name: К2 — Скорост на точка на свързаност / Weighting: 30
    Price - Weighting: К1-70
   6. Estimated value:
    Value excluding VAT: 2 880 000.00 BGN
   7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:
    Duration in months: 36
    This contract is subject to renewal: no
   8. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
   9. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
   10. Information about options:
    Options: no
   11. Information about electronic catalogues:

   12. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   13. Additional information:
 3. Section III
  1. Conditions for participation:
   1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers:
    List and brief description of conditions:

    Участникът трябва да притежава валиден лиценз, издаден от Комисия за регулиране на съобщенията (КРС) за изграждане и поддържане на обществена далекосъобщителна мрежа за пренос на данни и предоставяне на обществени далекосъобщителни услуги чрез нея на територията на Република България.

    При подаване на офертата съответствието с критерия годност се посочва в раздел А: Годност, Част IV: Критерии за подбор от ЕЕДОП и се представя копие на издадения валиден лиценз.


   2. Economic and financial standing:
    List and brief description of selection criteria:

    Възложителят не поставя изисквания към икономическото и финансово състояние на участниците.


    Minimum level(s) of standards possibly required:

    Възложителят не поставя изисквания.


   3. Technical and professional ability:
    List and brief description of selection criteria:

    Участниците трябва да представят следните документи за съответствие с критериите за подбор:

    1. доказателства (препоръки) за извършените услуги, които следва да бъдат издадени от получателя или друг компетентен орган или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата;

    2. декларация (свободен текст) за наличие на минимум 1 Gbps общ сумарен входящ гарантиран Интернет капацитет по наземни международни канали;

    3. декларация (свободен текст) за наличие на директна свързаност към минимум два международни оператора и Линк, и разпечатка от сайта на RIPE NCC - http://www.ripe.net за собствени линии към технически възли в международни телекомуникационни центрове, в който да се терминират международните канали на участниците;

    4. декларация (свободен текст) за наличие на резервираност на международната Интернет свързаност на база на технически възли и на устройства, в които се терминират международните връзки на участника;

    5. декларация (свободен текст) за наличие на статут и линк и разпечатка от сайта на RIPE за номер на автономна система и IP блокове — IPv4 и IPv6;

    6. декларация (свободен текст), че се поддържа динамична маршрутизация (BGP4 протокол) и описание на алокираните блокове;

    7. декларация (свободен текст) за наличие на собствена национална базирана мрежа;

    8. декларация (свободен текст) за наличие на собствена система за регистриране на проблеми и процедури за реакция в случай на необходимост;

    9. декларация (свободен текст) за наличие на работоспособна система за мониторинг на мрежата и услуги в реално време;

    10. заверено копие на валиден сертификат, издаден от акредитирано лице за сертификация на системи за управление на качеството по стандарта ISO 9001:2015 или еквивалентен;

    11. заверено копие на валиден сертификат, издаден от акредитирано лице за сертификация на системи за управление на информационната сигурност по стандарта ISO 27001:2013 или еквивалентен;

    12. заверено копие на валиден сертификат, издаден от акредитирано лице за сертификация на системи за управление на процесите по стандарта ISO 20000-1:2011 или еквивалентен.


    Minimum level(s) of standards possibly required:

    1. Участниците да са изпълнили дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тази на поръчката за последните три години от датата на подаване на офертата.

    За съответствие с посоченото изискване е необходимо участниците да декларират изпълнените дейности в ЕЕДОП, част IV Критерии за подбор, раздел В Технически и професионални способности, точка 1 б).

    Изисквано минимално ниво: минимум 2 (две) дейности с предмет и обем идентичен или сходен с този на поръчката.

    Под дейност идентична или сходна с предмета на поръчката да се разбира предоставяне на комуникационна свързаност, включваща достъп до Интернет, изграждане и поддържанe на единна комуникационна среда между обекти на територията на цялата страната, независимо от тяхното разположение.

    2. Участниците в процедурата трябва да прилагат система за управление на качеството, сертифицирана от акредитиран сертификационен орган, за съответствие със стандарта ISO 9001:2015 или еквивалентен.

    Съответствието с посоченото изискване участниците декларират в ЕЕДОП, част IV Критерии за подбор, раздел Г Стандарти за осигуряване на качеството, първа точка.

    3. Участниците трябва да са внедрили и да работят по сертифицирана система за управление на информационната сигурност според най-добрите практики по стандарта ISO 27001:2013 или еквивалентен.

