Hotel accommodation services

Country: Bulgaria
Language: EN BG
Customer: „Електроразпределение Юг“ ЕАД
Number: 7173507
Publication date: 20-01-2018
Source: TED
Deadline: 5 days
Descripition in original language
Tags: Hotel accommodation services

Description

 1. Section I
  1. Name and addresses
   „Електроразпределение Юг“ ЕАД
   ул. „Христо Г. Данов“ № 37
   Пловдив
   4000
   Bulgaria
   Telephone: +359 32304015 / 32303338
   E-mail: rumen.bogdanov@evn.bg
   Fax: +359 32278502
  2. Joint procurement
  3. Communication
   The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at
   https://www.evn.bg/Za-nas/BuyersProfile/17_ER_546_Hoteli.aspx?listnode=/Za-nas/BuyersProfile
   Additional information can be obtained from the abovementioned addressto the abovementioned address
  4. Type of the contracting authority:
  5. Main activity:
   Electricity
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    Услуги по резервации и хотелско настаняване за нуждите на дружествата от групата на ЕВН България.


    Reference number: 546-ЕР-17-СР-У-З
   2. Main CPV code:
    55110000
   3. Type of contract:
    Services
   4. Short description:

    Услуги по резервации и хотелско настаняване за нуждите на дружествата от групата на ЕВН България, включваща дружествата „Електроразпределение Юг“ ЕАД, „ЕВН България Електроснабдяване“ ЕАД, „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД, „ЕВН Център за услуги“ ЕООД и „ЕВН Трейдинг Саут Ийст Юръп“ ЕАД, със следните прогнозни количества нощувки за срока на действие на договорите:

    — „Електроразпределение Юг“ ЕАД — 11 780 броя,

    — „ЕВН България Електроснабдяване“ ЕАД — 900 броя,

    — „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД — 460 броя,

    — „ЕВН Център за услуги“ ЕООД — 4 740 броя,

    — „ЕВН Трейдинг Саут Ийст Юръп“ ЕАД — 470 броя.


   5. Estimated total value:

   6. Information about lots:
    This contract is divided into lots: no
  2. Description
   1. Title:
   2. Additional CPV code(s):
    55110000
   3. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Указаните от Възложителя населени места на територията на Република България.


   4. Description of the procurement:

    Услуги по резервации и хотелско настаняване за нуждите на дружествата от групата на ЕВН България, включваща дружествата „Електроразпределение Юг“ ЕАД, „ЕВН България Електроснабдяване“ ЕАД, „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД, „ЕВН Център за услуги“ ЕООД и „ЕВН Трейдинг Саут Ийст Юръп“ ЕАД, със следните прогнозни количества нощувки за срока на действие на договорите:

    — „Електроразпределение Юг“ ЕАД — 11 780 броя,

    — „ЕВН България Електроснабдяване“ ЕАД — 900 броя,

    — „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД — 460 броя,

    — „ЕВН Център за услуги“ ЕООД — 4 740 броя,

    — „ЕВН Трейдинг Саут Ийст Юръп“ ЕАД — 470 броя.


   5. Award criteria:
   6. Estimated value:
    Value excluding VAT: 1 163 000.00 BGN
   7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:
    Duration in months: 24
    This contract is subject to renewal: no
   8. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
    Envisaged number of candidates: 5
   9. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
   10. Information about options:
    Options: no
   11. Information about electronic catalogues:

   12. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   13. Additional information:
 3. Section III
  1. Conditions for participation:
   1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers:
    List and brief description of conditions:

    1. Кандидатът трябва да е регистриран за извършване на туроператорска дейност и/или туристическа агентска дейност съгласно изискванията на действащата нормативна уредба.

    2. Документ, с който се доказва съответствието с критерия за подбор:

    — при подаване на заявлението се попълва част IV, раздел А „Годност“ в т. 1 от ЕЕДОП,

    — при условията на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП се представя заверено копие от валидна регистрацията на кандидата като туристически оператор или туристически агент по Закона за туризма.


   2. Economic and financial standing:
    List and brief description of selection criteria:

    1. Кандидатът трябва да притежава валидна застраховка „Отговорност на туроператора“ на стойност минимум 250 000 BGN съгласно Наредба за условията и реда за сключване на задължителна застраховка, покриваща отговорност на туроператора срещу рискове, свързани с неразплащане на туроператора с негови контрагенти.

    2. Документ, с който се доказва съответствието с критерия за подбор:

    — при подаване на заявлението се попълва част IV, раздел Б „Икономическо и финансово състояние“ в т. 5 от ЕЕДОП,

    — при условията на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП се представя заверено копие от валидна застрахователна полица.


    Minimum level(s) of standards possibly required:

    Застраховка „Отговорност на туроператора“ на стойност минимум 250 000 BGN.


   3. Technical and professional ability:
    List and brief description of selection criteria:

    1. Кандидатът трябва да има изпълнени услуги с предмет и обем, идентични или сходни* с този на поръчката, най-много за последните три години от датата на подаване на заявлението.

    *Под идентичен или сходен предмет и обем да се разбира предоставени минимум две услуги, свързани с резервации и хотелско настаняване.

    2. Документи, с които се доказва съответствието с критерия за подбор:

    Представя се списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на поръчката, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателства за извършените услуги. В описанието на услугите в списъка кандидатът посочва и количествата на услугите:

    — при подаването на заявление се попълва част IV, раздел В „Технически и професионални способности“, т. 1б) от ЕЕДОП,

    — при условията на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП се представя посочения списък, придружен от доказателства за извършените доставки.


