Electrical machinery, apparatus, equipment and consumables; lighting

Description

 1. Section I
  1. Name and addresses
   „ЧЕЗ Разпределение България“ АД
   бул. „Цариградско шосе“ № 159, БенчМарк бизнес център
   София
   1784
   Bulgaria
   Telephone: +359 28958923
   E-mail: yuliya.dobreva@cez.bg
   Fax: +359 28272171
  2. Joint procurement
  3. Communication
   The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at
   https://platform.negometrix.com/PublicBuyerProfile/PublishedTenderInformation.aspx?tenderId=76078&companyId=20808
   Additional information can be obtained from the abovementioned addressto the abovementioned address
  4. Type of the contracting authority:
  5. Main activity:
   Electricity
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    „Доставка на правоъгълен полимерен стъклоусилен капак за кабелни шахти, клас В 125, размери (900/600/80) mm“.


    Reference number: PPD 17-144
   2. Main CPV code:
    31000000
   3. Type of contract:
    Supplies
   4. Short description:

    Управителният съвет на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, като секторен възложител на обществени поръчки по смисъла на чл. 5, ал. 4, т. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), извършващ секторна дейност по чл. 123, т. 2 във връзка с чл. 125, ал. 1, т. 1 от ЗОП и § 2, т. 60 от ДР на ЗОП въз основа на специални или изключителни права по смисъла на § 2, т. 47 от ЗОП, открива и провежда „открита“ по вид процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на правоъгълен полимерен стъклоусилен капак за кабелни шахти, клас В 125, размери (900/600/80) mm“, реф. № PPD 17-144.


   5. Estimated total value:

   6. Information about lots:
    This contract is divided into lots: no
  2. Description
   1. Title:
   2. Additional CPV code(s):
    31000000
   3. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Складовете на Възложителя — на територията на Република България, в градовете: София, Враца, Левски и Дупница или на конкретни адреси на обекти на Възложителя.


   4. Description of the procurement:

    Правоъгълен полимерен стъклоусилен капак за кабелни шахти, клас В 125, размери (900/600/80) mm — ориент. к-во 12 000 бр.;

    Инструмент за повдигане (ключ) на полимерен капак В 125 — ориент. к-во 260 бр.


   5. Award criteria:
   6. Estimated value:
    Value excluding VAT: 920 840.00 BGN
   7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:
    Duration in months: 48
    This contract is subject to renewal: no
   8. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
   9. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
   10. Information about options:
    Options: no
   11. Information about electronic catalogues:

   12. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   13. Additional information:

    До изтичането на срока за подаване на офертите на хартиен носител всеки участник трябва да предостави мостра на 1 (един) брой капак на адрес: гр. София, ул. „Димитър Списаревски“ № 10, съгласно раздел III.2. „Указания за изготвяне на документите за участие“ от документацията за участие в процедурата.


 3. Section III
  1. Conditions for participation:
   1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers:
    List and brief description of conditions:

    Не се изисква.


   2. Economic and financial standing:
    List and brief description of selection criteria:

    Hе се изисква.


    Minimum level(s) of standards possibly required:

    Възложителят не поставя изисквания за икономическото и финансово състояние на участниците.


   3. Technical and professional ability:
    List and brief description of selection criteria:

    Възложителят има изисквания към участниците по отношение на този критерий за подбор в съответствие с чл. 63, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ЗОП, както следва:

    Всеки участник следва да е изпълнил за последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата си, дейности с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на поръчката, съгласно минималното изискване и дефиницията за сходство на предмета и обема на изпълнение, определени по-долу.


    Minimum level(s) of standards possibly required:

    През последните 3 години, считано от крайната дата за подаване на оферти, всеки участник трябва да е изпълнил дейности с предмет, идентичен или сходен с предмета на поръчката, които имат за предмет производство (с или без доставка) или доставка (търговия) с енергетично оборудване, материали, консумативи или капаци за шахти за други ютилити компании (телекоми, топлофикации, ВиК дружества) с минимално количество за посочения период от 4 600 бр.