    Съответствието с посоченото изискване участниците декларират в ЕЕДОП, част IV Критерии за подбор, раздел Г Стандарти за осигуряване на качеството, първа точка.

    4. Участниците трябва да са внедрили и да работят по сертифицирана система за управление на процесите в ИТ услугите според най-добрите практики по стандарта ISO 20000-1:2011 или еквивалентен.

    Съответствието с посоченото изискване участниците декларират в ЕЕДОП, част IV Критерии за подбор, раздел Г Стандарти за осигуряване на качеството, първа точка.

    5. Участниците да оперират с минимум 1 Gbps общ сумарен входящ гарантиран Интернет капацитет по наземни международни канали.

    Съответствието с посоченото изискване участниците декларират в ЕЕДОП, част IV Критерии за подбор, раздел В Технически и професионални способности, точка 3.

    6. Участниците да разполагат с директна свързаност към минимум два международни оператора, като международните Интернет свързаности да са реализирани чрез оптични преносни среди, по различни алтернативни и физически независими трасета.

    Съответствието с посоченото изискване участниците декларират в ЕЕДОП, част IV Критерии за подбор, раздел В Технически и професионални способности, точка 3.


   4. Information about reserved contracts:
   5. Deposits and guarantees required:

    Определеният изпълнител следва да предостави гаранция, която да обезпечи изпълнението на договора. Гаранцията за изпълнение е в размер на 5 % (пет на сто) от стойността на договора за обществена поръчка, без ДДС. Избраният изпълнител сам определя в каква форма да предостави гаранция за изпълнение на поръчката (чл. 111, ал. 5 от ЗОП). Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение са посочени в проекта на договор по настоящата обществена поръчка. Възложителят не дължи лихва за периода, през който средствата са престояли при него на законно основание.


   6. Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:

    Съгласно условията на документацията и проектодоговора.


   7. Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:

    В случай, че участникът участва като обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението, съгласно чл. 59, ал. 6 от ЗОП. Възложителят не поставя изисквания относно правната форма под която обединението ще участва в процедурата за възлагане на поръчката. Когато участникът е обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, се представя учредителният акт, споразумение и/или друг приложим документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението.


  2. Conditions related to the contract:
   1. Information about a particular profession:

    Contract performance conditions:

    Обществената поръчка трябва да бъде изпълнена съгласно условията на техническите спецификации.


   2. Information about staff responsible for the performance of the contract:
 4. Section IV
 5. Description:
  1. Type of procedure:
   Open procedure
  2. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system:
  3. Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue:
  4. Information about negotiation:
  5. Information about electronic auction:
  6. Information about the Government Procurement Agreement (GPA):
   The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
 6. Administrative information:
  1. Previous publication concerning this procedure:
  2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate:
   Date: 2018-01-24
   Local time: 17:30
  3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates:
  4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
   BG
  5. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender:
   (from the date stated for receipt of tender)
  6. Conditions for opening of tenders:
   Date: 2018-01-25
   Local time: 11:00
   Place:

   Централно управление на Български пощи ЕАД, София ул.„Академик Стефан Младенов“ № 1 бл.31, зала 212.


   Information about authorised persons and opening procedure:

   Съгласно чл. 54, ал. 2 ППЗОП отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.


 1. Information about recurrence
  This is a recurrent procurement: no
 2. Information about electronic workflows
 3. Additional information

  Съгласно чл. 54, ал. 2 ППЗОП отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.


 4. Procedures for review
  1. Review body
   Комисия за защита на конкуренцията
   бул. „Витоша” № 18
   София
   1000
   Bulgaria
   Contact person: 1000
   Telephone: +359 29884070
   E-mail: cpcadmin@cpc.bg
   Fax: +359 29807315
   Internet address: http://www.cpc.bg
  2. Body responsible for mediation procedures

  3. Review procedure
   Precise information on deadline(s) for review procedures:

   Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 и т. 7 от ЗОП.


  4. Service from which information about the review procedure may be obtained

   Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 и т. 7 от ЗОП. 5. Date of dispatch of this notice
  2017-12-20

Other tenders from Bulgaria за for this period

Collection agency services Source: TED

Repair and maintenance services of machinery Source: TED

Parts of sinking machinery Source: TED

Office and computing machinery, equipment and supplies except furniture and software packages Source: TED

Industrial clothing Source: TED