    Minimum level(s) of standards possibly required:

    Минимум две услуги за последните три години от датата на подаване на заявлението, свързани с резервации и хотелско настаняване.


   4. Information about reserved contracts:
   5. Deposits and guarantees required:

    На основание чл. 111 от ЗОП преди подписване на договора Участникът, избран за Изпълнител, предоставя гаранции за изпълнение в размер на 1 % от стойността на договора. Гаранцията може да се представи под формата на: парични суми, банкова гаранция или застраховка. В случай че гаранцията е представена под формата на банкова гаранция или застраховка, то тя трябва да е със срок на валидност не по кратък от срока на действие на договора + 30 (тридесет) дни, респективно 25(двадесет и пет) месеца, считано от датата на влизане в сила на договора.

    В случай на представяне на гаранцията под формата на парична сума то тя следва да бъде преведена по следната банкова сметка на Възложителя:

    — за „Електроразпределение Юг“ ЕАД:

    Уникредит Булбанк,

    IBAN: BG02 UNCR 7630 1078 2262 08,

    BIC: UNCRBGSF.

    Тъй като формулярът за обявление е физически ограничен до определен брой символи, банковите сметки на останалите дружества, с които ще бъде подписан договор, са посочени в раздел 6 „Допълнителна информация“.


   6. Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:

    Заплащането на дължимото възнаграждение от Възложителя ще се извършва по банков път, в лева (BGN), по банкова сметка, посочена от Изпълнителя.


   7. Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:

    Възложителят не изисква обединенията да имат определена правна форма, за да участват при възлагането на поръчката, но може да постави условие за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица, ако това е необходимо за изпълнение на поръчката. Необходимостта от създаване на юридическо лице се посочва в решението за откриване на процедурата.


  2. Conditions related to the contract:
   1. Information about a particular profession:

   2. Information about staff responsible for the performance of the contract:
 4. Section IV
 5. Description:
  1. Type of procedure:
   Negotiated procedure with prior call for competition
  2. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system:
  3. Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue:
  4. Information about negotiation:
  5. Information about electronic auction:
  6. Information about the Government Procurement Agreement (GPA):
   The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
 6. Administrative information:
  1. Previous publication concerning this procedure:
  2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate:
   Date: 2018-02-26
   Local time: 16:00
  3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates:
   Date: 2018-03-26
  4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
   BG
  5. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender:
   (from the date stated for receipt of tender)
  6. Conditions for opening of tenders:
 1. Information about recurrence
  This is a recurrent procurement: no
 2. Information about electronic workflows
 3. Additional information

  Получените заявления за участие се отварят на публично заседание на дата 28.2.2018 г. в 10:00 часа в административна сграда на адрес гр. Пловдив, ул. „Христо Г. Данов“ № 37, на което могат да присъстват кандидатите в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

  Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка кандидат или участник, за когото са налице основанията за отстраняване, посочени в чл. 54 от ЗОП, чл. 107 от ЗОП, чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансови отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, и във всички останали случаи на несъответствие с изискванията на ЗОП и ППЗОП, и обявлението и документацията за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка.

  Кандидат или участник, за когото са налице основанията за отстраняване, има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване съгласно чл. 56 от ЗОП.

  При подаване на заявление за участие кандидатът декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).

  Формулярът за обявление е физически ограничен до определен брой символи. Пълната информация се съдържа в документацията за участие, която е налична на Профила на купувача.

  В случай че при подписване на договор с останалите дружества от групата на ЕВН България гаранцията за изпълнение ще бъде под формата на парична сума, то тя следва да бъде преведена по следните банкови сметки:

  — за „ЕВН България Електроснабдяване“ ЕАД:

  Уникредит Булбанк,

  IBAN: BG97 UNCR 7630 1080 0800 11,

  BIC: UNCRBGSF,

  — за „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД:

  ИНГ Банк Н.В.,

  IBAN BG87 INGB 9145 1002 4596 18,

  BIC:INGBBGSF.

  — за „ЕВН Център за услуги“ ЕООД:

  ИНГ Банк Н.В.,

  IBAN: BG89 INGB 9145 1002 4650 14,

  BIC: INGBBGSF.

  — за „ЕВН Трейдинг Саут Ийст Юръп“ ЕАД:

  БНП Париба,

  IBAN: BG39 BNPA 9440 1020 0555 10,

  BIC: BNPABGSF.


 4. Procedures for review
  1. Review body
   Комисия за защита на конкуренцията
   бул. „Витоша“ № 18
   София
   1000
   Bulgaria
   Contact person: 1000
   Telephone: +359 29884070
   E-mail: cpcadmin@cpc.bg
   Fax: +359 29807315
   Internet address: http://www.cpc.bg
  2. Body responsible for mediation procedures

  3. Review procedure
   Precise information on deadline(s) for review procedures:

   Срок за обжалване съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП не по-късно от 10 дни от изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП.


  4. Service from which information about the review procedure may be obtained

   Срок за обжалване съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП не по-късно от 10 дни от изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП. 5. Date of dispatch of this notice
  2018-01-19

Other tenders from Bulgaria за for this period

Luncheon vouchers Source: TED

Demolition, site preparation and clearance work Source: TED

Medical consumables Source: TED

Specialist training services Source: TED

Software-related services Source: TED