    Дефиниция за сходен предмет и обем:

    За сходни с предмета на поръчката ще се приемат следните дейности: производство с или без доставка или само доставка (търговия) на енергетично оборудване материали, стоки и консумативи за енергетиката, в частност за влагане в електрически разпределителни или преносни мрежи и/или съоръженията към тях и/или за влагане в дейности в енергетиката, свързани с експлоатацията, поддръжката и изграждането на разпределителни или преносни електрически мрежи, както и производство с или без доставка или само доставка (търговия) на капаци за шахти за други ютилити компании (телекоми, топлофикации, ВиК дружества).

    За сходни с обема на поръчката ще се приема: производство (с или без доставка) или доставка (търговия) с енергетично оборудване, материали, консумативи или капаци за шахти за други ютилити компании (телекоми, топлофикации, ВиК дружества), с минимално количество за посочения по-горе период от 4 600 бр.


   4. Information about reserved contracts:
   5. Deposits and guarantees required:

    При подписване на договора участникът, определен за изпълнител, се задължава да представи на Възложителя гаранция за изпълнение в размер на 5 % от общата стойност на договорa.

    Гаранцията за изпълнение може да бъде представена в една от следните форми:

    — парична сума, преведена по сметката на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД — банка „Уникредит Булбанк“ АД, IBAN: BG 43 UNCR 7630 1002 ERPBUL, BIC: UNCRBGSF. В платежния документ трябва да се впише: Гаранция за изпълнение на обществена поръчка с реф. № PPD 17–144 и предмет: „Доставка на правоъгълен полимерен стъклоусилен капак за кабелни шахти, клас В 125, размери (900/600/80) mm“, или

    — банкова гаранция (оригинал) — неотменяема, безусловна, издадена от банка в полза на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, с условия на усвояване, съвпадащи с тези от образеца в документацията и със срок на валидност най-малко 51 /петдесет и един/ месеца от датата на издаването й.

    Важно: Продължава в раздел VI.3. „Допълнителна информация“.


   6. Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:
   7. Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:
  2. Conditions related to the contract:
   1. Information about a particular profession:

   2. Information about staff responsible for the performance of the contract:
 4. Section IV
 5. Description:
  1. Type of procedure:
   Open procedure
  2. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system:
  3. Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue:
  4. Information about negotiation:
  5. Information about electronic auction:
  6. Information about the Government Procurement Agreement (GPA):
   The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
 6. Administrative information:
  1. Previous publication concerning this procedure:
  2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate:
   Date: 2018-02-23
   Local time: 16:30
  3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates:
  4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
   BG
  5. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender:
   (from the date stated for receipt of tender)
  6. Conditions for opening of tenders:
   Date: 2018-02-26
   Local time: 10:00
   Place:

   1784 гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 159, БенчМарк бизнес център, ет. 2, заседателна зала


   Information about authorised persons and opening procedure:

   На публичното отваряне на офертите могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.


 1. Information about recurrence
  This is a recurrent procurement: no
 2. Information about electronic workflows
 3. Additional information

  До изтичането на срока за подаване на офертите на хартиен носител всеки участник трябва да предостави мостра на 1 (един) брой капак на адрес: гр. София, ул. „Димитър Списаревски“ № 10, съгласно раздел III.2. „Указания за изготвяне на документите за участие“ от документацията за участие в процедурата.


 4. Procedures for review
  1. Review body
   Комисия за защита на конкуренцията
   бул. „Витоша“ № 18
   София
   1000
   Bulgaria
   Contact person: 1000
   Telephone: +359 29884070
   E-mail: cpcadmin@cpc.bg
   Fax: +359 29807315
   Internet address: http://www.cpc.bg
  2. Body responsible for mediation procedures

  3. Review procedure
   Precise information on deadline(s) for review procedures:

   Жалба може да се подава в срока по чл. 197, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 196 от ЗОП.


  4. Service from which information about the review procedure may be obtained

   Жалба може да се подава в срока по чл. 197, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 196 от ЗОП. 5. Date of dispatch of this notice
  2018-01-04

Other tenders from Bulgaria за for this period

Public road transport services Source: TED

Road transport services Source: TED

Supervision of project and documentation Source: TED

Electricity Source: TED

Refuse collection services Source: TED